Sivistyslautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 272 Sivistystoimiala, käyttötaloussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020

PRIDno-2019-5648

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, talouspäällikkö, sivistystoimiala, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2019. Toimialojen, liikelaitosten ja muiden yksiköiden tulee tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota ja -suunnitelmaa. Luottamuselinten tulee vahvistaa käyttösuunnitelmat viimeistään tammikuun 2020 ensimmäisessä kokouksessa. Luottamuselinten käsittelyssä käyttösuunnitelmat esitetään toimintayksikkötasolla tileittäin. Käyttösuunnitelmissa on erityisesti otettava huomioon kaikki kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tekemät muutokset ja lisäykset. Tämä koskee myös niitä kohtia, joissa muutokset on tehty vain teksteihin. Asian esittelyssä tulee tuoda esiin merkittävimmät muutokset, joita käyttösuunnitelmaan on tehty lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen. Mikäli määräraha on merkitty talousarviossa kaupunginhallituksen käyttöön, toimialan tulee tehdä perusteltu esitys kaupunginhallitukselle määrärahan vapauttamisesta toimialan käyttöön. 

Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen on sivistystoimialan määrärahoihin tehty seuraavat muutokset:

- uuden Icehearts -ryhmän perustamiseksi 50.000 euron lisäys jokaiselle suunnitelmavuodelle

- subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistoon 390.000 euroa jokaiselle suunnitelmavuodelle edellyttäen lakimuutosta (kaupunginhallituksen käyttöön)

- Käppärän ja Puuvillan sivukirjastojen toiminnan jatkamiseen 88.000 euroa jokaiselle suunnitelmavuodelle

- kotihoidon tuen kuntalisän 200.000 euron leikkausta ei tehdä

- koulujen käyttörahaleikkausta 33.500 euroa ei tehdä

- koululaisten iltapäivätoiminnan maksukorotusta 50.000 € ei tehdä

- liikuntapaikkojen pääsy- ja käyttömaksuja korotetaan vain 10 prosentilla

- kulttuuritalo Anniksen määrärahat on merkitty kaupunginhallituksen käyttöön

Lisätään teksti: Sivistyslautakunta arvioi englanninkielisen opetuksen tarpeen kevään 2020 yhteishaun päätyttyä.

Sivistystoimialan sitovana eränä on toimialan toimintakate, joka vuonna 2020 on 115.543.833 euroa. Yksiköittäin määrärahat ovat seuraavat: Yhteiset palvelut -yksikkö 5.102.985 euroa, Opetusyksikkö 63.075.372 euroa, Varhaiskasvatusyksikkö 36.271.632 euroa, Kulttuuriyksikkö 7.950.715 euroa  sekä Liikunta- ja nuorisoyksikkö 3.143.140 euroa. Sivistystoimialan käyttösuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä. Ensimmäisillä sivuilla ovat koko toimialan määrärahat tileittäin. Tämän jälkeen ovat yksikköjen alaisten toimintayksiköiden määrärahat tileittäin seuraavasti:

Yhteiset palvelut -yksikkö: Sivistystoimen hallinto

Opetusyksikkö: Perusopetus, Lukiokoulutus, Sivistävä koulutus

Varhaiskasvatusyksikkö: Varhaiskasvatuksen yhteiset, Päiväkotihoito, Perhepäivähoito, Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut

Kulttuuriyksikkö: Kirjastopalvelut, Taide- ja kulttuuripalvelut

Liikunta- ja nuorisoyksikkö: Nuorisopalvelut, Liikuntapalvelut

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää vahvistaa sivistystoimialan talousarvion toimintayksikkötasoiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2020 sekä valtuuttaa toimialajohtajan tekemään käyttösuunnitelmiin muutokset, mikäli niitä on tarve tehdä tilikauden aikana.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Tapio Huhtanen saapui kokoukseen klo 17.54 pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Toimialan yksiköt ja perusyksiköt

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.