Sivistyslautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 276 Perusopetuksen rehtorin virkaan (2043) valitseminen

PRIDno-2019-5780

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 19.11.2019 § 250 aloittamaan täyttölupaprosessin perusopetuksen rehtorin viran (2043) täyttämiseksi 1.1.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.

Täytettävä virka on julistettu haettavaksi kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Kuntarekry.fi:ssä ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan oli 26.11.-10.12.2019. Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.

Viran työpaikkailmoituksen sisältö kuului sivistyslautakunnan kokouksen 19.11.2019 §250 mukaisesti: ”Pohjois-Poriin valmistuu vuonna 2023 monitoimitalo, johon sijoittuu myös yhtenäiskoulu. Se on uusi yksikkö, joka tarvitsee hyvissä ajoin ennen opetuksen käynnistymistä rehtorin suunnittelemaan koulun toimintaa ja tiloja. Jo ennen Pohjois-Porin rakennushanketta on koulutyön ja tulevaisuuden oppimisympäristöt tuntevalle asiantuntijalle tarve Porissa muissa käynnistyvissä koulujen ja päiväkotien rakennus- ja peruskorjaushankkeissa. Asiantuntija on uudishankkeiden pedagoginen asiantuntija, joka toimii esimiesten ja muun henkilökunnan tukena päiväkoti-, koulu- ja monitoimitalohankkeissa. Asiantuntijan tehtävänä on varmistaa suunnitelmien ja toteutuksen toimivuus itsenäisesti ja eri henkilöstöryhmistä koostuvan käyttäjäryhmän kanssa, sekä toimia teknisen toimialan hankevastaavan työparina.

Eduksi luetaan:

- Kokemus koulurakennushankkeen läpi viemisestä ja oppimisympäristöjen kehittämisestä

- Näytöt opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toimintakulttuurin edistämisestä

- Johtamiskokemus, kyky johtaa muutosta, valmius jaettuun, dialogiseen johtajuuteen

- Vuorovaikutus-, verkosto- ja yhteistyötaidot sekä ratkaisukeskeinen työskentelyote

- Näkemys yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurista

Virka sijoitetaan aluksi sivistystoimialan hallintoon ja virantoimitusvelvollisuuteen kuuluu sivistystoimialan koulu- ja päiväkotihankkeiden asiantuntijana toimiminen. Pohjois-Porin koulun valmistuttua viran sijoituspaikkana on Pohjois-Porin koulu ja virantoimitusvelvollisuuteen kuuluu sen rehtorina toimiminen.”

Haastattelut pidettiin 12.12.2019. Haastattelijoina toimivat toimialajohtaja Esa Kohtamäki, rehtorit Kimmo Salokangas ja Pirjo Seikkula sekä sivistyslautakunnan jäsenet Ismo Läntinen ja Mikael Ropo.

Perusopetuksen rehtorin virkaan tuli hakuaikana 10 hakemusta, joista kelpoisia hakijoita oli 10. Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, se löytyy pykälän liittenä.  

Rehtorin virkaan haastateltiin viisi hakijaa: kasvatustieteen maisteri [peitetty], kasvatustieteen maisteri [peitetty], kasvatustieteen maisteri [peitetty], kasvatustieteen maisteri [peitetty] sekä filosofian maisteri ja kauppatieteen maisteri [peitetty]. Haastatteluun kutsutuille lähetettiin ennakkotehtävänä: ”Ennakkotehtävä/Pohjois-Porin koulun rehtorin haku. Kuvaa tiiviisti ja perustellen, millainen olisi unelmiesi Pohjois-Porin koulu”.

Valinta perustuu koulutuksen, tehtävän kannalta olennaisen työkokemuksen ja haastattelussa esiin tulleiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella tehtyyn kokonaisarviointiin.  [peitetty] on pitkä kokemus yhtenäiskoulun rehtorina toimimisesta. Lisäksi hänellä on muihin hakijoihin verrattuna laajin tietämys ja ylivertainen käytännön kokemus koulurakennushankkeen läpi viemisestä ja oppimisympäristöjen kehittämisestä uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan perusopetuksen rehtorin virkaan (2043) valitaan 1.1.2020 alkaen kasvatustieteen maisteri [peitetty].

Virka sijoitetaan aluksi sivistystoimialan hallintoon ja virantoimitusvelvollisuuteen kuuluu sivistystoimialan koulujen ja päiväkotien rakennus- ja perusparannushankkeiden asiantuntijana toimiminen. Pohjois-Porin koulun valmistuttua viran sijoituspaikkana on Pohjois-Porin koulu ja virantoimitusvelvollisuuteen kuuluu koulun rehtorina toimiminen.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, esitettävä nähtäväksi todistus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998, sekä esitettävä  rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti valita rehtorin virkaan Aki Kermisen.

Kokouskäsittely

Merkitään, että opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden johdosta. Esteellisyysperusteena on puolueettomuuden vaarantuminen muusta erityisestä syystä, hallintolaki 28 § 1 mom. 7 -kohta.

 

Tiedoksi

Hakijat, Sivistystoimiala, Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi