Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Sivistyslautakunnan lausunto Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevan selvitystyön loppuraportista

PRIDno-2021-3229

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti 21.12.2020 Porin kaupunginhallituksen esitykseen perustuen, että Satakuntaliitto lähtee toteuttamaan Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevaa selvitystyötä. Selvitystyö on edennyt selvityshenkilö Kalervo Väänäsen toimesta eri tahojen kuulemisen ja keskustelujen kautta.

Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti kokouksessaan 21.06.2021 vastaanottaa selvitystyön loppuraportin ja pyytää Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevan selvitystyön ohjausryhmässä edustettuina olleilta tahoilta lausunnot loppuraportista 1.9.2021 mennessä. Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä on myöntänyt Porin kaupungille jatkoaikaa lausunnon palauttamiseen siten, että sivistyslautakunta asiantuntijalautakuntana ehtii käsittelemään lausunnon ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. 

Sivistyslautakunnan lausunto: 

Korkeakoulutuksen kehittämisen rakenteelliset vaihtoehdot Satakunnassa 

  • Nykyinen yliopistokeskusmalli on kannatettavin malli tällä hetkellä. Alueemme väestöpohja ei ole riittävä oman yliopiston perustamiselle. Turun ja Tampereen yliopistojen läheisyys ja monipuolisuus ovat merkittävä haaste oman yliopiston vetovoimaisuudelle ja sitä kautta myös rahoitukselle.  
  • Vahva ja taloudellisesti turvattu yliopistokeskus voi tulevaisuudessa mahdollistaa oman yliopiston perustamisen siinä vaiheessa, kun valtakunnalliset korkeakoulu- ja tiedepoliittiset linjaukset mahdollisesti tukevat yliopistojen määrän lisäämistä. 
  • Porin yliopistokeskusta tulee edelleen kehittää. Edunvalvonnalla tulee lisätä valtion taloudellisia kannustimia emoyliopistoille alueemme tutkimus- ja koulutustoiminnan lisäämiseksi. Tavoitteena tulee olla emoyliopistoille syntyvä taloudellinen kannuste Porin yliopistokeskuksen ja Rauman kampuksen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 
  • Emoyliopistojen kanssa tulee tiivistää vuorovaikutusta, jolla kehitetään tutkimus- ja koulutusohjelmia elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden tarpeet huomioiden.   
  • Yliopistokeskuksesta luopuminen ja sen korvaaminen etäkampuksella tai SAMK:n kytkeminen osaksi jotakin yliopistoa ei ole tällä hetkellä Porin tai Satakunnan etu, koska vain yhden kumppanin kanssa toimiminen sisältää riskin yhteisen tahtotilan hiipumisesta syystä tai toisesta.  
  • Porin ja Satakunnan tarve on saada alueelle lisää korkeakoulutettujen osaamista ja kykyä edistää innovaatio- ja kehitystyötä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää koko Satakunnan vahvaa sitoutumista ja osallistumista myös taloudellisesti yhteisesti sovitun tavoitteen saavuttamiseksi.  

Sisältöperusteiset ja koulutusala kohtaiset kehittämiskohteet Satakunnassa 

Yhteisömme ja yrityksemme tarvitsevat jatkuvaa osaamisen täydentämistä. Selvityksessä on nostettu esille ajankohtaisia ja tarpeellisia toimenpide-ehdotuksia, joilla voidaan vahvistaa ja kehittää alueemme elinkeinotoimintaa.  

Selvityksessä esitetään asian edistämiseksi muun muassa jatko- ja täydennyskoulutuksen aikaisempaa parempaa koordinointia ja alueellisen yhteistyön lisäämistä. Ensisijaista on pystyä ennakoimaan erilaiset jatko- ja uudelleenkoulutuksen tarpeet.  

Selvityshenkilö Kalervo Väänänen on kuullut laajasti eri alojen asiantuntijoita ja tehnyt keskustelujen sekä ansiokkaan elämäuransa pohjalta erinomaisen yhteenvedon ja toimenpide-ehdotuksia Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämiseksi. Porin kaupunki pitää tärkeänä selvityksen toimenpide-ehdotusten nopeaa täytäntöönpanoa ja esittää, että Satakuntaliitto maakunnallisena toimijana koordinoi jatkotoimenpiteitä, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä korkeakouluyksiköiden sijaintikaupunkien, emoyliopistojen, elinkeinoelämän ja muiden yhteistyötahojen kanssa.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon Satakuntaliitolle.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

"Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle.

Lisäksi sivistyslautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa."

Tiedoksi

Satakuntaliitto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.