Sivistyslautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Lukuvuoden 2022-2023 työpäivät

PRIDno-2021-4488

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Perusopetusta ja päivälukiokoulutusta antavissa oppilaitoksissa on lukuvuodessa 190 työpäivää. Niistä vähennetään arkipäiviksi sattuvat itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuonna 2022–2023 koulutyöpäivien lukumäärä on 187. Lukuvuosi päättyy viikon 22 lauantaina, joka lukuvuonna 2022–2023 on 3. kesäkuuta. Muuten opetuksen järjestäjä saa päättää koulujen työpäivistä.

Porissa on vakiintunut käytäntö, jonka mukaan syyslomaa pidetään viikko 43 ja talvilomaa viikko 8. Koulu on alkanut ns. vajaalla viikolla elokuussa, ja joululoma on ollut pitkä. Lauantaikoulutyöpäiviä ei ole pidetty. Käytäntö on oppilaiden jaksamisen ja hyvinvoinnin sekä koulutyön järjestämisen kannalta koettu hyväksi

Opetusyksikkö on suunnitellut, että perusopetuksen ja päivälukion koulutyöpäivät 2022-2023 olisivat tällaiset: 

Lukukausi Aloitus Lopetus Lomat

Syylukukausi (90 työpäivää)

to 11.8. to 22.12.

Syysloma ma 24.10.su 30.10.2022 (viikko 43), itsenäisyyspäivä ti 6.12

Kevätlukukausi (97 työpäivää)

ma 9.1. la 3.6.

Talviloma ma 20.2.– su 26.2.2023 (viikko 8), pääsiäinen pe 7.4.ma 10.4.2023, vappupäivä ma 1.5. ja helatorstai to 18.5.

 

Opetusyksikkö on lähettänyt 7.9. kirjeen kouluille, JUKO:n pääluottamusmiehelle (ja hänen välityksellään OAJ:n Porin paikallisyhdistykselle) ja Satakunnan sivistysjohtajille. Kirjeessä on toivottu palautetta lukuvuoden 20222023 koulutyöpäiviin. Muutamassa palautteessa toivottiin syyslukukauden alkamisen aikaistamista yhdelläpäivällä ja joululoman alkamisen aikaistamista yhdellä päivällä. Toisaalta aikaisempien vuosien keskusteluissa lukuvuoden alkamista on toivottu elokuussa mahdollisimman pitkälle. Yhden koulun vanhempainyhdistys toivoi mahdollisuutta lauantaityöpäivään. Satakunnan sivistysjohtajat ovat keskustelleet asiasta kokouksessaan 24.9. Saadun palautteen perusteella opetusyksikön suunnitelmaan lukuvuoden 2022-2023 koulutyöpäivistä ollaan pääosin tyytyväisiä.

Porin aikuislukiossa koulutyöpäiviä noudatetaan soveltuvin osin johtuen aikuislukion luonteen, toimintaympäristön erilaisuuden ja kohderyhmien moninaisuuden vuoksi. Lisäksi koulutyöpäivien laskennallinen määrä on eri kuin päivälukioissa (OVTES, osio A, 31-32 §). Lukuvuonna 2022-2023 aikuislukion työpäiviä on 140. Perusperiaatteet, joiden mukaan aikuislukion työpäiviä suunnitellaan, ovat: 

  • Lukuvuoteen sijoittuvat lomat ovat samat. Tämä helpottaa yhteisten opettajien työtä.
  • Aikuiskoulutus alkaa valtakunnallisestikin elo-syyskuun vaihteessa ja päättyy keväällä viikon 22 perjantaina.
  • Opetuspäivät ovat pääsääntöisesti maanantaista torstaihin. 
  • Viiden jakson työpäivien määrä on aina sama. Työpäivät lasketaan niin, että jokaiseen kurssiin käytetään aina vaadittava tuntimäärä.
  • Kesälukioon suunnitellut elokuun ja kesäkuun jaksot on huomioitu.

Opetusyksikkö on suunnitellut, että aikuislukion koulutyöpäivät 2022-2023 olisivat tällaiset: 

- Syyslukukausi 22.8-16.12.2022 (lomat kuten perusopetuksessa ja päivälukiossa).

- Kevätlukukausi  9.1-2.6.2023 (lomat kuten perusopetuksessa ja päivälukiossa)

Koulut päättävät opetuksen jaksottamisesta lukuvuoden aikana itse. Jaksoja on koulusta riippuen 1-5. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää lukuvuoden 2022-2023 koulutyöpäivistä seuraavasti: 

Peruskoulut ja päivälukio:

Lukukausi Aloitus Lopetus Lomat

Syylukukausi (90 työpäivää)

to 11.8. to 22.12.

Syysloma ma 24.10.su 30.10.2022 (viikko 43), itsenäisyyspäivä ti 6.12

Kevätlukukausi (97 työpäivää)

ma 9.1. la 3.6.

Talviloma ma 20.2.– su 26.2.2023 (viikko 8), pääsiäinen pe 7.4.ma 10.4.2023, vappupäivä ma 1.5. ja helatorstai to 18.5.

 

Aikuislukio:

Lukukausi Aloitus Lopetus Lomat

Syyslukukausi 

22.8.. 16.12. 

Syysloma ma 24.10.su 30.10.2022 (viikko 43), itsenäisyyspäivä ti 6.12

Kevätlukukausi 

 9.1.  2.6.

Talviloma ma 20.2.– su 26.2.2023 (viikko 8), pääsiäinen pe 7.4.ma 10.4.2023, vappupäivä ma 1.5. ja helatorstai to 18.5.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Peruskoulut, lukio, [peitetty]

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi