Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Sivistystoimialan talousraportti heinäkuu

PRIDno-2021-1269

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Neljännesvuosiraportin yhteydessä raportoidaan myös talousarvion 2021 toimintakatteiltaan suurimpien, top 11 -prosessien, toimenpiteiden toteutumisesta. Sivistystoimialan osalta edellä mainittuja prosesseja ovat perusopetus, lukiokoulutus sekä varhaiskasvatus.

Sivistystoimialan toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet talousarvioon nähden alkuvuoden osalta positiivisesti, mikä johtuu yksinomaan hankerahoitustuottojen kasvaneesta määrästä. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 43,4 (38,2 v. 2020). Maksutuotoissa sen sijaan näkyy edelleen jatkuva koronatilanne. Kulttuuri- ja liikuntalaitokset ovat olleet suljettuina, mikä on vähentänyt pääsymaksutulot alkuvuoden osalta lähes kokonaan. Lisäksi tilojen käyttömaksuja on jäänyt saamatta. Edellä mainittujen tuottojen menetykset ovat noin 0,15 miljoonaa euroa kuukaudessa. Toimintatuottojen toteuma tulee vuoden mittaan tasoittumaan. Mikäli koronatilanteen vuoksi tiloja joudutaan pitämään jatkossakin suljettuina, maksutuotot tulevat edelleen vähenemään, ja toimintatuotot jäävät merkittävästi talousarviosta.

Toimintakulut ovat toteutuneet ensimmäisen neljänneksen osalta talousarvion mukaisesti. Toteumaprosentti on 24,8 (25,1 v. 2020). Henkilöstökulut ovat viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla jopa hieman alemmat.  Henkilöstökulujen vähenemiseen on vaikuttanut se, että varhaiskasvatusyksikössä lasten määrä on vähentynyt. Kulttuuriyksikössä koronatilanteen vuoksi ei normaalia toimintaa ole kyetty täysipainoisesti järjestämään, mikä on alentanut henkilöstökuluja. Opetusyksikössä kulut ovat viime vuoden tasolla, ja liikunta- ja nuorisoyksikössä Ohjaamo -toiminnan siirto on lisännyt henkilöstökuluja. Myös rekrytointikiellolla ja määräaikaisten sijaisten käytön rajoittamisella on ollut henkilöstökuluihin vaikutusta. Palvelujen ostot ovat kasvaneet, koska koulujen ja päiväkotien ateriapalvelut sekä kouilukuljetukset toimivat jälleen täydellä volyymilla.  Kuluja on kasvattanut myös se, että päivähoidon palvelusetelimenot siirrettiin avustuksista palvelujen ostoihin.  Vastaavasti avustusten määrä on laskenut. Myös kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien väheneminen lasten määrän vähentyessä on vaikuttanut avustusmenojen laskuun. Aine- ja tarvikeostoissa on koronatilanne vaikuttanut etenkin sähköisen kirjallisuuden sekä puhdistusaineiden ja -tarvikkeiden ostojen kasvuun. Muihin kuluihin on kirjattu opetusyksikön verkostohankkeisiin osallistuneiden kuntien laskutuksia aiempaa enemmän. Tähän on syynä hanketoiminnan kasvu.

Toimintakate on ensimmäisen vuosineljänneksen osalta toteutunut talousarvion mukaisesti. Toteumaprosentti on 22,4 (23,5 v. 2020). Oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä ensimmäisen vuoden lukiolaisten oppimateriaalien ja -tarvikkeiden hankinnat lisäävät jatkossa merkittävästi kuluja. Talousarvion valmistelun lähtökohtana oli se, että oppivelvollisuusiän laajentamisen vaikutuksia ei oteta huomioon talousarviossa 2021, koska valtion päätöstä asiasta ei ollut. Lisäksi koulupsykologin virkoja on täyttämättä, ja lainsäädännön edellyttämien palvelujen saatavuuden takaamiseksi on tarve lisätä uusia toimia. Edellä mainitut kulujen lisäykset ja tuottojen vähentymiset huomioon ottaen talousennuste on, että talousarvio ylittyy tämänhetkisen tiedon perusteella 0,2 miljoonaa euroa. Mikäli uusia koulupsykologin tehtväviä perustetaan, on niihin osoitettava lisämääräraha. 

Sivistystoimialan henkilöstösäästötavoite toukokuun 2021 loppuun mennessä on 63 henkilötyövuotta (HTV2).  Henkilöstöraportin mukaan sivistystoimialan henkilötyövuodet ovat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden vähentyneet 5,1 henkilötyövuotta (HTV2). Vuositason luvuiksi muutettuna tämä vastaisi noin 20,4 henkilötyövuoden vähennystä.  Suunta on ollut oikea, mutta riittämätön asetettuun tavoitteeseen nähden. Henkilöstösäästötavoitetta ei edellä manittujen toteumien perusteella tulla saavuttamaan toukokuun loppuun mennessä.

Sivistystoimialalla henkilöstösäästöjä ei ole korvattu palvelujen ostojen lisäämisellä. Opetusyksikössä on ostettu psykologipalveluja, mutta nämä eivät johdu henkilöstösäästöistä vaan siitä, että lakisääteisten palveluiden hoitamiseen ei ole riittävästi omaa henkilökuntaa.  Varhaiskasvatuksessa on käytössä palveluseteli. Palvelusetelillä ei ole korvattu omaa henkilöstöä säästöjen vuoksi. Henkilöstön tarve on vähentynyt lasten määrän vähentyessä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on talousarviossa 2021 asettanut varhaiskasvatuksen yhdeksi tavoitteeksi lisätä palvelusetelillä tuotettujen palveluiden osuutta varhaiskasvatuksessa.

Esityslistan liitteenä ovat talousarvion 2021 sivistystoimialan top 11 -prosesseihin kuuluvien palvelujen toimenpiteiden ja mittareiden toteumat. Osa numeerisista mittareista toteutuu vuositasolla, joten niitä ei ole tarkoituksenmukaista esittää neljännesvuoden osalta.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Taneli Tiirikainen oli poissa kokouksesta kello 18.07-18.08.

Valmistelija

Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Sivistystoimialan toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet talousarvioon verrattuna positiivisemmin, mikä johtuu pääosin hankerahoitustuottojen kasvaneesta määrästä. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 47,9 (41,5 v. 2020). Maksutuotoissa sen sijaan näkyy koronatilanne. Kulttuuri- ja liikuntalaitokset ovat olleet suljettuina pääosin vielä huhtikuussa, ja pääsy- ja käyttömaksuja on jäänyt kertymättä. Toukokuun aikana tiloja on avattu, joten pääsy- ja käyttömaksujen määrä tulee lisääntymään. Toisaalta maksutuottoja tulee merkittävästi vähentämään varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen 1.8.2021 alkaen. Toimintatuottojen toteuma tulee vuoden mittaan tasoittumaan, ja ne tulevat jäämään talousarviota alemmalle tasolle.

Toimintakulujen kasvu on kiihtynyt huhtikuun aikana. Toteumaprosentti on 33,2 (32,6 v. 2020). Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on 4,9 %. Henkilöstökulut ovat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kasvaneet 1,4 %. Palkkoihin tuli huhtikuun alussa 1 prosentin yleiskorotus. Huhtikuussa hoidossa olevien lasten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Tosin luku ei ole täysin vertailukelpoinen, viime vuoden kevään poikkeuksellinen tilanne huomioon ottaen. Palvelujen ostot ovat kasvaneet, koska koulujen ja päiväkotien ateriapalvelut sekä koulukuljetukset toimivat täydellä volyymilla. Kuluja on merkittävästi kasvattanut myös se, että varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot siirrettiin avustuksista palvelujen ostoihin. Vastaavasti avustusten määrä on laskenut. Myös kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien väheneminen on vaikuttanut avustusmenojen laskuun. Aine- ja tarvikeostojen kasvuun on vaikuttanut koulujen oppikirjojen ja -materiaalien hankinnat, jotka ajoittuvat pääosin huhtikuulle. Lisäksi koronatilanteen vuoksi on edelleen jatkettu puhdistustarvikkeiden ja suojamaskien hankintoja. Muut kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Toimintakate on toteutunut huhtikuun osalta talousarvion mukaisesti. Toteumaprosentti on 31,3 (31,5 v. 2020). Toimintakatteen kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on 1,9 prosenttia. Oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä ensimmäisen vuoden lukiolaisten oppimateriaalien ja -tarvikkeiden hankinnat lisäävät jatkossa kuluja. Lisäksi opintojen ohjaukseen ja muihin tukitoimiin liittyviä kuluja toteutuu syksyn aikana. Talousarvion valmistelun lähtökohtana oli se, että oppivelvollisuusiän laajentamisen vaikutuksia ei oteta huomioon talousarviossa 2021, koska valtion päätöstä asiasta ei ollut. Lisäksi sivistyslautakunta on päättänyt esittää neljän uuden koulupsykologin palkkaamista 1.8.2021 alkaen. Edellä mainitut kulujen lisäykset ja tuottojen vähentymiset huomioon ottaen ennuste on, että talousarvio ylittyy tämänhetkisen tiedon perusteella arviolta 0,5 miljoonaa euroa. 

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Toimintatuottojen toteumaprosentti on 63,1 (52,3 v. 2020). Toimintatuottojen kokonaiskertymästä suuri osa on hankerahatuottoja, joita siirrettiin edelliseltä vuodelta. Niitä vastaavat kulut toteutuvat vuoden aikana. Myös uusia hankerahoituksia on saatu. Maksutuotoissa näkyvät kevään osalta koronatilanteen vaikutukset. Kulttuuri- ja liikuntalaitokset olivat suljettuina osin vielä huhtikuuhun saakka, ja pääsy- ja käyttömaksuja jäi merkittävästi kertymättä. Kesän aikana tilat ovat olleet jo pääosin avoinna ja maksutuottojen määrä on kasvanut. Syyskauden osalta pääsy- ja käyttömaksujen odotetaan palautuvan normaalille tasolle, mikäli koronatilanne ei vaikeudu. Toisaalta maksutuottoja tulee vastaavasti vähentämään varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen 1.8.2021 alkaen. Toimintatuottojen toteuma tulee tasoittumaan mutta ne tulevat kokonaisuudessaan jäämään merkittävästi talousarviota alemmalle tasolle.

Toimintakulujen kasvu on edelleen kiihtynyt. Toteumaprosentti on 59,4  (57,3 v. 2020). Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on 6,6 %. Henkilöstökulut ovat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kasvaneet 3,2 %. Palkkoihin tuli huhtikuun alussa 1 prosentin yleiskorotus. Loppukevään aikana hoidossa olevien lasten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Tosin luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia viime vuoden kevään poikkeuksellinen tilanne huomioon ottaen. Henkilöstökulujen kasvu selittyy pitkälti myös sillä, että viime vuoden keväällä sivistystoimialan henkilöstöä oli perusturvan palveluksessa koronatilanteen vuoksi. Palvelujen ostot ovat kasvaneet, koska koulujen ja päiväkotien ateriapalvelut sekä koulukuljetukset toimivat täydellä volyymilla. Kuluja on merkittävästi kasvattanut myös se, että varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot siirrettiin avustuksista palvelujen ostoihin.  Myös työterveyshuollon menot ovat kasvaneet huomattavasti. Avustusten määrä on laskenut. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien väheneminen on vaikuttanut myös avustusmenojen laskuun. Aine- ja tarvikeostojen kasvuun on vaikuttanut koulujen oppikirjojen ja -materiaalien hankinnat. Ostoja on lisännyt myös oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden oppimateriaalihankinnat.  Lisäksi koronatilanteen vuoksi on edelleen jatkettu puhdistustarvikkeiden ja suojamaskien hankintoja. Muut kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Toimintakate ei ole heinäkuun tilanteen mukaan toteutunut talousarvion mukaisesti. Toteumaprosentti on 58,9  (57,9 v. 2020). Toimintakatteen kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on 4,2 prosenttia. Oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä ensimmäisen vuoden lukiolaisten oppimateriaalien ja -tarvikkeiden hankinnat ovat edelleen käynnissä.  Lisäksi opintojen ohjaukseen ja muihin tukitoimiin liittyviä lisäkuluja toteutuu vielä syksyn aikana. Talousarvion valmistelun lähtökohtana oli se, että oppivelvollisuusiän laajentamisen vaikutuksia ei oteta huomioon talousarviossa 2021, koska valtion päätöstä asiasta ei ollut. Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt sivistyslautakunnan esityksen neljän uuden koulupsykologin palkkaamiseksi 1.8.2021 alkaen. Edellä mainitut kulujen lisäykset ja tuottojen vähentymiset huomioon ottaen ennuste on, että talousarvio ylittyy tämänhetkisen tiedon perusteella noin 1,6 miljoonaa euroa.

Esityslistan liitteenä ovat myös talousarvion 2021 sivistystoimialan top 11 -prosesseihin kuuluvien palvelujen toimenpiteiden ja mittareiden toteumat kesäkuun osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että sivistyslautakunta kuuli Martti Kujanpään esityksen asiasta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.