Sivistyslautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Oikaisuvaatimus, virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 1.4.2019 alkaen

PRIDno-2019-1606

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Harjunpää, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, kaisa.harjunpaa@pori.fi

Perustelut

[peitetty] on lukion lehtorin virassa. Virka on sijoitettu tällä hetkellä Porin aikuislukioon ja virkaan on kuulunut opinto-ohjaus sekä psykologian opettaminen. Viime vuosina virassa on painottunut oppilaan ohjaus. Porin Aikuislukiossa on käyty keväällä 2018 YT neuvottelut. Aikuislukion henkilöstöä, siltä osin kuin heitä ei enää voitu sijoittaa aikuislukion tehtäviin, sijoitettiin virkoihin muihin Porin lukioihin tai kouluihin kelpoisuuksien mukaan 1.8.2018 alkaen. [peitetty] sijoitettiin 1.8.2018-31.3.2019 väliseksi ajaksi tekemään opinto-ohjaajan viransijaisuutta Porin suomalaisen yhteislyseon lukioon.

Porin kaupungissa on yksi erityisopettaja lukiokoulutuksessa. Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa on kaiken aikaa lisääntynyt ja uusi lukiolaki, joka tulee voimaan 1.8.2019 tulee edellyttämään erityisopetuksen resurssin lisäämistä. Uuden lukiolain 28 §:ssä säädetään oppimisen tuesta seuraavasti: "Opiskelijalla, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä."

Porin kaupungin sivistystoimialalla opettajien viroissa ei ole määritelty opetettavaa ainetta vaan opetettavat aineet määritellään viran hakuvaiheessa. Virkanimikkeet, jotka ovat käytössä opetushenkilöstöllä on perusopetuksen luokanopettaja, peruopetuksen lehtori, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteinen lehtori, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen yhteinen lehtori ja lukiokoulutuksen lehtori.

[peitetty] on erityisopettajan kelpoisuus ja työkokemuksensa ja osaamisensa perusteella hänen arvioidaan soveltuvan hyvin lukion erityisopettajaksi. [peitetty] on kuultu asiassa ja asiassa on pidetty yt- neuvottelu.

 Lautakunnalle esitetään [peitetty] lukion lehtorin viran virantoimitusvelvollisuutta muutettavaksi siten, että hän toimii 1.4.2019 alkaen lukion lehtorin virassa erityisopettajana. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää muuttaa [peitetty] virantoimitusvelvollisuutta 1.4.2019 alkaen siten, että lukion lehtorin virka, johon hänet on nimetetty 1.8.2004 ja jossa opetettavat aineet ovat olleet opinto-ohjaus ja psykologia, on jatkossa lukion lehtorin virka, jossa työskennellään erityisopettajana. Virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen perusteena on Porin aikuislukion vähentynyt henkilöstötarve ja toisaalta erityisopetuksen tarpeen lisääntyminen lukiokoulutuksessa ja [peitetty] kelpoisuus ja soveltuvuus tehtävään.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Valmistelija

  • Kaisa Harjunpää, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, kaisa.harjunpaa@pori.fi

Perustelut

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 23 §:ssä säädetään virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta. Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleenjärjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. 

Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen mahdollistaa työnantajan direktio-oikeutta pidemmälle menevää oikeutta määrätä virantoimitusvelvollisuuden sisällöstä. Virantoimitusvelvollisuuden muutos ei edellytä viranhaltijan suostumusta, mutta viranhaltijaa tulee kuulla ennen päätöksen tekemistä.

Yhteistoimintaneuvottelu ja kuuleminen virantoimitusvelvollisuuden muutoksesta hoidettiin kevättalvella 2019 ja jo vuonna 2018 on pidetty aikauislukion tilanteen johdosta yt neuvottelut.  Yhteistoimintaneuvotteluissa käytiin laajasti läpi kokonaisuutta ja perusteita muutokselle. Yhteistoimintaneuvotteluissa oli aina paikalla myös pääluottamusmies tai luottamusmies. Yhteistoimintaneuvotteluiden aikaan oli vielä epäselvää tuleeko valtakunnalliseen virkaehtosopimukseen määräys erityisopettajien vuosityöaikamääryksestä. Neuvotteluissa tehtiin hyvin selväksi työnantajan edustajien toimesta, että tältä osin odotetaan valtakunnallista ratkaisua ennen kuin omia ratkaisuja tehdään ja mahdollinen paikallinen sopimus asiassa solmitaan. Palkkauksen osalta on tuotu esiin, että palkka määräytyy OVTES:n mukaan. Mahdollisista ylitunneista keskusteltiin yhteistoimintaneuvotteluissa, mutta näiden osalta todettiin, että kenelläkään opettajalla ei ole oikeutta ylitunteihin ja palkkaus pitää ajatella opetusvelvollisuuden perusteella.

Työnantajalla on ollut peruste muuttaa [peitetty] virantoimitusvelvollisuutta sillä aikuislukiossa opiskelijat ja opetus ovat vähentyneet niin, että opinto-ohjausta tarvitaan yhä vähemmän. 

[peitetty] viittaa oikaisuvaatimuksessa siihen, että opinto-ohjauksen kokonaisuus  on jäänyt tarkastelematta. Porin lukiossa on yhteensä viisi opinto-ohjaajaa [peitetty] lisäksi. Opinto-ohjauksen resurssit on kohdennettu lukioihin niiden opiskelijamäärä ja opiskelija-aines huomioiden ja lisäksi Lyseon lukion opinto-ohjaajat siirretään Porin suomalainen yhteislyseon tavoin vuosityöaikaan. Työnantajan edustajat eivät nähdeet tarkoituksenmukaiseksi lähteä muuttamaan nykyisten opinto-ohjaajien työtä siten, että [peitetty] olisi voinut jatkaa opinto-ohjaajana. Sen sijaan työnantajan edustajat pitivät tarkoituksenmukaisena, että tässä kohtaa, kun aikuislukiossa ei enää ole tarvetta opinto-ohjaukselle entiseen tapaan, muutos kohdistetaan tuohon virkaan. 

Muutos olisi voitu toki tehdä myös siirtämällä [peitetty] kunnalisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n nojalla toiseen virkaan. Tämä olisi tarkoittanut, että hänet olisi siirretty lukion lehtorin virasta lukion lehtorin virkaan. Tätä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena. Virantoimitusvelvollisuuden muuttamisella tarvittava muutos on voitu tehdä tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta hylkää oikausuvaatimuksen, sillä oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille seikkoja, joiden nojalla päätöksen muuttaminen olisi perusteltua. Päätökseen on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 23 §:n mukainen peruste ja harkintavaltaa asiassa on käytetty asianmukaisesti.

Päätös

Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

[peitetty]

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.