Sivistyslautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Pori Sinfoniettan lippuhinnat ja kortit kevätkaudella 2020

PRIDno-2019-6019

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Peruslippujen hintoja nostetaan sivistyslautakunnan (27.8.2019, §211) päätöksen mukaisesti.
Hinnat ovat pääsääntöisesti (ilman toimituskuluja):
- 25 € normaali        
- 22 € Länsi-Suomen Osuuspankin omistajajäsenet         
- 19,50 € eläkeläiset ja työttömät                             
- 7 € opiskelijat ja lapset    
- 4 € opiskelijoiden konserttipäivänä ostaman lipun hinta. Opiskelijan tulee esittää opiskelijakortti.
- 3 euron alennus normaalihintaisesta lipusta Porin kaupungin työntekijöille.

Erilaisten yhteistyö- /erikoiskonserttien lippujen hinnat määritellään konserttikohtaisesti.
Cavalleria Rusticanan (to 2.4.). lippujen hinnat on päättänyt Sataooppera (Satakunnan Oopperayhdistys ry.)
Musica Kalevi Aho -festivaalin konsertin (la 27.6.) lipun hinnan päättää festivaali.

Pori Sinfoniettan lipunmyynnistä tehdään sopimus Ticketmaster Suomi kanssa Visit Pori Oy:n kautta. Lippujen hintaan lisätään Ticketmaster Suomen toimituskulu.
Toimituskulut:
lipun hinta 0-10 €, toimituskulu 1 €/lippu;
lipun hinta 10,01-20 €, toimituskulu 2,50 €/lippu;
lipun hinta 20,01-40€, toimituskulu 3 €/lippu.

Lippuja voi ostaa netistä www.ticketmaster.fi  ja Ticketmasterin lipunmyyntipisteistä, joita Porissa ovat Visit Pori Oy (Itäpuisto 7), Sokos ja Mikkolan Prisma. Promenadikeskuksessa ei ole lipunmyyntiä. Illalla ennen Promenadisalin konserttia liput tulee ostaa Sokoksen lipunmyyntipisteestä (2.krs.) Yrjönkadun toiselta puolelta tai netistä.

Ryhmäalennusta Pori Sinfoniettan omiin konsertteihin annetaan 20-99 hengen ryhmille 15 % ja sitä suuremmille ryhmille 20 %. Ryhmävaraukset tehdään suoraan Pori Sinfoniettan toimistoon.

Pori Sinfoniettan kausikortti oikeuttaa vakiopaikkaan Promenadisalissa kausikorttikonserteissa, joita keväällä 2020 on kaksitoista. Näistä kausikorttikonserteista kaksi on Keski-Porin kirkossa, jossa ei ole numeroituja paikkoja. Kirkkokonserteissa kausikorttilaisille varataan paikkoja kirkon etuosasta. Kausikortilla saa yli 30% alennuksen (toimituskulun sisältävästä) yksittäislipun hinnasta.
Lisäksi kausikortilla saa 15% alennuksen orkesterin järjestämiin kamarimusiikkikonsertteihin. Etuna ovat myös erilaiset VIP-tilaisuudet, taiteilijatapaamiset ja kausikorttikampanjat.
Konsertit on merkitty kausiesitteeseen kausikorttilogolla.

Kahdentoista konsertin kausikortin perushinta on 230 euroa ja eläkeläiset/ työttömät/ opiskelijat 180 euroa. Kausikortit varataan Pori Sinfoniettan toimistosta sinfonietta@pori.fi.

Kymppikortti oikeuttaa kymmeneen konserttikäyntiin ja on voimassa yhden vuoden ostopäivästä alkaen. Se ei sisällä vakiopaikkaa. Paikkalipusta maksetaan edellä mainittu toimituskulu. Mikäli tilaa on, kortilla pääsee myös ilman paikkalippua vapaana olevalle paikalle. Kymppikorttien hintoja nostetaan sivistyslautakunnan (27.8.2019, §211) päätöksen suuntaisesti: perushinta 200 €, eläkeläiset/työttömät 160 €, opiskelijat/lapset 60 €. Kymppikortti koskee pääsääntöisesti Pori Sinfoniettan omia, normaalihintaisia konsertteja. Konsertit on merkitty kausiesitteeseen kymppikorttilogolla.

Porin koululaiset pääsevät Pori Sinfoniettan järjestämiin konsertteihin veloituksetta opettajan johdolla ja ennakkoon sopien. Taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän mukaista opetusta antavien oppilaitosten, Palmgren-konservatorion, Pianokoulu Subiton ja Musiikkikoulu Musiikki-Huidan opiskelijat pääsevät kymppikorttilogolla merkittyihin konsertteihin maksutta

(Kultt. ltk. 30.9.2010, §201). Mahdolliset vammaisten ja seniorien tukihenkilöt pääsevät konsertteihin maksutta (Kultt.ltk 29.11.2006, §254). Myös sota- ja rintamaveteraanit, lotat ja sotainvalidit sekä heidän mahdolliset henkilökohtaiset avustajansa kuuluvat Pori Sinfoniettan maksuttomiin kävijöihin (Kultt. ltk. 25.10.2007, §199). Maksuton sisäänpääsy edellyttää kävijältä etuisuuden todentamista. Kun edellä mainitut haluavat paikkalipun, heidän tulee maksaa toimituskulu, kuten myös muiden vapaalippulaisten ja vapaakorttilaisten.

Vapaakorttikäytäntö säilyy ennallaan. Paikkalipun toimituskulu on edellä mainittu.  Promenadikeskuksessa ei ole lipunmyyntipistettä, joten paikkalippu vapaakortilla tulee noutaa ennakkoon Visit Pori Oy:n toimipisteestä (Itäpuisto 7) sen aukioloaikoina. Mikäli tilaa on, kortilla pääsee myös ilman paikkalippua vapaana olevalle paikalle. Vapaakortit ovat voimassa kymppikorttilogolla merkityissä konserteissa.

Intendentti voi kauden aikana tehdä harkintansa mukaan erilaisia tarjouskampanjoita tai kutsua sidosryhmiä veloituksetta konsertteihin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn mukaan lippujen, kausikorttien ja kymppikorttien hinnat sekä vapaakortti- ja vapaalippukäytännön.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Pori Sinfonietta

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi