Sivistyslautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Porin aikuislukion kurssimaksujen muutos

PRIDno-2019-2948

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on päättänyt aikuislukion maksuista 19.6.2018 § 115. Päätöksen mukaisesti lähiopetuksen maksut ovat 30 euroa kurssia kohden, kuitenkin enintään enintään 120 euroa lukuvuodessa. Verkkokurssien maksut ovat 30 euroa kurssia kohden. Porin lyseon lukion ja Porin suomalaisen yhteislyseon lukion opiskelijoille sekä Porin aikuislukion tutkinto-opiskelijoille opetus on maksutonta. Maksuista on kertynyt tänä lukuvuonna 9210€.

Monessa Suomen aikuislukiossa on siirrytty lukuvuosimaksuun ja se olisi hyvä ratkaisu myös Porin aikuislukiossa. Käytäntö on selkeä, kun yhdellä maksulla opiskelija saa rajattoman opiskeluoikeuden koko lukuvuodeksi (lähiopetuksen kursseille, verkkokursseille ja kesälukioon). Siirtyminen yhden maksun käytäntöön vähentää toimistotyön määrää ja helpottaa seurantaa.

Porin aikuislukiossa ehdotetaan otettavaksi käyttöön 150 euron suuruinen lukuvuosimaksu 1.8.2019 alkaen. Maksu ei koske niin sanottuja aikuislukion tutkinto-opiskelijoita, jotka suorittavat koko lukiotutkinnon ja ovat käyttäneet lukio-opintoihin alle neljä vuotta. Myös Porin lyseon lukion ja Porin suomalaisen yhteislyseon lukion opiskelijoille opetus on maksutonta. Maksu koskee seuraavia aikuislukion opiskelijaryhmiä

  • lukiotutkintoa suorittavat, jotka ovat käyttäneet opiskeluun yli neljä vuotta
  • ammatillisen tutkinnon pohjalta ylioppilastutkintoa suorittavat
  • aineopiskelijat, jotka opiskelevat yksittäisiä aineita tai kursseja

Aikuislukion järjestämässä kesälukiossa ehdotetaan otettavaksi käyttöön ilmoittautumismaksu 50 euroa.  Tämä maksu ei koske Porin lukioiden opiskelijoita, vaan heille kesälukio-opiskelu on maksutonta.

Maksuista kertyisi arviolta 12 000 euroa lukuvuonna 2019-2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää Porin aikuislukion lukuvuosimaksuksi 1.8.2019 alkaen 150 euroa seuraavien opiskelijaryhmien osalta:

  • lukiotutkintoa suorittavat, jotka ovat käyttäneet opiskeluun yli neljä vuotta
  • ammatillisen tutkinnon pohjalta ylioppilastutkintoa suorittavat
  • aineopiskelijat, jotka opiskelevat yksittäisiä aineita tai kursseja

Porin lyseon lukion ja Porin suomalaisen yhteislyseon lukion opiskelijoille sekä Porin aikuislukion tutkinto-opiskelijoille opetus on maksutonta.

Sivistyslautakunta päättää Porin aikuislukion järjestämän kesälukion ilmoittautumismaksuksi 50 euroa. Tämä maksu ei koske Porin lukioiden opiskelijoita, vaan heille kesälukio-opiskelu on maksutonta.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Porin aikuislukio

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi