Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Psykologiopiskelijoille maksuton asunto harjoittelun ajaksi

PRIDno-2021-2472

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutetut Mikael Ropo ja  Henna Kyhä jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Taustaa:

Porin kaupungissa koulupsykologeille on jopa vuosien jonot. Tilanne on kaupungin ja erityisesti oppilaan kannalta täysin kestämätön. Ongelma on tällä hetkellä psykologien saatavuudessa. Psykologeista on koko Suomessa valtava pula ja kaikki kaupungit kilpailevat samoista psykologeista. Virkoja on tällä hetkellä auki, mutta on epävarmaa löydetäänkö niihin pätevät henkilöt.

On kiinnitettävä huomiota ‘’koulunpenkiltä’’ rekrytointiin sekä veto- ja pitovoimaan. Näemme, että mikäli Porin kaupunki tarjoaisi psykologiopiskelijalle maksuttoman asunnon harjoittelun ajaksi toimisi se vetovoimatekijänä opiskelijoille. Tällä keinolla opiskelija saataisiin innostumaan Porista, sekä muodostuisi tunneside kaupunkia ja jo mahdollista tulevaa työyhteisöä kohtaan. Voisimme saada tällä keinolla opiskelijan valitsemaan Porin kaupungin tulevaksi työnantajakseen heti valmistumisen jälkeen.

Esitämme, että:
Porin kaupunki tarjoaa psykologiopiskelijoille maksuttoman asunnon harjoittelun ajaksi, jotta psykologien virat saadaan täytettyä, sekä oppilaat pääsevät kohtuullisessa ajassa vastaanotolle.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa valtuuastoaloitteeseen Psykologiopiskelijoille maksuton asunto harjoittelun ajaksi, allekirjoittajat Mikael Ropo ja Henna Kyhä.

Porin sivistystoimialalla on vuosittain ollut 1-2 psykologiopiskelijaa. Heidän saatavuudessaan ei ole ollut suurempia ongelmia. Opiskelijoiden ohjaaminen vaatii kuitenkin voimavaroja, joten määrän kasvattaminen ei ole tarpeen. Psykologiharjoittelijat on toimialalla nähty tärkeinä tekijöinä, sillä osa heistä on valmistumisen jälkeen hakeutunut Poriin töihin. 

Sivistystoimiala on pyrkinyt lisäämään psykologien pito- ja vetovoimaa mm. palkkausta parantamalla, psykologien työnjakoa kehittämällä ja uusia vakansseja avaamalla. Rekrytointiin on panostettu yhdessä hr-yksikön kanssa, ja yhteistyötä Jyväskylän ja Turun yliopistojen suuntaan aloitettu mm. opiskelijoiden entistä paremman tavoitettavuuden lisäämiseksi. Mainituilla seikoilla ei kuitenkaan ole ratkaistu psykologipulaa, joka vaivaa laajemminkin julkista sektoria. 

Psykologiharjoittelun voidaan pitää rekrytoinnin kannalta otollisena hetkenä kilpailla työvoimasta. Harjoittelijoilta kerätyn palautteen perusteella asumistilanne ei ole noussut tekijäksi, joka olisi mainittu palautteessa. Usein opiskelijat ovat kotoisin Porin alueelta, ja asuvat harjoitteluajan vanhempiensa tai kumppaneidensa kanssa. Maksuton asunto ei useissa tapauksissa olisi kaikille mieluinen ratkaisu. Psykologiharjoittelijoille maksetaan palkkaa, ja tasapuolisempaa olisikin tämän palkkatason parantaminen.  Sen sijaan harjoittelun palaute kohdistuu ohjaukseen ja vuorovaikutukseen ohjaajan tai ohjaajien kanssa. Harjoittelijalle on tärkeää myös kokemus onnistumisesta ja itsenäisestä työstä, jota harjoittelun loppupuolella pyritään mahdollistamaan. Tämä taas edellyttää ohjaajalta huomiota ja aikaa mm. arvioida, tarkastaa ja tukea asiakastyötä. Harjoittelijoiden saaminen ei ole ehkä tässä mielessä ongelma. 

“Kohtaannan” haastaa enemmänkin työssä olevien psykologien valmius ottaa oman työnsä oheen ohjattava opiskelija. Ohjaukselle ei ole kannustetta palkan muodossa. Kannuste on oikeastaan ammatissa kehittyminen, mikä on sinällään psykologeille tunnistettava piirre. Toinen seikka, mikä vaikuttaa psykologiharjoittelujen ohjaamiseen on se, että psykologit katsovat ohjauksen osaltaan olevan eettisessä mielessä tarpeen. Halutaan tukea ja edistää opiskelijoiden valmistumista.  Edellä esitetyn perusteella voitaisiin harkita sitä, että opiskelijoiden ohjauksesta suoritettaisiin ohjaavalle psykologille ohjauksen ajalta palkkiota. Tämä kannuste vahvistaisi oletettavasti harjoittelijoiden ohjausta ja kannustettakin voisi harkita, jos harjoittelija hakee työpaikkaa. Ohjauksen palkkausvaikutusta tulee tarkastella osana koko kaupunkikonsernia, ja asian mahdollinen jatkoselvittely olisikin hr-yksikön tehtävä.

Koulu- ja opiskelijapsykologit siirtyvä hyvinvointialueen palvelukseen vuonna 2023. Sivistyslautakunta katsoo, että hyvinvointialueen tulee aktiivisesti tarttua psykologiresurssin saatavuuden varmistamiseen ja pohtia mm. heidän palkkaukseensa liittyviä asioita. Sivistystoimialan ei kannata nykyisessä ylimenotilanteessa alkaa tarjota maksuttomia asuntoja psykologiharjoittelijoille. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.