Sivistyslautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 Muutoksia lähikirjastojen aukioloaikoihin 1.1.2020 alkaen

PRIDno-2019-5962

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi
  • Siina Vieri, kirjastotoimen johtaja, siina.vieri@pori.fi

Perustelut

Käppärän, Noormarkun, Pihlavan, Puuvillan ja Ruosniemen lähikirjastoissa otetaan käyttöön uudet aukioloajat 1.1.2020 alkaen.
Käppärä, Ruosniemi ja Puuvilla ovat laina- ja kävijämääriltään samassa suuruusluokassa, joten aukioloaikojen yhtenäistämiset ovat perusteltuja.
Uusilla aukioloajoilla varmistetaan paremmin toimiva arki ja mahdollistetaan sijaiskierto tarvittaessa helpommin. Aukiolot vähenevät kokonaisuudessaan vain parilla tunnilla. Noormarkusta poistuu miehitetty lauantai ja Pihlavasta lauantai. Omatoimijärjestelmän mahdollistamat aukiolot ovat kuitenkin edelleen käytössä. Näillä toimenpiteillä varmistamme henkilöstön riittävyyden ja saumattoman sijaiskierron toimivuuden.
Lähikirjastoissa palataan henkilöstöresursseista johtuen myös aiemmin käytössä olleisiin pyhä- ja aattoaikatauluihin, noina päivinä toiminnot keskitetään pääkirjastoon.

1.1.2020 lähtien
Käppärän kirjasto on avoinna ma ja to 12–18, ti, ke ja pe 10–16
Noormarkun kirjasto on avoinna ma–pe 11–19 (Omatoimikirjasto avoinna ma–pe 7–11, la–su 7–16)
Pihlavan kirjasto on avoinna ma–pe 11–19
Puuvillan kirjasto on avoinna ma ja to 12–18, ti, ke ja pe 10–16
Ruosniemen kirjasto on avoinna ma, ke ja pe 10–16, ti ja to 12–18

Muiden toimipisteiden aukioloajat eivät muutu. Kirjastoauto ajaa kulloinkin voimassa olevan aikataulunsa mukaisesti.

Kaikki kirjastot ovat kiinni sunnuntaisin sekä uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, 2.pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatorstaina, juhannusaattona ja juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä. Omatoimikirjastot palvelevat sekä sunnuntaisin että juhlapyhinä sunnuntaiaukioloaikojensa mukaisesti.

Nakkilan kirjasto on suljettu pääsiäislauantaina.

Kaikki kirjastot suljetaan viimeistään klo 17 vapunaattona ja uudenvuodenaattona.

Lisäksi lähikirjastot suljetaan viimeistään klo 17 loppiaisaattona, kiirastorstaina, helatorstain aattona, juhannusaaton aattona, pyhäinpäivän aattona, itsenäisyyspäivän aattona ja jouluaaton aattona. Omatoimikirjastot palvelevat aattopäivinä normaalien aukioloaikojensa mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että 1.1.2020 alkaen Käppärän, Noormarkun, Pihlavan, Puuvillan ja Ruosniemen lähikirjastot ovat avoinna seuraavasti

Käppärän kirjasto ma ja to 12–18, ti, ke ja pe 10–16
Noormarkun kirjasto ma–pe 11–19 (Omatoimikirjasto avoinna ma–pe 7–11, la–su 7–16)
Pihlavan kirjasto ma–pe 11–19
Puuvillan kirjasto ma ja to 12–18, ti, ke ja pe 10–16
Ruosniemen kirjasto ma, ke ja pe 10–16, ti ja to 12–18

Päätös

Päätösesityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi