Sivistyslautakunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Porin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen koulutyöpäivät lukuvuonna 2020-2021

PRIDno-2019-5351

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Perusopetusta ja päivälukiokoulutusta antavissa oppilaitoksissa on lukuvuodessa 190 työpäivää. Niistä vähennetään arkipäiviksi sattuvat itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuonna 2020-2021 vähennettävä päivä on loppiainen, joten työpäiviä on 189. Lukuvuosi päättyy viikon 22 lauantaina, joka lukuvuonna 2020–2021 on 5. kesäkuuta. Muuten opetuksen järjestäjä saa päättää koulujen työpäivistä.

Opetusyksikkö on keskustellut koulupäivistä satakuntalaisten sivistysjohtajien tapaamisessa. Suuri osa kunnista on ilmoittanut halukkuutensa alueellisesti yhtenäiseen ratkaisuun. Opetusyksikkö haluaa edistää tätä yhdessä muiden kuntien kanssa tehtyä ehdotusta. 

Opetusyksikkö on pyytänyt ehdotuksesta palautetta myös OAJ:n Porin paikallisyhdistykseltä, joka kannattaa ehdotusta. Asiasta on keskusteltu lukioiden rehtoreitten kanssa, ja he ovat käsitelleet asiaa opiskelijakunnissa. Asiaa on käsitelty myös perusopetuksen rehtoritapaamisessa 7.11.  

Yhteinen näkemys on, että yhden viikon syysloma ja talviloma sekä pitkä joululoma ovat oppilaiden jaksamisen ja hyvinvoinnin sekä koulutyön järjestämisen kannalta hyvä vaihtoehto. Koulutyön aloittaminen elokuussa vajaalla viikolla on myös koettu hyväksi aluksi uudelle lukuvuodelle.

Porin aikuislukiossa koulutyöpäiviä noudatetaan soveltuvin osin johtuen aikuislukion luonteen, toimintaympäristön erilaisuuden ja kohderyhmien moninaisuuden vuoksi. Lisäksi koulutyöpäivien laskennallinen määrä on eri kuin päivälukioissa (OVTES, osio A, 31-32 §). Lukuvuonna 2020-2021 aikuislukion työpäiviä on 140. 

  • Lukuvuoteen sijoittuvat lomat ovat samat. Tämä helpottaa yhteisten opettajien työtä.
  • Aikuiskoulutus alkaa valtakunnallisestikin elo-syyskuun vaihteessa ja päättyy keväällä viikon 22 perjantaina.
  • Opetuspäivät ovat pääsääntöisesti maanantaista torstaihin. 
  • Viiden jakson työpäivien määrä on aina sama. Työpäivät lasketaan niin, että jokaiseen kurssiin käytetään aina vaadittava tuntimäärä.
  • Kesälukioon suunnitellut elokuun ja kesäkuun jaksot on huomioitu ja kirjattu mukaan.
     

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää lukuvuoden 2020-2021 koulutyöpäivät perusopetuksessa, päivälukioissa ja aikuislukiossa liitteiden mukaisesti.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Koulut ja lukiot

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi