Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Sivistystoimiala, laskujen hyväksyjät vuodelle 2021

PRIDno-2020-6428

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on vahvistanut kokouksessaan 15.12.2020 § 263 vuoden 2021 ostolaskujen hyväksyjät. Laskujen hyväksyjiin on tullut muutoksia johtuen tehtävien ja henkilöiden vaihtumisesta. Päivitetty listaus ostolaskujen hyväksyjistä kustannuspaikoittain on esityslistan liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää vahvistaa ostolaskujen hyväksyjät liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tarkastustoimi, Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.