Sivistyslautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

PRIDno-2019-3132

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

[peitetty] on tällä hetkellä virkavapaalla Väinölän koulun perusopetuksen rehtorin virasta ajalla 1.11.2018-31.7.2019. Hän  hoitaa samalla ajalla Käppärän koulun  perusopetuksen rehtorin virkaa rehtori [peitetty] virkavapauden ajan.

Käppärän koulun rehtorin sijaisuus ajalle 1.11.2018-31.7.2019  on ollut Porin kaupungin sisäisessä haussa ajalla 13.9.2018-27.9.2019. Hakijoita Käppärän koulun rehtorin sijaisuuteen tuli 8 ja sijaiseksi valittiin [peitetty]. Valinnan perusteet opetusyksikön päällikön VIPS 2.10.2018 105/2018:

"Kunnallisen viranhaltijalain mukaisesti 11.4.2003/304 4 § 24 viranhaltija voidaan perustellusta syystä siirtää enintään vuoden määräajaksi oman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, edellyttäen, ettei viranhaltijan varsinainen palkka vähene. Perusteluna on, että [peitetty] on hoitanut luokanopettaja/rehtorin tehtäviä  vuosina 2003-2013  ja rehtorin tehtäviä vuodesta 2013 alkaen eli hänellä on muihin hakijoihin (Rehtorin sijaisuus PORI-03093-18) nähden ylivertainen kokemus rehtorin tehtävien hoitamisesta ja hän on suoriutunut tehtävistään erinomaisesti. Rehtori [peitetty] siirretään  hoitamaan Käppärän koulun rehtorin viransijaisuutta ajalla 1.11.2018-31.7.2019"

[peitetty] on suoriutunut Käppärän koulun rehtorin tehtävistä erinomaisesti sijaisuuuden ajan ja [peitetty] viransijaisuuden päättyessä 31.7.2019 ja Käppärän koulun rehtorin [peitetty] irtisanoutuessa 1.8.2019 alkaen [peitetty] virantoimitusvelvollisuutta muutetaan ja hänen ensijaiseksi toimipaikakseen muutetaan Käppärän koulu. [peitetty] on asiasta tietoinen ja siihen suostuvainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

[peitetty] virantoimitusvelvollisuutta muutetaan ja hänen ensijaiseksi toimipaikakseen muutetaan Käppärän koulu 1.8.2019 alkaen.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

[peitetty], Sarastia Oy, Käppärän koulu, Väinölän koulu

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi