Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Sivistyslautakunnan lausunto, Porin urheilutalo, hankesuunnitelma

PRIDno-2019-5669

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin talousarvion investointiosassa tiloille kohdistuvissa investoinneissa vuodelle 2020 on varattu 1 400 000 € nimellä Kuninkaanhaan alueen kokonaissuunnittelun jatkotoimenpiteet. Tilayksikkö yhdessä hankesuunnitteluryhmän kanssa on valmistellut urheilutalon hankesuunnitelman investointinumerolle 14110729.

Hankesuunnitelmassa on laadittu tilaohjelma ja kustannusarvio hankkeelle. Hankesuunnitelma on rajattu koskemaan urheilutaloa ja sen pihaa ja pysäköintialuetta sekä Kuninkaanhaan koulun pihaa. Urheilutaloon tulee tilat yksilölajien harrastajille. Hankesuunnitelmassa on myös otettu kantaa alueen liikennejärjestelyihin.

Hankkeen yhteydessä on laadittu hankkeelle kustannusarvio. 

Hankkeen toteutussuunnittelun on tarkoitus alkaa touko-kesäkuussa 2020. Itse rakennus olisi tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2022.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle urheilutalon hankesuunnitelman hyväksymistä liitteen mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Rakennuttajainsinööri Mika Suojanen esitteli Urheilutalon hankesuunnitelmaa §68:n jälkeen (klo 16:02-16:43).

Valmistelija

Mika Suojanen, mika.suojanen@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 09.04.2020. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä urheilutalon hankesuunnitelman liitteen mukaisena kuitenkin siten, että urheilutalon energiaratkaisuissa tulee huomioida kaupunkikonsernin kokonaisetu. Urheilutalon energiaratkaisuja suunnitteleviin työryhmiin kutsutaan myös Pori Energia Oy:n nimeämä edustaja. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän tekemän seuraavan muutetun päätösesityksen:

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä urheilutalon hankesuunnitelman liitteen mukaisena kuitenkin siten, että urheilutalon energiaratkaisuissa tulee huomioida kaupunkikonsernin kokonaisetu. Urheilutalon energiaratkaisuja suunnitteleviin työryhmiin kutsutaan myös Pori Energia Oy:n nimeämä edustaja. Kaupunginhallitus päättää pyytää lisäksi asiassa sivistyslautakunnan ja vammaisneuvoston lausuntoa.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päätti hyväksyä urheilutalon hankesuunnitelman liitteen mukaisena kuitenkin siten, että urheilutalon energiaratkaisuissa tulee huomioida kaupunkikonsernin kokonaisetu. Urheilutalon energiaratkaisuja suunnitteleviin työryhmiin kutsutaan myös Pori Energia Oy:n nimeämä edustaja. Kaupunginhallitus päättää pyytää lisäksi asiassa sivistyslautakunnan ja vammaisneuvoston lausuntoa.

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.5.2020 § 258:

  • hyväksyä urheilutalon hankesuunnitelman liitteen mukaisena kuitenkin siten, että urheilutalon energiaratkaisuissa tulee huomioida kaupunkikonsernin kokonaisetu. Urheilutalon energiaratkaisuja suunnitteleviin työryhmiin kutsutaan myös Pori Energia Oy:n nimeämä edustaja ja
     
  • pyytää lisäksi asiassa sivistyslautakunnan ja vammaisneuvoston lausuntoa.
     

Sivistyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle urheilutalon hankesuunnitelmasta

Porin keskustan urheilutalo sijaitsee alueella, mistä käytetään nimitystä Pasaasi. Kyseisen alueen suunnittelussa on ollut vahvasti mukana ajatus luoda alue, joka kannustaa kaupunkilaisia liikkumiseen sekä viettämään aikaa alueella. Tähän ajatukseen hankesuunnitelmassa esitetyt urheilutalon peruskorjauksen yhteydessä toteutettavat sekä toiminalliset että kaupunkikuvalliset muutokset soveltuvat varsin hyvin. Urheilutalon lisäksi alueella sijaitsevat Kuninkaanhaan urheiluyläkoulu sekä keskustan uimahalli. Nämä muodostavat ulkoalueineen yhdessä yhtenäisen liikkumista palvelevan kokonaisuuden, mikä sopii myös hyvin Pasaasin alueen henkeen.

