Sivistyslautakunta, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Sivistystoimiala, kuntalaisaloitteiden raportointi 2019-2020

PRIDno-2021-170

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Kuntalain 23 pykälän mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle tulee antaa vastaus aloitteen johdosta tehdyistä toimenpiteistä. 

Hallintosäännön 151 pykälän mukaan aloitteen käsittelystä vastaa se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Lisäksi kaupunginhallituksen tulee vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esittää valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsiteltyjä. Muun toimielimen toimivaltaan kuuluvista aloitteista tulee antaa tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla, päättää mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

Toimialan vastuulle kuuluneiden kuntalaisaloitteiden käsittelystä on koottu liitteenä oleva raportti vuosien 2019-2020 kuntalaisaloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Ehdotus

Esittelijä

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Porin Vesi liikelaitoksen johtokunta päättää

  • että, sen toimivaltaan kuuluvista kuntalaisaloitteista tulee toimittaa selvitys edelliseltä vuodelta kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä.
  • merkitä tiedoksi vuosien 2019-2020 toimivaltaansa kuuluneet kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.
  • raportoitujen kuntalaisaloitteiden osalta, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle tulee antaa vastaus aloitteen johdosta tehdyistä toimenpiteistä. 

Hallintosäännön 151 §:n mukaan aloitteen käsittelystä vastaa se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Lisäksi kaupunginhallituksen tulee vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esittää valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsiteltyjä. Muun toimielimen toimivaltaan kuuluvista aloitteista tulee antaa tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla, päättää mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

Toimialan vastuulle kuuluneiden kuntalaisaloitteiden käsittelystä on koottu liitteenä oleva raportti vuosien 2019-2020 kuntalaisaloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää

  • että, sen toimivaltaan kuuluvista kuntalaisaloitteista tulee toimittaa selvitys edelliseltä vuodelta kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä.
  • merkitä tiedoksi vuosien 2019-2020 toimivaltaansa kuuluneet kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.
  • raportoitujen kuntalaisaloitteiden osalta, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin ja todettiin kuntalaisaloitteet loppuun käsitellyiksi.

Tiedoksi

Konsernipalveluiden asiakirjahallinnon vastuuhenkilö 

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.