Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Perusopetuksen opetussuunnitelman luvun 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa muuttaminen

PRIDno-2020-3562

Valmistelija

 • Kirsi Nuorsaari, kirsi.nuorsaari@pori.fi

Perustelut

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita on muutettu (Opetushallituksen määräys 10.2.2020) luvun 6 Oppilaan oppimisen ja oaamisen arviointi perusopetuksessa osalta. Porin peruskouluissa noudatettava opetussuunnitelma rakentuu siten, että opetussuunnitelman perusteita tarkennetaan paikallisessa, Porin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa, jota tarkennetaan koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa. Opetussuunnitelman perusteiden muutos edellyttää Porin kaupungin opetussuunnitelman päivittämistä vastaamaan uusia opetussuunnitelman perusteita. Opetushallituksen määräyksen mukaan uusi arvioinnin opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2020 alkaen.

Opetussuunnitelman perusteissa määrätään, että opetuksen järjestäjä täsmentää paikallisessa opetussuunnitelmassa seuraavat asiat:

 • yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta
 • arvioinnista tiedottamisen muodot  
 • käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet
 • valinnaisten aineiden arviointi sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa
 • opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt
 • sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa 
 • valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa 
 • välitodistukset, mikäli opetuksen järjestäjä niitä päättää antaa
 • erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat.

Opetussuunnitelman luku 6 on päivitetty kevään 2020 aikana yllä mainittujen asioiden osalta.perusopetuksen kehittämisryhmässä, johon kuuluvat opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen, Länsi-Porin koulun rehtori Petri Tuomisto, Käppärän koulun rehtori Jouni Saarinen, Itätuulen koulun rehtori Marjo Katajisto, digitaalisen osaamisen erityisasiantuntija Teemu Heino ja suunnittelija Kirsi Nuorsaari. Päivittämistyöhön on osallistunut myös konsultoitva erityisopettaja Sari Wallin. Opetussuunnitelmasta on pyydetty kouluilta palautetta ja palautteita tuli yksi. Opetussuunnitelmaan tehdyt Porin kaupungin tarkennukset eivät aiheuta suuria muutoksia koulujen arviointikäytänteihin, mikä selittää vähäistä palautteen määrää. Syksyn 2020 aikana päivitetään muun muassa todistukset, tehdään tarvittavat muutokset oppimiskeskusteluihin ja koulutetaan koko opetushenkilöstö opetussuunnitelman mukaisen arviointikulttuurin edistämiseksi.

Koulut noudattavat uutta opetussuunnitelmaa 1.8.2020 alkaen. Muutokset koulujen opetussuunnitelmiin tulee olla päivitettynä syyskuun 2020 loppuun mennessä. Rehtori vastaa koulun opetussuunnitelman päivittämisestä ja hyväksyy sen. Porin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma ja koulujen lisäykset opetussuunnitelmaan löytyvät pedanetistä osoitteesta https://peda.net/id/f3d4843c6. Kun sivistyslautakunta on hyväksynyt opetussuunnitelman luvun 6 muutokset, pedanettiin päiviteään uusi opetussuunnitelman luku 6. 

Päivitetty opetussuunnitelman luku 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa on esityslistan liitteenä. Porin kaupungin lisäykset opetussuunnitelman perusteisiin on liitteessä erotettu erillisellä tekstilaatikolla.

Ehdotus

Esittelijä

 • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Porin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman luvun 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa käyttöön otettavaksi Porin kaupungin peruskouluissa 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruskoulut

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi