Sivistyslautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Mikromuovista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäiseminen

PRIDno-2019-93

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Vihreiden valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen KV 24.9.2018 § 115 Mikromuovista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Aloitteessa todetaan, että "myös koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatuksessa tulee panostaa entistä enemmän roskaantumisen ja mikromuovin aiheuttamien ympäristöongelmien ehkäisyyn.” 

”Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitän, että Porin kaupunki tarttuu aktiivisesti ja ennakoiden mikromuoviongelmaan. Tämä edellyttää toimenpiteitä kaikilla kaupunkiorganisaation toimialoilla.

Muovit muodostavat vakavan riskin ympäristölle ja eliöille niiden yleisyyden ja pitkäikäisyyden vuoksi. Luontoon joutuessaan muoviroska ei häviä, vaan pilkkoutuu pieniksi paloiksi. Alle 5 mm:n kokoisia hiukkasia kutsutaan mikromuoviksi. Muovimateriaalit itsessään sisältävät monia haitallisia kemikaaleja, mutta vesistöön päätyessään mikromuoviin kerääntyy lisäksi myös vedessä olevia epäpuhtauksia. Monet eliöt luulevat ympäristöön joutunutta muovia ravinnoksi ja syövät sitä.

Muoviroskat ovat suoraan vahingollisia eliöstölle, mutta mikromuovit myös kertyvät ravintoketjuissa. Niitä on havaittu jo sadoista eläinlajeista, mm. Itämeren silakoista, turskasta ja sinisimpukoista. Lisäksi muovia on löydetty esimerkiksi hunajasta ia merisuolasta. Mikromuovin vaikutuksista ihmiseen tiedetään toistaiseksi vain vähän.

Mikromuovia kulkeutuu vesistöihin roskien lisäksi yhdyskuntajätevesien ja hulevesien mukana. Yhdyskuntajätevesiin mikromuovia päätyy pesuaineista, kosmetiikka- ja hygieniatuotteista sekä keinokuituvaatteiden pesusta.

Liikenteen mikromuovipäästöt ovat merkittäviä. Hiukkasia irtoaa erityisesti tiemerkintämassoista ja ajoneuvojen renkaista. Kaupungin teitä tulee kunnostaa ja huoltaa siten, että ympäristöön joutuva mikromuovikuorma saadaan minimoitua. Tehokkaimpia keinoja ovat teiden puhdistus ja tiepölyn talteenotto, vaihtoehtoisten tiemaalien käyttö sekä liikenteen rajoitukset. Sade- ja sulamisvesien mukana vesistöihin kulkeutuvaa mikromuovikuormaa voidaan vähentää kokonaisvaltaisella hulevesijärjestelmien suunnittelulla, jossa erilaisin rakenne- ja materiaaliratkaisuin pyritään pidättämään mikromuoveja niiden todennäköisillä syntypaikoilla.

Jätevedenpuhdistamoja saneerattaessa tulee käyttää taloudellisesti ja teknisesti parasta käyttökelpoista tekniikkaa mikromuovin poistamiseksi sekä seurata niiden pitoisuuksien poistumistehokkuutta. Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamossa tehtyjen tutkimusten mukaan jätevedestä on mahdollista puhdistaa jopa 99 prosenttia mikromuovista. Nämäkin mikromuovit jäävät kuitenkin jätevesilietteeseen, mikä vaikeuttaa lietteen jatkohyödyntämismahdollisuuksia. Ympäristön kannalta on lähtökohtaisesti parasta, että mikromuovia syntyy mahdollisimman vähän.

Porin kaupungin tulee ehkäistä muovijätteen ja mikromuovin syntymistä omissa toiminnoissaan, myös ostopalveluhankinnoissa. Hankinnoissa tulee välttää mikromuovia sisältäviä kemikaaleja ja tekstiilejä. Kaupungin käytössä olevien tekstiilien pesukertoja pitäisi pyrkiä vähentämään ja pesut suorittaa koneissa, joissa on mikromuovipäästöjä ehkäisevät nukkasuodattimet. Muovituotteet tulisi kontata ympäristölle vähemmän haitallisilla tuotteilla ja materiaaleilla, esimerkiksi kertakäyttöiset muoviastiat lasi- tai kivitavaralla tai kartonkipohjaisilla tuotteilla. Muovin keräystä ja kierrätystä tulee edistää. Myös koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatuksessa tulee panostaa entistä enemmän roskaantumisen ja mikromuovin aiheuttamien ympäristöongelmien ehkäisyyn.”

Kaupunginhallitus on pyytänyt asiasta sivistystoimialan lausuntoa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistystoimialan lausunto:

Ympäristöasiat, kuten muovien aiheuttamat ongelmat, ovat olleet paljon julkisuudessa eri tiedotusvälineitten kautta. Niistä on puhuttu paljon myös kouluissa. Puheen lisäksi on myös tartuttu toimeen, kun monet koulut ovat osallistuneet koulupihojen ja lähiympäristön siivoamiseen. Porin kouluissa aloitetaan elokuussa 2019 muovijätteen kerääminen. Rehtorit saavat tähän tarkemmin ohjeistusta. Tässä yhteydessä asiaa on helppo käsitellä myös oppilaiden kanssa. Myöhemmin keräys aloitetaan myös päiväkodeissa. Oppitunneilla käsitellään vastuulliseen kuluttamiseen ja jätteiden synnyn  ehkäisemiseen liittyviä asioita eri oppiaineissa ja eri vuosiluokkien kanssa. Ympäristöasioita on käsitelty myös oppilaita osallistavassa alueparlamenttitoiminnassa kevään 2019 aikana. 

Osana Porin Intopolkua on ympäristöpolku (https://www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku). Se on ympäristö- ja lupapalveluitten tuottama palvelualusta päiväkotien ja koulujen ympäristökasvatuksen tueksi. Intopolkua on markkinoitu lukuvuoden 2018-2019 aikana kouluille, ja jokaisella koululla on myös oma intopolkuvastaava. Ympäristöpolulta löytyy muun muassa oppimiskokonaisuus kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen liittyen. Henkilökunnan on siis helppo panostaa ympäristökasvatukseen. 

Yksi opetusyksikön pitkän aikavälin tavoitteista on elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen. Tähän liittyväksi lukuvuositavoitteeksi lukuvuodelle 2019-2020 on määritelty, että edistetään koulujen kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Toimenpiteitä ovat koulujen kannustaminen osallistumaan Vihreä lippu -ohjelmaan ja edellytys siitä, että jokainen koulu laatii ja toteuttaa toimia, joilla tuetaan koko kaupungin yhteistä HINKU-projekstia. Ympäristöasiat ovat keskeisiä myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014). Perusteet korostavat laaja-alaista osamista, kuten osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista. Perustetekstin mukaan oppilaita "ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle". 

Ympäristöön liittyvät asiat ovat siis keskeinen osa koulujen ja päiväkotien opetus- ja kasvatustyötä. Varhaiskasvatusyksikön päällikkö ja opetusyksikön päällikkö huomioivat mikromuoveihin liittyvän valtuustoaloitteen tavatessaan päiväkotien johtajia ja rehtoreita lukuvuoden 2019-2020 alkaessa ja kerratessaan lukuvuodelle sovittuja tavoitteita ja toiveita. Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon vastauksenaan kaupunginhallitukselle liittyen Valtuustoaloitteeseen Mikromuovista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle. 

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.