Sivistyslautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Porin Lyseon koulun ja Porin suomalaisen yhteislyseon koulun yhdistyminen ja nimen muutos

PRIDno-2021-4503

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.6.2020 § 83 palveluverkkoon liittyvistä asioista. Päätöksen mukaisesti Porin päivälukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2021 alkaen, ja lukiokoulutus siirtyy PSYL-kortteliin 1.8.2023 mennessä. Päätös pitää sisällään myös Porin suomalaisen yhteislyseon koulun siirtymisen Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä. Lyseo-kortteliin liittyy myös Myötätuulen koulun toimintojen sijoittaminen sinne.

Sivistystoimialalla on valmisteltu valtuuston linjausten mukaisesti palveluverkkouudistusta, ja aikataulut ovat täsmentyneet. Lukiokoulutus keskittyy PSYL-kortteliin 1.8.2022 alkaen, ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että myös PSYL:n koulun siirtymisen Lyseo-kortteliin tulee tapahtua 1.8.2022 alkaen.

Koulujen toimintojen keskittyessä Lyseo-kortteliin, on tarkoituksenmukaista yhdistää Porin Lyseon koulun ja Porin suomalaisen yhteislyseon koulu hallinnollisesti yhdeksi kouluksi. Käytännössä asia kannattaa tehdä niin, että Porin suomalaisen yhteislyseon koulu lakkautetaan ja sen oppilaat ja henkilökunta sulautetaan osaksi Porin Lyseon koulua.

Lyseon koulun rehtoriutta hoidetaan avoimen viran hoitona, ja virkamääräys on tehty 31.7.2022 saakka. PSYL:n koulun rehtorin kanssa on käyty yt-neuvottelu 20.5.2021. Työnantaja on esittänyt, että rehtorin virantoimitusvelvollisuutta muutetaan 1.8.2022 alkaen niin, että hän toimii yhdistyneiden yläkoulujen rehtorina Lyseo-korttelissa. Rehtorin tehtäväksi on annettu valmistella koulujen toimintojen keskittymistä Lyseo-kortteliin mm. tila-asioiden, henkilöstöasioiden ja opetusjärjestelyjen osalta. Lukuvuoden 2022-2023 ajaksi Lyseon kouluun on suunniteltu opetusvelvollisuuden huojennusta vararehtorille, jotta ylimenokausi saadaan hallinnon osalta hoidettua mahdollisimman hyvin. Oppilasennusteen mukaan koulun oppilasmäärä laskee lukuvuoden 2021-2022 592 henkilöstä lähivuosina. Lukuvuonna 2022-2023 oppilaita on ennusteen mukaan 535 henkilöä ja 2027-2028 487 henkilöä. 

Koulujen yhdistyessä sivistystoimialalla on pohdittu uuden koulun nimeä. Keväällä 2021 molemmissa kouluissa oppilaat ovat saaneet kertoa heille teetetyssä kyselyssä mielipiteensä koulun nimestä. Myös koulujen henkilökuntien kanssa on erikseen ja yhdessä käyty keskustelua koulun nimestä. Eniten kannatusta on saanut Porin Lyseon koulu. Toimintojen keskittyminen Lyseo-kortteliin sekä perinteet puoltavat, että yhdistyvien koulujen nimi on 1.8.2022 alkaen Porin Lyseon koulu.

Muita uuden koulun toiminnan käynnistämiseen liittyviä asioita valmistellaan lukuvuoden 2021-2022 aikana opiskelijoita ja henkilökuntaa osallistaen ja yhteisesti valmistellut asiat tuodaan tarvittaessa päätettäväksi toimivaltaiselle toimielimelle. Valtuuston päätös siitä, että Pohjois-Poriin rakennetaan Toejoen ja Ruosniemen kouluille uusi, yhteinen koulu kaksivaiheisesti, vaikuttaa myös Lyseon koulun tulevaisuuteen. Ruosniemen ja Toejoen oppilaat eivät jatka Lyseon kouluun, vaan suorittavat koko perusopetuksen Pohjois-Porissa, jos koulu laajennetaan yhtenäiskouluksi. Lyseon kouluun jäävät tässä tapauksessa kuitenkin ne oppilaat, joiden yläkoulu on tällä hetkellä PSYL. Pohjois-Porin laajentamisesta yhtenäiskouluksi ei ole olemassa tarkempia aikatauluja tai päätöksiä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Kaupunginvaltuuston 15.6.2020 § 83 päätöksen toimeenpanemiseksi sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Porin suomalaisen yhteislyseon koulu lakkautetaan 31.7.2022 alkaen, ja sen toiminnot siirretään osaksi Porin Lyseon koulua 1.8.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.