Sivistyslautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 275 Virantoimitusvelvollisuuden muutos, Porin Lyseon lukion apulaisrehtori

PRIDno-2019-5983

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Lyseon lukion rehtori Jarkko Kivelä on ylioppilastutkintolautakunnan yleisten määräysten ja ohjeiden (hyväksytty 8.5.2019, julkaistu 13.6.2019) nojalla esteellinen vastaamaan kevätlukukauden 2020, syyslukukauden 2020 ja kevätlukukauden 2021 ylioppilastutkinnoista (kokeista ja koko tutkinnon toimeenpanosta) siten, kuin ylioppilastutkintolain (502/2019) 4 §:n 3 momentissa on säädetty. Ylioppilastutkinnon ja sen kokeiden järjestämisestä oppilaitoksessa vastaa lukiolain (714/2018) 57 §:n 1 momentissa tarkoitettu toiminnasta vastaava rehtori. Ylioppilastutkintolautakunnan edellä mainituissa  määräyksissä ja ohjeissa on edelleen tarkennettu rehtorin esteellisiä tehtäviä.

Työnjaon osalta on perusteltua, että Lyseon lukion apulaisrehtori vastaa ylioppilastutkinnon toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä rehtorin ollessa esteellinen. Hänen kanssaan on sovittu asiasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Porin Lyseon lukion apulaisrehtori Mika Ruuhialan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan siten, että hän vastaa ylioppilastutkinnon toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä kevätlukukauden 2020, syyslukukauden 2020 ja kevätlukukauden 2021 aikana Porin Lyseon lukiossa, lukion rehtorin ollessa esteellinen ylioppilastutkinnon toimeenpanoon liittyvissä tehtävissä.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Porin Lyseon lukio, rehtori ja apulaisrehtori

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi