Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Muutosesitys hallintosääntöön

PRIDno-2021-3972

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tuli voimaan 1.8.2021. Sen myötä oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille. Lain säätämisen yhteydessä säädettiin myös laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020) sekä muutettiin näihin uusiin lakeihin liittyen 28 muuta lakia, kuten perusopetuslakia, lukiolakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, vapaasta sivistystyöstä annettua lakia, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia, koulumatkatukilakia, opintotukilakia ja ylioppilastutkinnosta annettua lakia. 

Oppivelvollisuuslakiin liittyvät oppivelvollisen hakeutumisvelvollisuutta sekä perusopetuksen järjestäjän hakeutumisvelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuuta koskevat säännökset tulivat voimaan 1.1.2021. Uuteen lainsäädäntöön sisältyy asuinkunnalle velvoitteita ja tehtäviä, joita ei ole säädetty tietyn viranhaltijan tai toimielimen tehtäväksi.  Porin kaupungin on otettava uusien velvoitteiden ja tehtävien ratkaisuvaltaa koskevat määräykset huomioon. Luonteva toimielin näiden asioiden hoitajaksi on Sivistyslautakunta. Porin kaupungin hallintosääntö (KV 24.4.2017 § 65) määrää Sivistyslautakunnan tehtävistä ja toimivallasta (29 §). Hallintosääntöön onkin syytä lisätä Sivistyslautakunnan tehtäviin ja toimivaltaan liittyen maininta siitä, että Sivistyslautakunta vastaa oppivelvollisuuslain (1214/2020) mukaisista asuinkunnan ohjaus- ja osoittamisvastuista ja valvontavelvollisuuksista.

Sivistyslautakunta voi edelleen toimintasäännössään jatkodelegoida asiaan liittyvää toimivaltaa viranhaltijoille. Tällaisia opiskelijoihin liittyviä päätöksiä ovat tietyin edellytyksin muun muassa oppivelvollisuuden suorittamien keskeyttäminen (OPVL 7 §), opiskelupaikan osoittaminen tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (OPVL 15 §) sekä oppivelvollisen hakemuksesta majoituskorvaus (OPVL 19-20 §), matkakorvaus (OPVL 21 §)  tai maksuttomuuden pidentäminen (OPVL 17 §), opiskelijan pyynnöstä annettava hallintopäätös tietyistä opv-lakiin liittyvistä asioista (oikeus maksuttomaan koulutukseen 16.1 §, maksuttomuuden pidennys 16.4 §, oppimateriaalien sekä työvälineiden, -asujen ja - aineiden maksuttomuus 17.1 §, muut maksut 17.2 §) sekä pidennetty oppivelvollisuus. Sivistyslautakunnan toimintasäännön päivitys valmistellaan Sivistyslautakunnan päätettäväksi myöhemmin syksy 2021 aikana. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi,  että kaupunginvaltuusto päättää lisätä Porin kaupungin hallintosääntöön, kohtaan 29 § Sivistyslautakunnan tehtävät ja toimivalta, tekstin ”Sivistyslautakunta vastaa oppivelvollisuuslain (1214/2020) mukaisista asuinkunnan ohjaus- ja osoittamisvastuista ja valvontavelvollisuuksista”. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.