Sivistyslautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Omaishoitajien ja perustoimeentulotukiasiakkaiden liikuntakortti

PRIDno-2019-1718

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Milka Tommila (VAS) jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

Omaishoidon tukea myönnetään Porissa seuraavasti:

TUKILUOKKA 1              630,00 € Asiakas tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Hoidon sitovuus on samaa tasoa kuin pysyvässä laitoshoidossa olevalla. Hoitotyö edellyttää hoitajan kokopäiväistä                                          työpanosta ja hoitovastuuta ympäri vuorokauden.

TUKILUOKKA 2              455,00 € Asiakas tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoitotyö sitoo pääsääntöisesti hoitajan kokopäiväisesti. Jos omaishoitaja on hoidollisesti                                                raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt (1-6 kk) tekemään omaa tai toisen työtä, palkkio on vähintään 790/kk omaishoitolain 5 §:n mukaan.

Omaishoitajien työ on erittäin sitovaa, raskasta ja yhteiskunnallisesti arvokasta. Palkkio on aivan liian pieni suhteessa työn vaativuuteen. On siis syytä tehostaa myös kunnan muita keinoja auttaa omaishoitajia jaksamaan mittaamattoman arvokkaassa työssään.

Vuonna 2019 toimeentulotuen perusosan määrä on yksin asuvalla 497,29 e/kk. Perusosan määrät säädetään toimeentulotukilaissa. Määriä tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan. Toimeentulolla elävien tulot jäävät niin pieniksi, ettei rahaa jää oman hyvinvoinnin edistämiseen ja tämä lisää myös terveydenhuollon kustannuksia pitkässä juoksussa. Kunnan on siis syytä ryhtyä kaikkiin mahdollisiin ennalta ehkäiseviin toimiin.

Ehdotan, että Pori ottaa käyttöön liikuntakortin omaishoitajille ja toimeentulotukiasiakkaille. Liikuntakortti kävisi vapaasti kaupungin uimahalleissa ja uimahallien yhteydessä olevilla kuntosaleilla. Liikuntakortista ei perittäisi maksua. Edellytyksenä liikuntakortin myöntämiselle on, että saaja sitoutuu käyttämään korttia. Samalla tutkitaan liikuntakortin mahdollinen myöntäminen myös kotihoitajille, joiden työ on erittäin kuormittavaa ja palkka alhainen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@pori.fi
Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@pori.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteessa esitetään omaishoitajille ja perustoimeentulotukea saaville ilmaista liikuntakorttia. Liikuntakortti kävisi vapaasti Porin kaupungin uimahalleissa ja uimahallien yhteydessä olevissa kuntosaleissa. Porin yhteistoiminta-alueella on yhteensä omaishoidontuen asiakkaita (vanhus- ja vammaispalveluissa) yhteensä noin 900, joista porilaisia on 724. Perustoimeentuloa saavia kotitalouksia on ollut 2087 Porissa huhtikuussa 2019. Valtuustoaloitteessa on tuotu tärkeä asia omaishoitajien jaksamisesta sekä perustoimeentuloa saavien kotitalouksien heikosta tulotasosta.

Porin perusturva vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista myös Ulvilan ja Merikarvian kunnissa. Asikkaita tulee kohdelle yhdenvertaisesti, joten liikuntakorttimahdollisuutta tulisi tarkastella myös näiden kuntien osalta. Perustoimeentulotuki myönnetään Kelasta ja välttämättä perusturvakeskuksella ei ole tietoa kaikista tuensaajista. Kortin käyttöönotto edellyttäisi yhteistyötä Kelan kanssa.

Valtuustoaloitteessa on nostettu esille myös kotihoidon työntekijöiden työn raskaus. Ei ole tarkoituksenmukaista nostaa vain yhden ammattiryhmän työnvaativuutta esille, vaan kaupungin tulee kohdella työntekijöitään yhdenvertaisesti. Kaupunki tarjoaa tällä hetkellä työntekijöilleen mm. alennuksia yksityisiin ja omiin liikuntapaikkoihin sekä järjestää omana toimintana työkykyä aktivoivia toimenpiteitä.

Vuoden 2019 perusturvan talousarvio ei mahdollista liikuntakortin käyttöönottoa esitetyllä tavalla. Perusturvassa omaishoitajien jaksamiseen on kiinnitetty erityishuomioita mm. hyvinvointi- ja terveystarkastukset, omaishoitajien valmennukset, koulutukset  ja suunnitteilla on lisätä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Esitys on kannatettava ja asiaa tulee valmistella yhdessä toimialueiden mm. sivistystoimen kanssa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle ylläolevan lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksin.

