Sivistyslautakunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet 1.1.2020 alkaen, kuljetussääntö

PRIDno-2019-5184

Valmistelija

  • Kai Leppimäki, kai.leppimaki@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin sivistyslautakunta hyväksyy koulukuljetuksia koskevat periaatteet ja ehdot (kuljetussääntö), joiden täyttyessä kaupunki järjestää esi- ja perusopetuksen oppilaalle koulukuljetuksen. Nykyinen kuljetussääntö on ollut voimassa 1.1.2015 alkaen (hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 16.12.2014 § 214).

Uudessa kuljetussäännössä täsmennetään mm. järjestettävän kuljetuksen sijaan myönnettävän riittävän avustuksen maksamisen periaatteita ja alennetaan pienryhmän erityisen tuen oppilaiden koulumatkan pituuden kuljetusrajaksi 1. – 6. luokan oppilailla 3 km. Tällä hetkellä vain pienryhmien 1. – 3. luokan oppilailla on oikeus koulukuljetusetuun, jos koulumatkan pituus ylittää 3 km. Tarve kuljetusrajan laskemiseen pienryhmän erityisen tuen oppilaille on osoittautunut tarpeelliseksi, koska erityisopetusta järjestetään enenevissä määrin erityiskoulujen sijaan mm. yhtenäiskouluissa.

Aikaisemmassa kuljetussäännössä ollut ns. muuttosääntö (muutto toiselle oppilasalueelle kesken lukuvuoden) ei ole ollut tasa-arvoinen, koska kuljetusetu (bussikortti) on myönnetty lukukauden/-vuoden loppuun asti matkan pituuden sitä edellyttäessä oppilaan muuttamisen jälkeen vain siinä tapauksessa, että kulkeminen vanhaan kouluun on voinut tapahtua kaikille avoimella joukkoliikenteellä. Uudessa kuljetussäännössä joukkoliikenteen kuukausikortin suuruinen avustus myönnetään kaikille lukukauden/-vuoden loppuun asti myöntämisperiaatteiden täyttyessä riippumatta siitä voiko matkoihin käyttää joukkoliikennettä. Sivistystoimiala ei kuitenkaan korvaa muita kuljetusten järjestämisestä aiheutuvia kuluja, jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden toiselle oppilasalueelle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy uudet esi- ja perusopetuksen kuljetusperiaatteet 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Kuljetussunnittelija Kai Leppimäki esitteli asian ja oli läsnä asian käsittelyn ajan klo 16.32 - 16.42.

Tiedoksi

Koulut ja päiväkodit

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi