Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 A1-englannin opetussuunnitelman vuosiluokille 3 - 6 muuttaminen

PRIDno-2021-2977

Valmistelija

  • Kirsi Nuorsaari, kirsi.nuorsaari@pori.fi

Perustelut

A1-kielen opetus on alkanut Porissa ensimmäiseltä vuosiluokalta lukuvuodesta 2019 - 2020 alkaen Valtioneuvoston tuntijakoasetuksen (793/2018) mukaisesti. A1-kielenä Porissa voi kieliohjelman mukaan opiskella englantia. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) muutosten ja täydennysten mukainen Porin kaupungin perusopetuksen A1-kielen opetussuunnitelma vuosiluokille 1 - 2 hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 24.9.2019, § 220.

Koska A1-kielen opetus alkaa nykyään vuotta aiemmin kuin ennen, vuosiluokkien 3 - 6 A1-kielen opetussuunnitelma on päivitetty myös pedagogisen jatkumon varmistamiseksi. Vuosiluokkien 3 - 6 A1-kielen opetussuunnitelmaa ovat päivittäneet kieltenopettajat Jonna Höckert, Aulikki Mäkinen ja Ida Hautaniemi. Opettajilla oli mahdollisuus kommentoida ja antaa palautetta opetussuunnitelmasta elokuun 2021 aikana. Palautteita ei annettu.   

Päivitetty A1-kielen opetussuunnitelma vuosiluokille 3 - 6 on opetussuunnitelman liitteenä. Sivistyslautakunnan mahdollisesti hyväksymä opetussuunnitelman viedään pedanetiin sivulle https://peda.net/id/f3d4843c6. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön heti.

Liite

Perusopetuksen A1-englannin opetussuunnitelma vuosiluokille 3 - 6

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä päivitetyn A1-kielen opetussuunnitelman vuosiluokille 3 - 6 käyttööotettavaksi heti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Peruskoulut

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi