Sivistyslautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 273 Sivistystoimialan vuositavoitteet 2020

PRIDno-2019-6088

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Vuositavoitteet

Vuositavoitteet ovat lautakuntaan nähden sitovia. Vuositavoitteet johdetaan kaupungin strategiasta ja kolmesta strategisesta ohjelmasta sekä toimialan omista pitkän aikavälin tavoitteista. Tavoitteiden tulee olla mahdollisuuksien mukaan mitattavissa määrällisillä luvuilla.

Tavoitteet voivat myös kuvata sitä, kuinka palvelulupaus saadaan toteutettua.

Vastuuhenkilönä voi olla kuka tahansa toimialan viranhaltija tai työntekijä. Vastuuhenkilö vastaa tavoitteen toteutumisesta ja raportoi siitä tämän ohjeen mukaisesti lautakunnalle (tai johtokunnalle).

Vuositavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle (tai johtokunnalle) kerran tai kaksi kertaa vuodessa, esimerkiksi kesäkuussa ja vuodenvaihteen jälkeen. Jos raportoidaan kerran vuodessa, se tehdään vuodenvaihteen jälkeen, kun tavoitevuoden toteutumat ovat selvillä.

Palvelulupaukset ovat osa talousarviota ja –suunnitelmaa. Niiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle osana talousraportointia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteessä esitetyt sivistystoimialan yksikkökohtaiset vuositavoitteet vuodella 2020.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Yksikön päälliköt, perusyksiköisen esimiehet

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi