Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Porin kaupungin palveluksessa työskentelevien määräaikaisten opettajien palkkaaminen ajalla 1.8. – 31.7.

PRIDno-2021-2477

Aikaisempi käsittely

Perustelut

SDP:n valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Pirjo Mäki jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Valtuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme selvitettäväksi, kuinka paljon kelpoisten, Porin kaupungin palveluksessa koko lukuvuoden työskentelevien määräaikaisten opettajien palkkaaminen ajalle 1.8.-31.7. maksaisi ja miten se olisi mahdollista toteuttaa.

Tämä vaikuttaa myös oleellisesti kaupungin imagoon.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa valtuustoaloitteeseen Porin kaupungin palveluksessa työskentelevien määräaikaisten opettajien palkkaaminen ajalla 1.8.-31.7., SDP valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Pirjo Mäki. Aloitteessa pyydetään selvittämään, kuinka paljon kelpoisten, Porin kaupungin palveluksessa koko lukuvuoden työskentelevien määräaikaisten opettajien palkkaaminen ajalle 1.8.-31.7. maksaisi ja miten se olisi mahdollista toteuttaa.

Lukuvuosittain vakituisiin ja määräaikaisiin virkasuhteisiin palkattavien opettajien lukumäärä vaihtelee. Opettajien palkoissa on suuriakin eroja riippuen opetettavasta aineesta, opetustuntien määrästä, työn vaativuuden arvioinnista (tva) ja vuosisidonnaisista lisistä. Myös peruspalkat vaihtelevat kelpoisuuden mukaan. Tässä vastauksessa laskelmat on tehty keskimääräisin vuosisidonnaisin lisin, tva-korvauksin ja ylitunnein. Laskelmassa ovat mukana myös työnantajan ns. sivukulut. Opettajien lukumäärät on katsottu lukuvuoden 2020-2021 mukaan.  Vastauksessa keskitytään perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajiin. Edellä esitetyn perusteella saadaan suuntaa antava suuruusluokka, mutta siinä voi olla suurtakin vaihtelua vuosittain.

Sivistystoimialalla uudet, vakituiset perus- ja lukiokoulutuksen opettajien virkasuhteet on tavanomaisesti aloitettu kahta päivää lukuvuoden ensimmäistä koulutyöpäivää aiemmin. Vakituiseen virkaan valittuja oli noin kolmekymmentä. Heidän palkkaamisensa 1.8. alkaen olisi aiheuttanut noin 40 000 euron lisäkustannukset. Kelpoisten määräaikaisten virkamääräykset on aloitettu samalla tavalla kuin edellä, ja ne ovat päättyneet 30. kesäkuuta. Tällaisia päteviä määräaikaisi opettajia oli lukuvuonna 2020-2021 yhteensä noin sata. Heidän palkkaamisensa 1.8.2020-31.7.2021 olisi aiheuttanut noin 316 000 euron lisäkustannukset. Jos perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakituiset opettajat olisi palkattu 1.8.2020 alkaen ja muodollisesti pätevät määräaikaiset 1.8.2020-31.7.2021, olisivat lisäkustannukset olleet yhteensä noin 356 000 euroa. Kustannus ei ole samanlainen joka vuosi, mutta suuruusluokka – satoja tuhansia euroa – on oikea.

Sivistystoimiala ei ole varautunut tällaiseen kustannuslisäykseen. Jos opettajat halutaan jatkossa palkata em. tavalla, tulee sivistystoimialalle antaa kustannukset kattava rahoitus. Esimerkin vuoksi, edellä esitetty lisäkustannus vastaa noin 140 perusopetuksen vuosiviikkotuntia (lukuvuoden 2020-2021 kokonaistuntikehys on 13058 tuntia). Vaihtoehtoisesti lisäkustannus vastaa perusopetuksen koulujen käyttörahojen laskemista yli kahdellakymmenellä prosentilla (käyttöraha 2020 oli 1517067 euroa).  Sivistystoimiala on vuosittain tehnyt säästöehdotuksia ja tehostanut toimintojaan.  Opetusyksikössä resurssit on kohdennettu ennen muuta opetukseen, eikä liikkumavaraa taloudessa juuri ole opetukseen ja oppilaisiin suoraan kohdistuvien kustannusten ulkopuolella. Kustannusten kasvattamisesta päätettäessä tulee pohtia toimialan rahoitusta pitkälle tulevaisuuteen.  Esimerkiksi ikäluokkien pieneneminen, toisen asteen maksuttomuuden laajeneminen ja ns. sote-uudistus luovat kustannuspaineita. Lisäkustannuksia aiheuttavia päätöksiä tehtäessä tuleekin tarkasti miettiä rahoituksen kestävyyttä myös tulevina vuosina. 

Valtuustoaloitteen mukaan opettajien palkkaaminen koko lukuvuodeksi vaikuttaisi oleellisesti kaupungin imagoon. Porin kaupunkistrategian mukaan Pori kasvaa kestävästi ja väestönlisäys on yksi strategisista mittareista. Opettajien palkkaustapaa muuttamalla muualta Poriin töihin hakevien opettajien määrä saattaisi lisääntyä ja ennen kaikkea saataisiin valittua parhaat mahdolliset tekijät porilaisia lapsia ja nuoria opettamaan ja kasvattamaan. Sivistyslautakunta toivoo asian huolellista valmistelua ja erityisesti pitkän aikavälin talousvaikutusten tiedostamista. Uuteen virkamääräyskäytäntöön ja lisäkustannuksiin voitaisiin siirtyä asteittain vuodesta 2022 lähtien. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.