Kokouskäsittely

Mirva Heinon aloitteesta perusturvajohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Perusturvalautakunta kiinnittää erityistä huomiota omaishoitajien aseman parantamiseen ja pitää esitystä täten erittäin kannatettavana. Asiaa tulee valmistella yhteistyössä muiden toimialojen kanssa vuoden 2020 talousarvioesitystä tehdessä.

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus pyytää sivistystoimialan lausuntoa toimeentulotukiasiakkaiden ja omaishoitajien liikuntakorttia koskevaan valtuustoaloitteeseen (KV 25.3.2019 §42).

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistystoimialan lausunto:

Valtuustoaloitteessa esitetään omaishoitajille ja perustoimeentulotukea saaville ilmaista liikuntakorttia. Liikuntakortti kävisi vapaasti Porin kaupungin uimahalleissa ja uimahallien yhteydessä olevissa kuntosaleissa. Aloitteessa esitetään, että liikuntakortista ei perittäisi maksua, mutta edellytyksenä liikuntakortin myöntämiselle olisi, että saaja sitoutuu käyttämään korttia. Samalla esitetään tutkittavaksi liikuntakortin mahdollinen myöntäminen myös kotihoitajille, joiden työ on erittäin kuormittavaa ja palkka alhainen.

Valtuustoaloitteessa kiinnitetään huomiota perustellusti omaishoitajien jaksamiseen sekä perustoimeentuloa saavien kotitalouksien tilanteeseen.

Sivistystoimialan näkökulmasta kaikkien porilaisten liikkeen lisääminen on erittäin toivottavaa. Tietoa yksittäisen saajan tai perheen toimeentulotukiasiakkuudesta ei ole mahdollista siirtää sivistystoimialalle, joten liikuntakorttien tai muiden ennaltaehkäisevien tukimuotojen kohdentamisen tulee tapahtua perusturvan kautta. Mahdollisen liikuntakortin osalta on selvitettävä myös tekninen toteuttamistapa, esimerkiksi kortin käyttäjään ja voimassaoloon liittyen.

Perustoimeentulotuen lisäksi voidaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea harkinnan mukaan. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoitus on edistää yksittäisen hakijan tai hänen perheensä sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa:

  • turvaamaan asumista
  • lieventämään vaikeuksia, jotka aiheutuvat taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä
  • edistämään muulla tavoin itsenäistä elämää

Liikunnalliseen aktiivisuuteen kannustaminen on olennainen osa toimeentulotukiasiakkaan itsenäisen elämän edistämistä, joten liikuntakortin tai muiden liikkumista edistävien toimien olisi luontevaa olla osa ehkäisevää toimeentulotukea.

Sivistystoimialan oman nuorisopassin kautta on mahdollista kohdentaa erityistä tukea liikunnalliseen aktiivisuuteen sitä tarvitseville, mutta on huomioitava, että nuoripassin piirissä on ainoastaan tietyt ikäluokat (5.-9.lk). Nuorisopassin kehittäminen on yksi kaupunginvaltuuston hyväksymän hyvinvointiohjelman toimenpiteistä.

Mikäli toimeentulotukiasiakkaiden liikuntakortti päätetään ottaa käyttöön, valmistelu tulee tehdä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa osana talousarvion valmisteluprosessia. Mahdollisuus liikuntakortin kohdentamiseen myös omaishoitajille selvitetään samassa yhteydessä. Liikuntakortin taloudelliset vaikutukset tulee selvittää valmistelun yhteydessä. Perusturvalautakunnan lausunnossa 22.5.2019 §111 todetaan, että huhtikuussa 2019 Porissa on ollut 2087 perustoimeentuloa saavaa kotitaloutta sekä 724 porilaista omaishoidontuen asiakasta.

Valtuustoaloitteen kotihoidon työntekijöitä koskeva osa liittyy kaupungin työntekijöiden yleiseen työhyvinvoinnin edistämiseen. Kaupunki tarjoaa tällä hetkellä työntekijöilleen mm. alennuksia yksityisiin ja omiin liikuntapaikkoihin sekä järjestää omana toimintana työkykyä aktivoivia toimenpiteitä. Kotihoidon työntekijöiden kohdalla asiaa tulee tarkastella osana henkilöstön yleistä työhyvinvoinnin edistämistä.

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle. 

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti saapui kokoukseen asian käsittelyn alkaessa klo 16.58.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.