Hankesuunnitelmassa esitetty ajatus urheilutalon sisäänkäynnin siirtämisestä tapahtuvaksi alimmasta kerroksesta, nykyisen toisen kerroksen sijaan, vaikuttaa hyvin suunnitellulta ja toimivalta ratkaisulta. Sisäänkäynti tapahtuu hankesuunnitelman esityksessä jatkossa ikään kuin katutasosta, vaikka kulku onkin urheilutalon alimpaan kerrokseen. Nykytilaan verrattuna tämä muuttaa talon toiminnallista luonnetta selkeämmäksi, erottaen selvästi sisäänkäynnin ja yleisöalueet harjoittelutiloista. Hankesuunnitelman mukainen toteutus mahdollistaa myös esimerkiksi pukutilojen ja kuntosalin yleisökäytön urheilutalon käyttökauden ja aukioloaikojen ulkopuolella. Sisäänkäynnin toteutuminen hankesuunnitelman mukaisesti katutason ja ympäröivän maanpinnan alapuolelta, hulevesisuunnittelun yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota tähän.  

Sisäänkäynnin siirtämisen mahdollistava ratkaisu muuttaa merkittävästi myös urheilutalon piha-alueen luonnetta, vieden sitä tukemaan toiminnallisesti Pasaasin alueen suunnittelua ohjaavaa ajatusta. Piha-alue nousee uudella tavalla esiin ja luo tilan, mitä urheilutalon edustalla ei aiemmin ole ollut. Piha-alue mahdollistaa myös viereiselle koululle uudenlaisia mahdollisuuksia hyödyntää alueen kaupunkitilaa. Hankesuunnitelman mukaiset muutokset julkisivuun uudistavat perinteisen urheilutalon ilmettä, huomioiden kuitenkin samalla rakennuksen alkuperäisen olemuksen.

Urheilutalon peruskorjaus on sisältynyt otsikon ”Kuninkaanhaan alueen kokonaissuunnittelun jatkotoimenpiteet” nimellä kulkevaan projektisuunnitelmaan. Tekninen lautakunta hyväksyi päivitetyn projektisuunnitelman kokouksessaan 28.5.2019 ja kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 10.6.2019. Päivitetyn projektisuunnitelman merkittävin linjaus liittyy urheilutalon toimintoihin. Urheilutalo peruskorjataan, jonka jälkeen urheilutalo palvelee ensisijaisesti yksilölajeja ja palloilutoimintoja varten toteutetaan erillinen palloiluhalli urheilukeskuksen alueelle. Urheilutaloa käyttävät mm. seuraavat yksilölajien lajiryhmät: voimistelu-, voimailu- ja kamppailulajit, pienpalloilu ja yleisurheilu sekä viereinen urheiluyläkoulu.     

Hankesuunnitelmassa on huomioitu edellä kuvattu toiminnallinen muutos pääsääntöisesti hyvin. Sisätiloja on suunniteltu muokattaviksi niin, että urheilutalo mukautuisi peruskäytön lisäksi mahdollisimman monipuoliseen käyttöön. Eri lajien ja lajiryhmien tarpeita on kartoitettu ja näihin tarpeisiin on pystytty vastaamaan melko hyvin. Hankesuunnitelmassa esitetyt, peruskorjauksen yhteydessä talon sisäpuolelle tehtävät muutokset ovat varsin mittavia, mutta toteutettuna parantavat taloa käyttävien lajien harjoitusolosuhteita pääsääntöisesti hyvin. Urheilutalo on palvellut käyttäjiä lähes neljänkymmenen vuoden ajan ja tuona aikana taloa käyttävien lajien kirjo on monipuolistunut sekä lajien lukumäärä kasvanut. Vuosien saatossa tällä on ollut vaikutusta myös urheilutalon käyttäjämäärään.

Palloilulajien pois siirtymisen myötä pohjakerroksen ja toisen kerroksen välisen, nykyisen kenttäalueen yläpuolella olevan aukon osittainen kattaminen (välipohjan laajentaminen) tuo lisätilaa toiseen kerrokseen. Hankesuunnitelmassa lisäalue on osoitettu ensisijaisesti voimistelulajien käyttöön, mikä parantaa osaltaan näiden lajien olosuhteita. Nykyisellään voimistelulajien osa harjoitusalueesta on sijoitettu yleisurheilualueelle.

Nykyistä korkeaa palloilutilaa on hankesuunnitelmassa esitetty välipohjan laajentamisen myötä pienennettäväksi noin kolmanneksella. Tila toimii jatkossa muokattavana harjoitustilana ja se mahdollistaa edelleen taloon jäävien lajiryhmien kilpailutapahtumien järjestämisen. Urheilutalossa on jatkossakin mahdollista järjestää urheilukilpailuja sekä muita yleisötapahtumia. Urheilukilpailu- sekä muu tapahtumakäyttö tulee huomioida talon katsomorakenteiden suunnittelussa, jotta talon yleisökapasiteetti säilyy riittävänä myös tapahtumien järjestämiseen. Välipohjan laajennuksen alle jäävä tila jää myös harjoituskäyttöön. Tilaan sijoitetaan toimintoja, jotka eivät vaadi normaalia korkeampaa tilaa.

Hankesuunnitelmassa esitetään taloon kolmea laajennusta: edellä mainittu välipohjan laajennus, nykyisen sisäänkäynnin kohdalle suunniteltava korkea, esimerkiksi kiipeilykäyttöön soveltuva tila sekä kolmannen kerroksen jatkaminen nykyisen heittopaikan päälle. Näistä esitetty välipohjan laajentaminen on erityisen tarpeellinen. Nykyisen sisäänkäynnin kohdalle esitetyn korkean tila käyttötarkoitus tulee pohtia tarkkaan. Kiipeilykäyttöön osoitetulle tilalle on olemassa tarvetta, mutta tilan toteuttaminen toiminnallisuuden ja turvallisen käytön näkökulmasta edellyttää huolellista suunnittelua. Kolmanteen kerrokseen, heittopaikan yläpuolelle suunnitellun välipohjan laajentamisen tarpeellisuus on arvioitava vielä uudelleen. Eri heittolajien sisäharjoittelulle löytyy tilaa urheilutalon lisäksi ainoastaan Karhuhallista, mikä on tarpeen huomioida, kun kolmannen laajennusosan tarpeellisuutta arvioidaan.

Urheilutalon käyttöajatuksen yleinen muutos vaikuttaa toimivalta. Pukutilojen sijoittaminen jatkossa sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen ja periaatteen muuttaminen erillistä, yksittäisistä pukuhuoneista tilaviksi yleispukutiloiksi, selkeyttää käyttöä, sillä jatkossa kulku harjoitustiloihin tapahtuu hankesuunnitelman mukaan aina pukutilojen kautta. Sisäänkäynnin yhteyteen, kahteen kerrokseen sijoitetut kahviotilat tarjoavat mahdollisuuden tilan hyödyntämiseen rauhalliseen työskentelyyn. Tämä on tarpeellinen huomio, joka palvelee esimerkiksi suoraan koulusta harjoituksiin saapuvia lapsia ja nuoria. Kahviosta löytyy tilaa esimerkiksi välipalan nauttimiseen ja kotitehtävien tekemiseen.   

Urheilutalon peruskorjauksen suunnittelun yksi tärkeä osa-alue on väistötilasuunnitelman laatiminen. Korvaavien harjoitus- ja kilpailuolosuhteiden järjestäminen eri lajien tarpeisiin vaatii kattavan suunnitelman ja sen tulee kulkea urheilutalon peruskorjauksen suunnittelun rinnalla.

Kaupungin yleisen taloustilanteen myötä eri investointien toteuttamista ja aikataulua tullaan arvioimaan uudelleen. Urheilutalon peruskorjaus ja palloiluhallin toteuttaminen liittyvät kiinteästi toisiinsa. Investointien aikataulujen ja tarpeellisuuden arvioinnin yhteydessä on mahdollisuus pohtia urheilutalon peruskorjauksen ja palloiluhalli-investoinnin toteuttamisjärjestys uudelleen. Urheilutalon peruskorjauksesta esitetyn hankesuunnitelman mukaisesti seuraa välitön tarve osoittaa tilat palloilulajien harjoitus- ja kilpailukäyttöön. Käänteisessä järjestyksessä eteneminen helpottaisi väistötilatarvetta, sillä hankesuunnitelman mukaisesti urheilutalosta poistuville palloilutoiminnoille olisi näin olemassa jo tilat harjoitus- ja kilpailukäyttöön. Tässä vaihtoehdossa olemassa olevaa palloiluhallia voitaisiin hyödyntää myös joissain määrin väistötilana urheilutalon peruskorjauksen aikana. Väistötilatarpeen vähentymisellä on myös suoria taloudellisia vaikutuksia. Väistötilakustannusten arvio on hankesuunnitelmassa 250 000-350 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä esitetyn lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.