Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Nuorisovaltuuston suora aloiteoikeus

PRIDno-2021-2471

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Henna Kyhä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Kuntalain 26 § määrittää nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksista seuraavaa: Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. 

Suora aloiteoikeus kunnanvaltuustoon tarkoittaa sitä, että nuorisovaltuuston laatima aloite käsitellään samassa järjestyksessä kuin muut valtuustoaloitteet. Valtuustoaloitteiden käsittelystä linjataan Porin hallintosäännön 14. luvussa. Suora aloiteoikeus valtuustoon tarjoaa nuorille väylän vaikuttamiseen sekä lisää nuorisovaltuuston tekemien aloitteiden vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä. Suoran aloiteoikeuden myöntäminen nuorisovaltuustolle tukee vahvasti kuntalain henkeä. Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Näin ilmenee myös Porin Nuorisovaltuuston toimintasäännössä.

Aloiteoikeus on normaali käytäntö jo monessa Suomen kunnassa. Tämä selviää Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n  Nuorisovaltuustoselvityksestä (Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, 2019), jonka mukaan 68 %:ssa kunnista nuorisovaltuustolla on aloiteoikeus kunnanvaltuustolle.

Porissa nuorisovaltuuston toiminta on vakiintunut ja heidän edustajansa ovat lautakunnissa puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Aloiteoikeus on hyvä tapa aktivoida nuoria mukaan päätöksentekoon. Lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on oleellinen osa lapsiystävällinen kunta –kehittämistä. Suoran aloiteoikeuden myöntäminen nuorisovaltuustolle tukee Porin lapsiystävällinen kunta työskentelyä.  

Esitän, että Porin nuorisovaltuustolle myönnetään suora aloitteenteko-oikeus kaupunginvaltuustossa.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi
  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Henna Kyhä on jättänyt valtuustoaloitteen KV 24.5.2021 § 116 Nuorisovaltuuston suora aloiteoikeus:

"Kuntalain 26 § määrittää nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksista seuraavaa: Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. 

Suora aloiteoikeus kunnanvaltuustoon tarkoittaa sitä, että nuorisovaltuuston laatima aloite käsitellään samassa järjestyksessä kuin muut valtuustoaloitteet. Valtuustoaloitteiden käsittelystä linjataan Porin hallintosäännön 14. luvussa. Suora aloiteoikeus valtuustoon tarjoaa nuorille väylän vaikuttamiseen sekä lisää nuorisovaltuuston tekemien aloitteiden vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä. Suoran aloiteoikeuden myöntäminen nuorisovaltuustolle tukee vahvasti kuntalain henkeä. Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Näin ilmenee myös Porin Nuorisovaltuuston toimintasäännössä.

Aloiteoikeus on normaali käytäntö jo monessa Suomen kunnassa. Tämä selviää Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n  Nuorisovaltuustoselvityksestä (Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, 2019), jonka mukaan 68 %:ssa kunnista nuorisovaltuustolla on aloiteoikeus kunnanvaltuustolle.

Porissa nuorisovaltuuston toiminta on vakiintunut ja heidän edustajansa ovat lautakunnissa puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Aloiteoikeus on hyvä tapa aktivoida nuoria mukaan päätöksentekoon. Lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on oleellinen osa lapsiystävällinen kunta –kehittämistä. Suoran aloiteoikeuden myöntäminen nuorisovaltuustolle tukee Porin lapsiystävällinen kunta työskentelyä.

Esitän, että Porin nuorisovaltuustolle myönnetään suora aloitteenteko-oikeus kaupunginvaltuustossa."

Kaupunginhallitus on pyytänyt asiasta sivistystoimialan lausuntoa.

Sivistyslautakunnan lausunto:

Nuorisovaltuusto on toiminut Porissa vuodesta 2000 lähtien ja sen toiminta on vakiintunut osaksi kaupungin päätöksenteko-organisaatiota. Nuorisovaltuustolla on kaupunginvaltuuston lisäksi edustaja elinvoima- ja ympäristölautakunnassa, perusturvalautakunnassa, sivistyslautakunnassa sekä teknisessä lautakunnassa.

Aloitteessa viitataan Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n toteuttamaan Nuorisovaltuustoselvitykseen (2019), jonka mukaan 68 prosentissa selvitykseen vastanneesta 185 kunnasta nuorisvaltuustolla on jo aloiteoikeus kunnanvaltuustolle.

Nuorisovaltuuston suoran aloiteoikeuden kaupunginvaltuustolle voidaan katsoa vahvistavan nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuuksia, sillä suora aloiteoikeus kaupunginvaltuustolle tarjoaa konkreettisen vaikuttamisväylän nuorille. Nuorisovaltuuston edustajat ovat suurelta osin alle 18-vuotiaita, joten heillä ei ole vielä mahdollisuutta vaikuttaa äänestämällä tai asettumalle ehdokkaaksi kuntavaaleissa, toisin kuin muiden vaikuttamiselimien jäsenillä. Muita vaikuttamistoimielimiä kaupungissa on vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta. Nuorisovaltuuston aloiteoikeutta tukee myös se, että nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutumaton toimielin, missä nuoret voivat perehtyä päätöksentekojärjestelmään neutraalissa ympäristössä. Näin myös nuorisovaltuuston tekemät aloitteet ovat puolueettomia.

Kuntalaisaloitteeseen verrattuna suora aloiteoikeus kaupunginvaltuustolle tarjoaa läpinäkyvän reitin nuorten aloitteille, sillä valtuuston kokoukset esitetään nykyisin suorana verkossa ja kaupunginvaltuuston kokousten pöytäkirjat, joihin valtuuston kokouksessa jätetty aloite kirjataan, julkaistaan myös verkossa. Kuntalaisaloitteita ei pääsääntöisesti käsitellä kaupunginvaltuuston kokouksessa, mutta valtuustoaloitteet palaavat aina valtuuston käsiteltäväksi.

Sivistyslautakunta puoltaa edelliseen perustuen kaupunginvaltuustolle tehtävän suoran aloiteoikeuden myöntämistä nuorisovaltuustolle.   

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Johanna Jokelainen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.