Sivistyslautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Palmgren-konservatorion apulaisrehtorin viran täyttäminen

PRIDno-2019-3102

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan päätös 26.3.2019 §52

Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan esittämään henkilöstöpäällikölle koulutussuunnittelijan virkanimikkeen muuttamista apulaisrehtoriksi. Samalla sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan aloittamaan täyttölupaprosessin apulaisrehtorin viran täyttämiseksi 1.8.2019 lukien. Edelleen sivistyslautakunta päätti, että viran hakuilmoituksessa viran kelpoisuusehto ja muut vaatimukset on kirjattu seuraavasti: ”Apulaisrehtorin tehtävässä edellytetään rehtorin kelpoisuutta. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Tehtävä edellyttää hyviä verkostoitumis-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Arvostamme lisäksi innovatiivista työotetta, kykyä ja näkemystä musiikkioppilaitoksen palvelutoiminnan kehittämiseen sekä kielitaitoa.

Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.8.2019 alkaen.

Valittavan on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa."

Virka oli haettavana 3.5.-23.5.2019. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin ilmoitustaulun lisäksi muissa kaupungin käyttämissä sähköisissä ilmoituskanavissa (mol.fi, Kuntarekry, Monster) sekä Satakunnan kansassa. Virkaa haki yhteensä 11 hakijaa.

Virkaa hakivat [peitetty] musiikkipedagogi (AMK), [peitetty] musiikin maisteri, [peitetty] musiikin maisteri, [peitetty] musiikin maisteri, [peitetty] kasvatustieteen maisteri, [peitetty] musiikkipedagogi (YAMK), [peitetty] musiikin maisteri, [peitetty] musiikkipedagogi YAMK, [peitetty] musiikin maisteri, [peitetty] master in music, [peitetty] kasvatustieteen tohtori.

Opetusyksikön päällikkö ja Palmgren-konservatorion rehtori haastattelivat 4.6.2019 hakemusten perusteella [peitetty], [peitetty], [peitetty], [peitetty] ja [peitetty].

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää valita Palmgren-konservatorion apulaisrehtorin virkaan koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa saatujen tietojen perusteella Master in music [peitetty] 1.8.2019 alkaen.

Valitun on toimitettava alkuperäiset tutkinto- ja opintotodistukset, hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

hakijat, Palmgren-konservatorio, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.