Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Sivistyslautakunnan lausunto palvelukeskus Himmelin kehittämisestä

PRIDno-2019-4258

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.9.2019 § 468 perustaa työryhmän valmistelemaan ehdotuksen Himmelin tulevasta käytöstä. Työryhmä jätti loppuraportin annetussa aikataulussa ja kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.6.2020 § 334 hyväksyä loppuraportissa esitetyt toimenpiteet jatkovalmistelun pohjaksi. Samalla kaupunginhallitus totesi, että Sampolan Palvelukeskus Oy pyytää kaupunginhallitukselta tarvittavat omistajan ennakkokäsitykset ennen peruskorjaushankkeen käynnistämistä ja että Sampolan Palvelukeskus Oy saattaa sosiaali- ja terveysministeriön sote-investointeja koskevan lupa-anomuksen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Yleistä

Työryhmän loppuraportin pohjalta aloitettiin rakennushistoriaselvitystyö sekä tilasuunnitelman laatiminen peruskorjauksen tarkemman suunnittelun pohjaksi. Esillä oleva suunnitelma noudattaa työryhmän ehdotusta tulevaisuuden Himmelistä. Hanke tukee sosiaali- ja terveysministeriön linjauksia etenkin saatavuuden, laadun, vaikuttavuuden ja moniammatillisuuden osalta. Uuden sote- ja gero-keskus Himmelin keskeinen toiminta-ajatus on koota sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat, yritykset, yhteisöt ja koulutusorganisaatiot samaan kiinteistöön. Lisäksi hankkeen tavoitteena on luoda Himmeliin ensimmäinen ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseen erikoistunut gerotestbed, joka toimii kansallisesti merkittävänä tutkimus- ja kehitysympäristönä yrityksille, korkeakouluille ja tutkijoille. Gerotestbed linkittää alueen vahvaa robotiikka- ja automaatio-osaamista erityisesti sote-sektorille.

Vuokrasopimus

Sampolan Palvelukeskus Oy vuokraa kiinteistön Porin kaupungin Tekniselle toimialalle. Tekninen toimiala vuokraa kohteen tilat eri toimijoille käytettävien neliöiden suhteessa. Vuokrataso tarkentuu sen jälkeen, kun peruskorjausurakka ja lainarahoitus on kilpailutettu. Peruskorjauksen rahoitus Sampolan Palvelukeskus Oy:lle järjestellään yhteistyössä Porin kaupungin taloushallinnon kanssa ja rahoitusmalli tuodaan aikanaan valtuuston päätettäväksi erillisen päätöksen kautta.

Ympäristövaikutukset

Hankkeen hiilijalanjälki on laskennallisesti uutta rakennusta pienempi. Hanke tukee merkittävän kulttuuriympäristön säilyttämistä. Hankkeen energiatehokkuus paranee huomattavasti uusittavien ilmanvaihtokoneiden ja lämmöntalteenottokoneiden sekä nykyaikaisen sähköistyksen ja energiatehokkaiden led valaistuksen johdosta. Lisäksi suunnitteluvaiheessa tarkastellaan mahdollista maa- sekä aurinkoenergian hyödyntämistä olemassa olevan kaukolämpöjärjestelmän rinnalle. Kohteen ulkovaipan tiivistykset, osittaiset ikkunanvaihdot sekä kokonaan uusittava yläpohjarakenne eristeineen pienentävät huomattavasti kohteen tulevaa energiankulutusta.

Alustava aikataulu

Hankkeesta pyydetään lausunnot elokuun 2021 loppuun mennessä, minkä jälkeen asia tuodaan valtuuston päätöksentekoon. Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysministeriöltä haetaan hankkeen vaatimaa poikkeuslupaa. Tekninen suunnittelu aloitetaan syksyn 2021 aikana. Urakkakilpailutus ja urakoitsijavalinta toteutetaan touko-heinäkuussa 2022. Lopullinen rakentamispäätös toteutetaan elokuussa 2022, jonka jälkeen alkaa toteutusvaihe. Tilojen käyttöönotto aloitetaan porrastetusti kesällä 2024.

Lisätietojan antajat:

Sampolan Palvelukeskus Oy, toimitusjohtaja Toni Wahlman, puh. 044 701 2412
Porin Rakennuttaja Oy, rakennuttajainsinööri Mikko Ollikainen, puh. 044 701 2456

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee Himmelin hankesuunnitelman tiedoksi ja päättää pyytää hankesuunnitelmasta ja vuokrasopimusluonnoksesta lausunnon 31.8.2021 mennessä Porin kaupungin perusturvalautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, sivistyslautakunnalta, talous- ja hallintoyksiköltä, omistajaohjaus- ja rahoitusyksiköltä sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelusta vastaavalta väliaikaiselta valmiselutoimielimeltä (vate). 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Esa Wahlman

Kokouskäsittely

Esa Wahlman (yhteisöjäävi, Sampolan Palvelukeskus Oy:n toimitusjohtajan läheinen) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Esa Wahlmanin sijaan kokoukseen saapui Jarno Joensuu klo 14.18.

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 21.6.2021 § 472 merkitä Himmelin hankesuunnitelman tiedoksi ja pyytää hankesuunnitelmasta ja vuokrasopimusluonnoksesta lausunnon perusturvalautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, sivistyslautakunnalta, talous- ja hallintoyksiköltä, omistajaohjaus- ja rahoitusyksiköltä sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelusta vastaavalta väliaikaiselta valmistelutoimielimeltä (vate). 

Sivistyslautakunnan lausunto:

Palvelukeskus Himmelin hankesuunnitelman mukaan Himmelissä tulee eri toimijoiden käytössä olemaan yhteensä 8744m2 neljässä eri kerroksessa. Sivistystoimialan ja tarkemmin eriteltynä kulttuuriyksikön alaisen Lastenkulttuurikeskus Kruunupään käytössä tulee olemaan yhteensä 151m2. Lisäksi perusturvan kanssa yhteistyössä toteutettava Kultane-neuvolatoiminta siirtyy Himmeliin perusturvan hallinnoimiin tiloihin.

Sivistystoimialan käyttöön varatuista tiloista 40m2 on varattu Kultane-neuvolan ryhmätyötilaksi 2. kerrokseen muun neuvolatoiminnan yhteyteen ja 111m2 kattoateljeetila 4. kerrokseen vaihtelevaan taide- ja kulttuuritoimintaan sekä Himmelin asukkaille, asiakkaille että talossa tulevaisuudessa työskenteleville ulkopuolisille kulttuurialan ammattilaisille. Sivistystoimialan käyttöön varatut tilat ja niiden käyttösuunnitelmat tukevat Himmelin suunnittelutyöryhmän työskentelyn aikana esiin nousseita tarpeita ja toiveita.

Itse hankesuunnitelmasta tai vuokrasopimusluonnoksesta sivistyslautakunnalla ei ole huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Johanna Jokelainen

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.