Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

PRIDno-2020-3472

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

[peitetty] työskentelee lukiokoulutuksen ja perusopetuksen lehtorina. [peitetty] ensimmäinen sijoituspaikka kuvataiteen opettajana on Porin suomalaisen yhteislyseon lukio.

Opetusyksikössä on suunniteltu kuvataiteen opetusjärjestelyjä. Tarve järjestelyille on johtunut siitä, että kuvataiteen opettajia työskentelee Porin eri peruskouluissa ja lukioissa niin monta, että opetustuntien takaaminen heille ei ennusteiden mukaisen oppilasmäärien kehittymisen valossa ole välttämättä mahdollista.

Osana järjestelyjä opetusyksikkö on valmistellut [peitetty] siirtämistä perusopetuksen ja lukion lehtori lehtoriksi, jonka ensimmäinen sijoituspaikka on Porin suomalaisen yhteislyseon koulu. [peitetty]sijoituspaikka olisi jatkossa pääasiallisesti perusopetuksen puolella, ja viran ehdot määräytyisivät tämän mukaisesti.

[peitetty] kanssa on käyty yhteistoimintamenettely 25.5.2020.

Opetusyksikkö esittää sivistyslautakunnalle [peitetty] virantoimitusvelvollisuuden muuttamista ja siten myös virkanimikkeen muuttamista edellä mainitulla tavalla 1.8.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että [peitetty] virantoimitusvelvollisuutta muutetaan 1.8.2020 alkaen siten, että hänen ensimmäinen sijoituspaikka on Porin suomalaisen yhteislyseon koulu. [peitetty] sijoituspaikka on jatkossa pääasiallisesti perusopetuksen puolella, ja viran ehdot määräytyvät tämän mukaisesti.

Lisäksi sivistyslautakunta päättää esittää henkilöstöjohtajalle, että [peitetty] virkanimike muutetaan 1.8.2020 alkaen perusopetuksen ja lukion lehtoriksi, joka vastaa hänen muutettua tehtäväänsä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Anni Halminen poistui tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

[peitetty], henkilöstöjohtaja Timo Jauhiainen, Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi