Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 LISÄPYKÄLÄ: Virantoimitusvelvollisuuden muutos (lisäpykälä)

PRIDno-2020-3713

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan päätöksillä  20.11.2018 182§ ja 4.6.2019 159§ on päätetty muuttaa Meri-Porin yhtenäiskoulun rehtorin virantoimitusvelvollisuutta 1.1.-31.7.2019 ja 1.8.2019-31.7.2020 niin, että hän hoitaa oman virkansa ohella myös Reposaaren koulun rehtorin tehtävät.

Sivistyslautakunnan 4.6.2019 päätöksessä todetaan, että opetusyksikössä valmistellaan lukuvuoden 2019-2020 aikana asiaa niin, että Reposaaren koulun pysyvä rehtorijärjestely astuu voimaan lukuvuoden 2020-2021 alusta alkaen. Koronavirustilanne ja uudelleen käynnistetty palveluverkkotyö ovat viivästyttäneet suunnitelmia Reposaaren koulun osalta. 

Perusopetuslain (21.8.1998/628) 37§ mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Reposaaren koulun osalta tarkoituksenmukaista jatkaa rehtorin tehtävien hoitamista Meri-Porin yhtenäiskoulun rehtorin toimesta. Hän on antanut suostumuksensa järjestelylle. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää muuttaa Meri-Porin yhtenäiskoulun rehtorin virantoimitusvelvollisuutta 1.8.2020-31.7.2021 niin, että hän hoitaa oman virkansa ohella myös Reposaaren koulun rehtorin tehtävät.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Meri-Porin yhtenäiskoulun rehtori, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi