Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Pori Sinfoniettan pääsylippujen hinnat sekä kortit syyskaudella 2020

PRIDno-2020-3463

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Pori Sinfonietta julkaisee normaalisti syyskauden ohjelmiston touko-kesäkuussa. Tänä vuonna koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen ja epävarmuuden vuoksi kausi julkaistaan myöhemmin, mahdollisesti vasta heinä-elokuussa. Ja kausi saatetaan julkaista myös kahdessa osassa.

Peruslippujen hintoja nostettiin keväällä sivistyslautakunnan (27.8.2019, §211) päätöksen suuntaisesti. Hinnat pysyvät syksyllä samoina ja ovat pääsääntöisesti (ilman toimituskuluja):
- 25 € normaali        
- 22 € Länsi-Suomen Osuuspankin omistajajäsenet         
- 19,50 € eläkeläiset ja työttömät                             
- 7 €opiskelijat ja lapset   
- 4 € opiskelijoiden konserttipäivänä ostaman lipun hinta. Opiskelijan tulee esittää opiskelijakortti.
- 3 euron alennus normaalihintaisesta lipusta Porin kaupungin työntekijöille.

Erilaisten yhteistyö- /erikoiskonserttien lippujen hinnat määritellään konserttikohtaisesti.

Pori Sinfoniettan ja Sataoopperan yhteistyöproduktio Il Maestro di Cappella & Cavalleria Rusticana jouduttiin perumaan 2.4. koronatilanteen vuoksi ja se on siirretty 27.11. Lippujen hinnat on päättänyt Sataooppera (Satakunnan Oopperayhdistys ry.)

Pori Sinfoniettan lipunmyynnistä tehdään sopimus Ticketmaster Suomi kanssa Visit Pori Oy:n kautta. Lippujen hintaan lisätään Ticketmaster Suomen toimituskulu.

Toimituskulut:
lipun hinta 0-10 €, toimituskulu 1 €/lippu;
lipun hinta 10,01-20 €, toimituskulu 2,50 €/lippu;
lipun hinta 20,01-40€, toimituskulu 3 €/lippu.

Lippuja voi ostaa netistä www.ticketmaster.fi  ja Ticketmasterin lipunmyyntipisteistä, joita Porissa ovat Visit Pori Oy (Itäpuisto 7), Sokos ja Mikkolan Prisma. Promenadikeskuksessa ei ole lipunmyyntiä. Illalla ennen Promenadisalin konserttia liput tulee ostaa Sokoksen lipunmyyntipisteestä (2.krs.) Yrjönkadun toiselta puolelta tai netistä.

Ryhmäalennusta Pori Sinfoniettan omiin konsertteihin annetaan 20-99 hengen ryhmille 15 % ja sitä suuremmille ryhmille 20 %. Ryhmävaraukset tehdään suoraan Pori Sinfoniettan toimistoon.

Syyskaudella 2020 Pori Sinfonietta ei poikkeuksellisesti myy kausikortteja lainkaan vallitsevan koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen, epävarmuuden ja mahdollisten rajoitusten vuoksi. Linjaus syyskauden kausikorttien suhteen on samansuuntainen muiden Suomen sinfoniaorkestereiden kanssa. Kausikortti oikeuttaisi vakiopaikkaan Promenadisalissa kausikorttikonserteissa.

Kymppikortti oikeuttaa kymmeneen konserttikäyntiin ja on voimassa yhden vuoden ostopäivästä alkaen. Se ei sisällä vakiopaikkaa. Paikkalipusta maksetaan edellä mainittu toimituskulu. Mikäli tilaa on, kortilla pääsee myös ilman paikkalippua vapaana olevalle paikalle. Kymppikorttien hintoja nostettiin keväällä sivistyslautakunnan (27.8.2019, §211) päätöksen suuntaisesti. Syyskaudella hinnat pysyvät samoina: perushinta 200 €, eläkeläiset/työttömät 160 €, opiskelijat/lapset 60 €. Kymppikortti koskee pääsääntöisesti Pori Sinfoniettan omia, normaalihintaisia konsertteja. Konsertit on merkitty kausiesitteeseen kymppikorttilogolla.

Porin koululaiset pääsevät Pori Sinfoniettan järjestämiin konsertteihin veloituksetta opettajan johdolla ja ennakkoon sopien. Taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän mukaista opetusta antavien oppilaitosten, Palmgren-konservatorion, Pianokoulu Subiton ja Musiikkikoulu Musiikki-Huidan opiskelijat pääsevät kymppikorttilogolla merkittyihin konsertteihin maksutta

(Kultt. ltk. 30.9.2010, §201). Mahdolliset vammaisten ja seniorien tukihenkilöt pääsevät konsertteihin maksutta (Kultt.ltk 29.11.2006, §254). Myös sota- ja rintamaveteraanit, lotat ja sotainvalidit sekä heidän mahdolliset henkilökohtaiset avustajansa kuuluvat Pori Sinfoniettan maksuttomiin kävijöihin (Kultt. ltk. 25.10.2007, §199). Maksuton sisäänpääsy edellyttää kävijältä etuisuuden todentamista. Kun edellä mainitut haluavat paikkalipun, heidän tulee maksaa toimituskulu, kuten myös muiden vapaalippulaisten ja vapaakorttilaisten.

Vapaakorttikäytäntö säilyy ennallaan. Paikkalipun toimituskulu on edellä mainittu.  Promenadikeskuksessa ei ole lipunmyyntipistettä, joten paikkalippu vapaakortilla tulee noutaa ennakkoon Visit Pori Oy:n toimipisteestä (Itäpuisto 7) sen aukioloaikoina. Mikäli tilaa on, kortilla pääsee myös ilman paikkalippua vapaana olevalle paikalle. Vapaakortit ovat voimassa kymppikorttilogolla merkityissä konserteissa.

Intendentti voi kauden aikana tehdä harkintansa mukaan erilaisia tarjouskampanjoita tai kutsua sidosryhmiä veloituksetta konsertteihin.

Lisäksi nyt koronatilanteen aiheuttamien rajoitusten vuoksi maksuttoman konserttitoiminnan tarve voi lisääntyä ja lippujen hintoihin saattaa olla tarvetta tehdä muutoksia nopeasti. Intendentti voi tehdä tarvittavia muutoksia tilanteen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn mukaan lippujen ja kymppikorttien hinnat sekä vapaakortti- ja vapaalippukäytännön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Leena Harmaala, Paula Kauppila

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi