Sivistyslautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Kulttuurijaoston perustaminen

PRIDno-2021-4403

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Sivistyslautakunnan kokouksissa on käsiteltävänä suuri määrä asioita, joiden pääpaino on varhaiskasvatukseen ja opetukseen liittyvissä asioissa. Kulttuuritoimen asiat jäävät pitkälti ilmoitusluontoisiksi.

Jotta sivistyslautakunta voi perehtyä kunnolla em. asioihin, tulisi perustaa kulttuurijaosto. Näin voidaan saada asiat käsitellyiksi niiden edellyttämällä painoarvolla.

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä

Raisa Ranta

Emmastiina Hesso

Mika Aho

Tapio Furuholm

Antero Kivelä

Jani-Petteri Pajukoski

Markku Tanttinen

Milka Tommila"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.9.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Sivistyslautakunnan kokouksissa on käsiteltävänä suuri määrä asioita, joiden pääpaino on varhaiskasvatukseen ja opetukseen liittyvissä asioissa. Kulttuuritoimen asiat jäävät pitkälti ilmoitusluontoisiksi.”

Jotta sivistyslautakunta voi perehtyä kunnolla em. asioihin, tulisi perustaa kulttuurijaosto. Näin voidaan saada asiat käsitellyiksi niiden edellyttämällä painoarvolla.

Samassa kokouksessa valtuutettu Ismo Läntinen jätti seuraavan valtuustoaloitteen:

”Porissa liikuntapalvelut on jäänyt sivistyslautakunnassa liian vähälle huomiolle. Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen viedessä valtaosan huomiosta ja käsittelyajasta lautakunnassa käsiteltävistä asioista. Hyvinvointialueiden aloittaessa 2023 liikunnan ja -urheiluharrastusten tärkeys kasvaa erittäin merkitykselliseksi. Kuten tiedetään liikunnan merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä on merkityksellinen. 
Lisäksi liikuntapalveluilla pystytään ehkäisemään eri ikäisten syrjäytymistä ja parantamaan heidän elämänlaatua.
Monissa Suomen kunnissa liikuntajaosto toimii eri lautakuntien alaisuudessa.
Näenkin kuntalaisten liikunnan lisäämiseksi liikuntajaoston perustamisen parhaaksi vaihtoehdoksi.”


Aloitteiden samankaltaisuudesta johtuen sivistyslautakunnan lausunnoksi esitetään samanlaista lausuntoa kumpaankin aloitteeseen.


Sivistyslautakunnan lausunto:

Vuonna 2017 voimaan astuneen organisaatiouudistuksen myötä perustetun sivistystoimialan ja sen toimintaa ohjaavan sivistyslautakunnan vastuualue koostuu opetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri- sekä liikunta- ja nuorisoyksiköiden puitteissa tapahtuvista toiminnoista. Organisaatiouudistuksen yksi tavoite oli entisten hallintokuntien välisen vuoropuhelun ja yhteistoiminnan tiivistyminen. Tämän tavoitteen osalta muutoksen voidaan katsoa edistäneen käytännön toimintaa. Sivistystoimialan yksiköiden välinen yhteistyö on nykyisin arkipäivää.

Sivistystoimialan hallinnonaloista opetusyksikön ja varhaiskasvatusyksikön toiminnot ovat mittakaavaltaan selvästi kulttuuriyksikön sekä liikunta- ja nuorisoyksikön toimintoja laajempia, lisäksi myös selvästi tiukemmin lainsäädännöllä ohjattuja. Tämä näkyy myös sivistyslautakunnan kokouksissa käsiteltävien kohdalla, sillä usein lautakunnan esityslistalla on enimmäkseen opetusyksikköä ja varhaiskasvatusyksikköä koskevia asioita. Sivistystoimialan perustamisen yhteydessä toimivaltaa toimialalla käsiteltävien asioiden suhteen on delegoitu toimialan toimintasäännöllä sivistyslautakunnalta viranhaltijoille. Toimintasääntöä on päivitetty säännöllisesti ja päivitykset on käsitelty aina lautakunnassa. Toimivallan delegoimisen taustalla on ollut ajatus operatiivisen toiminnan sujuvoittamisesta, sillä näin tietyn mittakaavan asioita voidaan edistää päivittäisen työskentelyn kautta.

Aloitteissa esiin nostettu huoli sekä kulttuuriyksikköä että liikunta- ja nuorisoyksikköä koskevien asioiden tietoisuuden lisäämisestä on aiheellinen. Samassa yhteydessä on todettava, että myös varhaiskasvatus- ja opetusyksikön tietoisuuden lisääminen on aina ajankohtaista. Sekä kulttuuriyksikön että liikunta- ja nuorisoyksikön alla järjestettävät palvelut koskettavat kaupunkilaisia laajasti ja lisäävät alueen elinvoimaa, veto- ja pitovoimaa sekä hyvinvointia.  Tästä syystä kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalveluiden ajankohtaisten asioiden tuominen nykyistä laajemmin myös päättäjien suuntaan on tärkeää. Tulevaisuuden hyvinvointikunnassa kaikki sivistystoimialan toiminnot tulevat näyttelemään vielä nykyistä merkittävämpää roolia, joten tietoisuuden lisääminen on myös tästä näkökulmasta perusteltua.

Aloitteissa esitetty jaostojen perustaminen ei kuitenkaan välttämättä ole vaikuttavin tapa lisätä tietoisuutta kulttuuria ja liikuntaa koskevien asioiden suhteen. Jaostojen perustamisen yhteydessä tulisi arvioitavaksi se, mitä asioita jaostossa käsiteltäisiin. Osa sivistyslautakunnassa käsiteltävistä asioista on sellaisia, joissa toimivalta selkeästi tulee olla sivistyslautakunnalla. Osa toimialan asioista puolestaan sellaisia, jotka on käytännön sujuvuuden kannalta selkeää hoitaa viranhaltijatyönä. Myös jaostojen kokoonpanon määrittäminen vaatisi oman pohdintansa. Vaihtoehtoina on, että jaostot muodostettaisiin sivistyslautakunnan jäsenistä tai että jaostot koostuisivat kokonaan lautakuntatyöskentelystä erillisistä luottamushenkilöistä. Kummassakin tapauksessa jaostojen rooli suhteessa sivistyslautakuntaan pitäisi määrittää tarkasti.   

Aloitteissa esitettyjen jaostojen perustaminen sekä kulttuurille että liikunnalle saattaisi kääntyä valtuustoaloitteiden alkuperäistä, hyvää tarkoitusta vastaan. Erityisenä huomiona vielä nuorisopalveluiden rooli. Aloitteissa ei ole esitetty nuorisojaoston perustamista, mutta nuorisotoiminnan ja nuoristyön kokonaisuus edellyttäisi tässä tapauksessa myös oman jaoston perustamista.

Aloitteissa esitettyjen jaostojen perustaminen olisi askel kaupungin organisaatiouudistuksen myötä toteutettujen hallinnollisten rakenteiden purkamiseen ja osittainen palaaminen kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta -aikaiseen sisältötyöskentelyyn.

Toimi- ja päätösvaltaisten jaostojen perustamisen sijaan sivistyslautakunta esittää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoasioiden tietoisuuden lisäämiseksi näihin aisoihin erikseen keskittyviä iltakouluja tai keskustelufoorumeita, mihin voisivat osallistua sivistyslautakunnan jäsenten lisäksi myös muut päättäjät sekä erikseen kutsuttaessa näiden sektoreiden toimijoita kaupungin organisaatiosta tai kolmannelta sektorilta. Näitä tilaisuuksia voitaisiin järjestää neljästä kuuteen kertaan vuodessa ja sisältöä kohdennettaisiin niin, että jokaisella kerralla olisi pääpaino selkeästi jossain kolmesta kokonaisuudesta. Näihin tilaisuuksiin voitaisiin kutsua mukaan myös perusyksiköiden esimiehiä, jotka eivät yleensä ole paikalla sivistyslautakunnan kokouksissa. Näin saataisiin tilaisuuden osallistujille jaettua tilannekuvaa ja käytännön kokemuksia kulttuuri-, liikunta- ja nuorispalveluiden kentältä.

Liikuntajaostoa koskevan aloitteen kohdalla jaoston perustaminen yhtenä tavoitteena oli liikunnan edistäminen. Sivistyslautakunta näkee, että konkreettisempana toimenpiteenä liikkeen ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen toimisi kokonaisvaltaisen, toimialarajat ylittävän liikkumisohjelman rakentaminen ja jalkauttaminen koko kaupunkiorganisaatioon sekä kaupunkilaisten pariin. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy em. lausunnon ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Sivistyslautakunta hyväksyy em. lausunnon ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle. Lisäksi sivistyslautakunta toteaa, että asiaa tulee tarkastella hyvinvointialueiden muodostamisen valmistelun aikana vuonna 2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.