Sivistyslautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen

PRIDno-2019-3139

Valmistelija

  • Kaisa Harjunpää, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, kaisa.harjunpaa@pori.fi

Perustelut

[peitetty] on valittu 1.8.2004 tuntiopettajan virkaan. [peitetty] on pitkään hoitanut Lyseon lukion opinto-ohjausta siten, että lehtorin virkaan kuuluva opetusvelvollisuus on täyttynyt. [peitetty] on kelpoisuus opinto-ohjauksen opettamiseen.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:ssä säädetään viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen. Esitetään [peitetty] siirrettäväksi tuntipettajan virasta lukio-opetuksen lehtorin virkaan 5092 (opinto-ohjaus). [peitetty] asema toistaiseksi otettuna viranhaltijana ei muutu siirrossa ja siirron perusteena on vakiintunut opinto-ohjauksen tarve ja opetuksen määrä Lyseon lukiossa, jota nyt on hoidettu tuntiopettajana. Lisäksi perusteena on  työnantajan tarve siirtää opinto-ohjaus vuosityöaikana tehtäväksi, joka palvelee lukiokoulutuksen tarpeita paremmin kuin opetusvelvollisuuteen perustuva työaika.

[peitetty] on antanut siirtoon suostumuksensa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää siirtää [peitetty] tuntiopettaja virasta lukionkoulutuksen lehtorin virkaan 1.8.2019 alkaen. Siirron perusteena on opinto-ohjauksen tarve Lyseon lukiossa ja  lukion opinto-ohjaajien siirtäminen vuosityöaikaan.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

[peitetty], Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi