Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Edustajien valinta valtakunnallisille museopäiville sekä Suomen Museoliiton vuosikokoukseen 1.9.-2.9.2020

PRIDno-2020-3462

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 97. vuosikokous järjestetään Helsingissä 1.-2.9 2020.  Museopäivien teemana on digitaalinen tulevaisuus. Vuosikokous pidetään keskiviikkona 2.9. alkaen klo 13.00 Radisson Blue Royal hotellissa. Iltajuhlassa tiistaina 1.9 alkaen klo 19 jaetaan Museoliiton ansiomitalit, Vuoden museojulkaisu –palkinto sekä Museokortin erikoispalkinto. Vuoden museojulkaisu –finalisteina on kolme teosta: Satakunnan Museon Kahden kuvan aika, Vapriikin Kadonneet kaunottaret – Tampereen rakennushistoriaa sekä Maahengen kustantama Pellavaliina – Tampellan damasti 1859-1977.

Ilmoittautuminen museopäiville päättyy 17.8.2020. Museopäivien ohjelma ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/Valtakunnalliset_museopaivat_ja_Suomen_museoliito_97_vuosikokous_6026

Porin kaupunki / Satakunnan Museo ja Porin taidemuseo kuuluvat museoliiton 1. jäsenluokkaan, mikä oikeuttaa kolmen äänivaltaisen edustajan osallistumisen vuosikokoukseen. Yksi edustaja voi käyttää vain yhden äänen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta valitsee viralliset kokousedustajat vuosikokoukseen sekä museopäiville osallistuvat lautakunnan jäsenet.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti valita edustajaksi valtakunnallisille museopäiville sekä Suomen Museoliiton vuosikokoukseen 1.9.-2.9.2020 Antti Vuolanteen, Jaakko Jäntin ja Ismo Läntisen.

Tiedoksi

Juhani Ruohonen, Anni Venäläinen, Johanna Jakomaa, Paula Kauppila

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi