Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Porin seudun kansalaisopiston hallintojaoston asettaminen

PRIDno-2021-3117

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön 10 §:n 3 momentti kuuluu seuraavasti:

”Sivistyslautakunnalla on kansalaisopiston hallintojaosto, jonka lautakunta asettaa toimikaudekseen. Jaosto on kuntalaissa tarkoitettu yhteinen jaosto. Kansalaisopiston hallintojaostossa on 6 jäsentä. Vastuukunta eli Porin kaupunki valitsee jaostoon 3 jäsentä ja nimeää yhden heistä puheenjohtajaksi. Ulvilan kaupunki nimeää 3 jäsentä.”

Kuntalain 51 §:ssä tarkoitettujen yhteisten toimielinten porilaiset jäsenet valitsee kaupunginvaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kaupunginvaltuusto valitsee Porin seudun kansalaisopiston hallintojaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen valtuustokaudeksi 2021–2025.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa heti kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9.8.2021.

Asian esittely ja käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto valitsee Porin seudun kansalaisopiston hallintojaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen valtuustokaudeksi 2021–2025.

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi Porin seudun kansalaisopiston hallintojaoston porilaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä vuosiksi 2021-2025:

Jäsen                                                      Varajäsen

puheenjohtaja Tarja Grönblom, PS         Marianne Ostamo, PS

Pertti Rajala, SDP                                   Lari Haanpää, SDP

Jukka Suntila, KOK                                 Raija-Liisa Levonen, KOK

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön 10 §:n 3 momentti kuuluu seuraavasti: ”Sivistyslautakunnalla on kansalaisopiston hallintojaosto, jonka lautakunta asettaa toimikaudekseen. Jaosto on kuntalaissa tarkoitettu yhteinen jaosto. Kansalaisopiston hallintojaostossa on 6 jäsentä. Vastuukunta eli Porin kaupunki valitsee jaostoon 3 jäsentä ja nimeää yhden heistä puheenjohtajaksi. Ulvilan kaupunki nimeää 3 jäsentä.”

Kuntalain 51 §:ssä tarkoitettujen yhteisten toimielinten porilaiset jäsenet valitsee kaupunginvaltuusto.

Kaupunginvaltuusto on valinnut päätöksellään 16.8.2021 § 167 Porin seudun kansalaisopiston hallintojaoston porilaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä vuosiksi 2021-2025:

Jäsen                                                      Varajäsen

puheenjohtaja Tarja Grönblom, PS         Marianne Ostamo, PS

Pertti Rajala, SDP                                   Lari Haanpää, SDP

Jukka Suntila, KOK                                 Raija-Liisa Levonen, KOK

Ulvilan kaupunginvaltuusto on valinnut päätöksellään 9.8.2021 § 55 Porin seudun kansalaisopiston hallintojaostoon toimikaudeksi 2021 - 2025 seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Jäsen                                                       Varajäsen

Tuulia Riita                                               Jenni Kivioja

Roope Rantala                                         Mikael Laine

Erja Haiko                                                 Aleksi Grönblom

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää asettaa toimikaudekseen Porin seudun kansalaisopiston hallintojaoston.

Sivistyslautakunta toteaa, että Porin seudun kansalaisopiston hallintojaoston jäsenet ovat seuraavat:

Jäsen                                                      Varajäsen

puheenjohtaja Tarja Grönblom, PS         Marianne Ostamo, PS

Pertti Rajala, SDP                                   Lari Haanpää, SDP

Jukka Suntila, KOK                                 Raija-Liisa Levonen, KOK

Tuulia Riita                                               Jenni Kivioja

Roope Rantala                                         Mikael Laine

Erja Haiko                                                 Aleksi Grönblom

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kansalaisopiston rehtori Jari Kaasinen, valitut henkilöt,  hallintopalvelut (LUMU-tiimi, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, PoriListat), ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi, viestintäyksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi