Sivistyslautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Koulu- ja opistotilojen tilavuokrat 1.1.2020 alkaen

PRIDno-2019-5573

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, talouspäällikkö, sivistystoimiala, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion 11.11.2019. Talousarvioon sisältyy sivistystoimialan osalta koulutilojen ulkopuolisen käytön tilavuokrien korotus 15 prosentilla.  Porin kaupungin hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta tekee päätöksen sivistyslautakunnan käytössä olevien tilojen ulkopuolisen käytön hinnoista ja niiden ehdoista.  Esityslistan liitteenä ovat nykyisin voimassa olevat tilahinnat sekä uudet 1.1.2020 alkaen voimaan tulevat korotetut hinnat ohjeistuksineen. Hintojen korotukset ovat keskimäärin noin 15 prosenttia. Sivistyslautakunta teki päätöksen 26.3.2019 § 42 Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskuksen liikuntasalin ja yhteisötilan vuokrista 1.8.2019 alkaen. Koska tilahinnat ovat olleet voimassa vasta lyhyen ajan, niitä ei esitetä korotettaviksi tässä yhteydessä. Itätuulen muiden tilojen osalta noudatetaan 1.1.2020 voimaan tulevaa hinnastoa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevat koulu- ja opistotilojen ulkopuolisen käytön tilavuokrat ohjeistuksineen voimaan tuleviksi 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Perusopetuksen koulut, lukiot, päiväkodit, Porin seudun kansalaisopisto, Palmgren-konservatorio

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi