Sivistyslautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 269 Perusopetuksen 7. luokkien yleisopetuksen oppilaaksiotto lukuvuonna 2020-2021

PRIDno-2019-4177

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Perusopetuslain 5 §:n mukaan oppilaalla on oikeus päästä lähikouluunsa. Koulutuksen järjestäjä määrittelee perusopetuksen aloittavan oppilaan lähikoulun sekä sen, mihin vuosiluokkien 7 - 9 kouluihin vuosiluokkien 1 - 6 kouluista siirrytään. Sivistyslautakunta on päättänyt lähikouluista ja oppilaiden kouluihin sijoittumisesta (mm. 12.9.2001 § 189, 13.2.2002 § 28, 7.11.2006 § 175, 16.1.2012 § 4, 16.12.2014 § 3). 

Jotta oppilaiden sijoittelu koulutiloihin onnistuu kouluverkkoselvitysten ja em. päätösten mukaisesti, määritellään vuosittain koulujen 7. luokkien maksimioppilasmäärät oppilasennusteen pohjalta. Oppilasennusteessa otetaan huomioon kyseisen koulun oppilaspohjan muodostavien koulujen 6.-luokkalaisten määrät sekä koulun erikoisluokille hakeutuvien määrät. Mikäli koululla on erikoisluokka, tulee erikoisluokkien sisäänotossa jättää tilaa myös oppilaille, jotka hakeutuvat erikoisluokille muualta kuin lähikoulualueelta. Erikoisluokille hakeutuminen oman lähikoulualueen ulkopuolelta vaihtelee erikoisluokittain. Erikoisluokkien oppilaaksiottomäärät ja -kriteerit päätetään erikseen. Erikoisluokkien oppilasmäärät on huomioitu ennusteessa.  

Oppilasennusteen mukaiset 7. luokkien oppilasmäärät lukuvuonna 2020 - 2021 kouluittain ovat: 

Koulu

Oppilasennusteen mukainen 7. luokan oppilasmäärä lukuvuonna 2020 - 2021 (tilanne 8.11.2019)

Itätuulen koulu

65

Kaarisillan yhtenäiskoulu

45

Kuninkaanhaan koulu

108

Lavian yhtenäiskoulu

22

Länsi-Porin koulu

157

Meri-Pori yhtenäiskoulu

97

Noormarkun yhtenäiskoulu

95

Porin lyseon koulu

91

Porin suomalaisen yhteislyseon koulu

91

Yhteensä

771

Sisäänottomääristä on keskusteltu rehtoreiden kanssa, eikä heillä ole esitykseen huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää lukuvuoden 2020–2021 vuosiluokkien 7–9 opetusta antavien koulujen 7. luokkien oppilaaksioton seuraavasti:

Koulu

7. luokan sisäänotto lukuvuonna 2020 - 2021

Itätuulen koulu

ei rajaa

Kaarisillan yhtenäiskoulu

45

Kuninkaanhaan koulu

108 (joista enintään 50 oppilasta liikuntaluokilla)

Lavian yhtenäiskoulu

ei rajaa

Länsi-Porin koulu

157 (joista enintään 72 oppilasta painotusluokilla)

Meri-Pori yhtenäiskoulu

ei rajaa

Noormarkun yhtenäiskoulu

ei rajaa

Porin lyseon koulu

91 (joista enintään 24 oppilasta yrittäjyysluokalla)

Porin suomalaisen yhteislyseon koulu

91 (joista enintään 75 painotusluokilla)

Painavista syistä koulujen maksimioppilasmääristä voidaan poiketa erillisellä opetusyksikön päällikön päätöksellä. Maksimioppilasmääristä riippumatta oppilas pääsee aina sivistyslautakunnan määrittelemään lähikouluunsa. Samoin painotusluokille hyväksytyt oppilaat pääsevät painotusluokalle. 

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Peruskoulut, joissa vuosiluokkien 7 - 9 opetusta

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi