Sivistyslautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

PRIDno-2019-3140

Valmistelija

  • Kaisa Harjunpää, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, kaisa.harjunpaa@pori.fi

Perustelut

Lukion lehtori [peitetty] on aloittanut Porin kaupungin palveluksessa toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa 1.8.1999. [peitetty] on valittu lukion ja yläasteen yhteiseen uskonnon lehtorin virkaan. Sittemmin lautakunta on muuttanut vuonna 2012 opetushenkilöstön virkanimikkeet tarkoituksenmukaisenmukaisiksi  (6 § 16.1.2012) ja tässä yhteydessä virka on muuttunut lukiokoulutuksen ja perusopetuksen  yhteiseksi lehtorin viraksi. Virkoja täytettäessä määritellään opetettavat aineet, joka määrittää kelpoisuuden tehtävään.

[peitetty] on jo pitkään toiminut tosiasiassa Lyseon lukion opinto-ohjaajana vaikka virka on ainoinaan ollut edellä kuvattu. [peitetty] on opinto-ohjaajan kelpoisuus.

Asian selventämiseksi ja saattamiseksi vastaamaan nykytilannetta on tarpeen muuttaa lukion lehtori [peitetty] virantoimitusvelvollisuutta siten, että hän toimii lukiokoulutuksen opinto-ohjaajana 1.8.2019 alkaen.

[peitetty] on kuultu asian johdosta ja hän on antanut suostumuksen virantoimitusvelvollisuuden muutokselle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivivtyslautakunta muuttaa lukion lehtori [peitetty] virantoimitusvelvollisuutta 1.8.2019 alkaen siten, että hän toimii lukiokoulutuksen opinto-ohjaajana.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

[peitetty], Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi