Sivistyslautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Varhaiskasvatussuunnitelma

PRIDno-2019-2797

Valmistelija

  • Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, ritva.valimaki@pori.fi
  • Kristiina Österlund, kristiina.osterlund@pori.fi

Perustelut

Opetushallitus antoi määräyksen uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 19.12.2018. Uudet perusteet astuivat voimaan 1.1.2019 alkaen. Perusteet on uudistettu vastaamaan 1.9.2018 voimaan tullutta varhaiskasvatuslakia. Tämä edellyttää kunnalta paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) päivittämistä ja se tulee ottaa käyttöön elokuussa 2019. 

Vasu-perusteissa lasten oppimista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Se on tavoitteellisesta ja suunnitelmallista lasten kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Varhaiskasvatus kytkeytyy myös entistä tiiviimmin osaksi elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että vasu-perusteissa on sisällöllisiä ja tavoitteellisia yhtymäkohtia esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin esimerkiksi laaja-alainen osaaminen.  

Sivistyskeskuksessa on valmisteltu paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivitystä kevään ajan. Porin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa on työstetty yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Kansallisen koulutuksen arvionitikeskuksen (Karvi) julkaiseman arviointiraportin mukaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat eivät ole kuvanneet riittävästi paikallista varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista konkreettisin esimerkein. Varhaiskasvatuksen henkilöstöltä kerättiin tietoa, mitkä nykyisen paikallisen suunnitelman kohdat tarvitsevat lisää konkretisointia ja mitä käytänteitä he haluavat vielä lisätä suunnitelmaan näkyviin. 

Varhaiskasvatuksen esimiehiltä ja kasvatushenkilöstöltä on pyydetty kommentit päivitettyyn paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lisäksi asiaa on käsitelty varhaiskasvatuksen vanhemmista koostuvassa asiaksraadissa ja luonnos on ollut heidän kommentoitavanaan.

Porin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma on rakennettu siten, että valtakunnalliseen perusteiden tekstiin on kirjattu tummennetulla tekstillä paikallisesti päätettävät asiat.  Päiväkodeilta ei edellytetä omaa yksikkökohtaista suunnitelmaa, vaan päiväkotien tulee tehdä vuosittaiset toimintasuunnitelmat, joiden sisältö on määritelty erikseen. Lisäksi perhepäivähoito ja avoimet päiväkodit tekevät omat toimintasuunnitelmansa kaupungin suunnitelman pohjalta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä voimassa olevan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan tummennetulla teksitillä tehdyt Porin kaupungin lisäykset, muu teksti on varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (OPH) tekstiä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittu paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019 alkaen.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi