Sivistyslautakunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Porin päivälukioiden aloituspaikat ja valintaperusteet lukuvuodelle 2020-2021

PRIDno-2019-5352

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Porin päivälukioiden aloituspaikat lukuvuodelle 2019-2020 jakautuivat sivistyslautakunnan 20.11.2018 § 178 tekemällä päätöksellä seuraavasti: Porin Lyseo 166, Porin suomalaisen yhteislyseon lukion (PSYL)PSYL 240, yhteensä 406 opiskelijaa. Lukuvuoden 2018-2019 aloituspaikkoihin verrattuna kasvua oli 21 paikkaa.

20.9.2019 tilaston mukaan lukion 1. luokan opiskelijat jakaantuvat seuraavasti: Porin Lyseo 152, PSYL 247, yhteensä 399 opiskelijaa. Lukuvuoden 2018-2019 toiselle asteelle hakeutuvien ikäluokka Porin sivistystoimen kouluissa oli 824 oppilasta. Lukioon sisään otettiin 399 opiskelijaa eli noin 48 % koulunsa päättävien määrästä.

Lukuvuodelle 2020-2021 on lukiorehtoreiden kanssa päädytty esittämään 400 opiskelijan sisäänottoa, eli vähennystä edelliseen lukuvuoteen 6 opiskelijaa. Lukuvuonna 2019-2020 toiselle asteelle hakeutuvien ikäluokka Porin sivistystoimen kouluissa on 793 oppilasta, mikä on 69 oppilasta vähemmän kuin edellisenä lukuvuotena. Lukiopaikkojen määrä olisi siis noin 50 % koulunsa päättävien lukumäärästä.

Lukioiden rehtorit esittävät, että keskiarvorajaksi määritellään 7,00. Keskiarvorajaa ei sovelleta niihin englanninkielisen painotuksen linjalle valittaviin, joiden peruskoulun päättötodistusta vastaava todistus on muualta kuin Suomesta.

Opetusministeriön asetus lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista (856/2006) määrittää opiskelijavalinnan perusteeksi päätöksessä mainittujen oppiaineiden keskiarvon osoittaman järjestyksen. Kuitenkin mainittu asetus (3 §, 1 ja 2 momentti) delegoi päätösvaltaa ylläpitäjälle seuraavasti: ”koulutuksen järjestäjä voi päättää, että jossakin/joissakin koulutuksen järjestäjän lukioissa opiskelijoita valittaessa noudattaa ns. painotettua keskiarvoa ja/tai käyttää pääsy- tai soveltuvuuskokeita”.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää

1. Määrätä Porin päivälukioiden aloituspaikoiksi lukuvuodelle 2020-2021 yhteensä 400 opiskelijaa (Lyseo 160 ja PSYL  240). Luvut sisältävät erikoislinjojen aloituspaikat. 

2. Määrätä lukioiden erikoislinjojen osalta aloituspaikat ja valintaperusteet seuraavasti (opetusministeriön asetuksen 856/2006 3 § 1 ja 2 mom. mukaisesti):

-PSYL urheilulinja 28  opiskelijaa. Opiskelijat valitaan lukuaineiden ja liikunnan arvosanojen keskiarvon sekä urheilusta saadun lisänäytön perusteella seuraavasti: lukuaineiden ja pakollisen liikunnan keskiarvo sellaisenaan + lajiliitolta 0-5 pistettä + koulukohtaiset soveltuvuuspisteet 0–5. Lajiliittopisteytyksessä noudatetaan Olympiakomitean vuosittain vahvistamia urheilullisiin ansioihin perustuvia pisteytysperiaatteita. Oppilaitospisteytyksessä huomioidaan seuraavat kriteerit: 1) koulun painopistelajit, 2) lajin harjoittelu- ja valmennusolosuhteet, 3) hakijan lukiokelpoisuus (edistyminen, motivaatio) sekä 4) hakijan urheilullinen potentiaali ja monipuolisuus. Kaikki urheilulinjan hakukelpoiset hakijat haastatellaan.

-PSYL luonnontiedelinja: 20 opiskelijaa. Valinnassa painotetaan peruskoulun päättötodistuksen fysiikan, kemian, biologian arvosanoja kertoimella kaksi (2) ja matematiikan arvosanan kertoimella kolme (3). Valittavat otetaan lukuaineiden painotettujen keskiarvojen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

-Lyseon lukion kaupunkikohtainen painotus, ilmaisutaidon linja: 16 opiskelijaa. Valinnassa painotetaan peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoa laskettaessa äidinkielen arvosanaa painoarvolla kolme (3) sekä musiikin, kuvataiteen ja liikunnan arvosanoja painoarvolla kaksi (2). Valittavat otetaan painotettujen keskiarvojen ja oppilaitoskohtaisten lisäpisteiden yhteenlasketun pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Lisäpisteitä on mahdollista saada seuraavista kouluaikaisista harrastuksista enintään kolme pistettä: vähintään kaksi vuotta aktiivista harrastustoimintaa (ohjaajan todistus): musiikki, tanssi, teatteri, kuvataide, sanataide, elokuva, käsityö, liikunta, partio, roolipelit, seurakunta- ja isostoiminta, oppilaskunta, tukioppilas, lasten- ja nuortenparlamentti sekä kerhonohjaus; pisteiden arvioinnissa tarkastellaan harrastustoiminnan kestoa (yhteensä vähintään kaksi vuotta 0,5p, vähintään neljä vuotta 1p, vähintään kuusi vuotta 1,5p, vähintään kahdeksan vuotta 2p). Toiminnasta harjoitustoiminnan ohjaajana on mahdollista saada lisäksi lisäpisteitä 1p (seuran tms. todistus).

-Lyseon lukion kaupunkikohtainen painotus, englanninkielisen opetuksen linja: 12 opiskelijaa. Valinnassa painotetaan peruskoulun päättötodistuksen englannin kielen arvosanaa kertoimella kolme (3) ja matematiikan arvosanan kertoimella kaksi (2). Valittavat otetaan lukuaineiden painotettujen keskiarvojen ja oppilaitoskohtaisten lisäpisteiden yhteenlasketun pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Lisäpisteitä on mahdollista saada aiemmista opinnoista englanninkielisen opetussuunnitelman mukaan (aiemmat opinnot vähintään 2 vuotta opintoja englanninkielisen opetussuunnitelman mukaan 1p, vähintään 5 vuotta 2p, vähintään 9 vuotta 3p) sekä valintakokeesta (aine ja suullisen kielitaidon arviointihaastattelu); valintakokeesta voi saada enintään 6p ja opiskelijaksi valittavan on saatava kokeesta 4p.

Yhteishakumenettelyn kuluessa rehtori voi siirtää aloituspaikkoja erityislinjoilta ja painotetuilta linjoilta yleislinjoille, mikäli vapaita paikkoja jää. Kuvataidepainotuksen (PSYL) ja liiketalouspainotuksen (Lyseo) opiskelijat sisällytään lukioiden yleislinjojen aloituspaikkoihin ilman erillisiä hakulinjoja.

3. Opetusministeriön asetusta 856/2006 lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista sekä siihen tehtyä asetuksen muutosta 948/2007 sovelletaan erikseen kunkin lukion osaltata. Opiskelijavalinnassa noudatetaan voimassa olevia opetusministeriön ja opetushallituksen päätöksiä yhteishaun aikataulusta.

4. Opetusministeriön asetuksen muutoksen 948/2007 mukaan hakijat, joilla on sama keskiarvo, otetaan lukioon huomioiden hakijoiden esittämät hakutoiveet ja sen jälkeen hakijoiden eri oppiaineiden aritmeettinen keskiarvo sen mukaan mitä em. asetusmuutos määrää.

5. Sisäänotettavien opiskelijoiden alin keskiarvoraja on 7,00. Keskiarvorajaa ei käytetä niihin englanninkielisen painotuksen linjalle valittaviin, joiden peruskoulun päättötodistusta vastaava todistus on muualta kuin Suomesta.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Porin lukiot

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi