Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Kumppanuussopimuksen solmiminen, Porin Seudun Työttömät ry

PRIDno-2021-1193

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Porin Seudun Työttömät ry ylläpitää Porin keskustassa sijaitsevaa työttömien kohtaamis- ja toimintakeskusta sekä järjestää kohderyhmälleen koulutus-, harrastus- ja virkistystoimintaa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on aktiivinen työttömyyden vähentäminen sekä työttömien toimeentulon, toimintakyvyn ja työllistymisedellytysten edistäminen. Lisäksi yhdistys tarjoaa kuntalaisille erilaisia palveluita varainhankintanaan.

Yhdistys on aiemmin saanut yleishallinnon avustusta (75.000 euroa vuonna 2020). Yleishallinnon avustuksista luovuttiin avustusuudistuksessa, minkä jälkeen yhdistyksillä on mahdollisuus hakea toiminta-avustusta tai hakeutua kumppanuussopimusmenettelyyn.

Yhdistys on aiemmin tänä vuonna saanut siirtymäajan avustusta (24.000 euroa), mikä tulee vähentää kumppanuussopimukseen liittyvästä avustusmäärästä kuluvan vuoden osalta.

Yhdistyksen kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuussopimuksen sisällöstä, osapuolten välisestä yhteistyöstä ja toiminnan tukemiseksi yhdistykselle maksettavasta avustuksesta. Neuvotteluihin on osallistunut yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, toiminnanohjaaja ja sihteeri. Kaupungin puolelta neuvotteluissa ovat olleet mukana avustustyöryhmän puheenjohtaja, kiinteistöpalvelupäällikkö, työvoimasuunnittelija, johtava ammatillinen sosiaalityöntekijä sekä liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö. Neuvotteluiden tuloksena on laadittu liitteenä oleva sopimusluonnos.

Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen Porissa ja kohderyhmän työelämävalmiuksien vahvistaminen. Kaupunki sitoutuu tukemaan taloudellisesti yhdistyksen toimintaa vuosina 2021-24 ja tarjoaa vastikkeettomat toimitilat yhdistyksen käyttöön. Sopimukseen sisältyy lisäksi erikseen määriteltyjen liikuntatilojen antaminen yhdistyksen käyttöön vastikkeetta liikuntapalveluiden kanssa sovittuina aikoina ja tavalla.

Sopimus liittyy sivistystoimialan ohella myös elinvoima- ja ympäristötoimialan ja perusturvan toimialaan, joten sopimusehdotus käsitellään myös kyseisissä lautakunnissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä Porin Seudun Työttömät ry:n kanssa ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Porin Seudun Työttömät ry

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.