Sivistyslautakunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Täyttölupa perusopetuksen rehtorin virka (2043)

PRIDno-2019-5435

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Täyttöluvan perustelut:

Pohjois-Poriin valmistuu vuonna 2023 monitoimitalo, johon sijoittuu myös yhtenäiskoulu. Se on uusi yksikkö, johon tarvitaan hyvissä ajoin ennen opetuksen käynnistymistä rehtori suunnittelemaan koulun  toimintaa ja rakennushanketta. Jo ennen Pohjois-Porin rakennushanketta on koulutyön ja tulevaisuuden oppimisympäristöt tuntevalle asiantuntijalle tarve Porissa muissa käynnistyvissä koulujen ja päiväkotien rakennus- ja peruskorjaushankkeissa.

Asiantuntijan tehtävänä on varmistaa suunnitelmien ja toteutuksen toimivuus itsenäisesti ja eri henkilöstöryhmistä koostuvan käyttäjäryhmän kanssa, sekä toimia teknisen toimialan hankevastaavan työparina. Tehtävän hoitamisessa tulee olla kokemusta koulurakennushankkeista sekä opetustoiminnan vaatimista tiloista toteutettuna uuden opetussuunnitelman mukaan. Asiantuntija on uudishankkeiden pedagoginen asiantuntija, joka toimii joustavasti ja riittävästi ajallisesti resursoituna teknisen toimialan suunnittelijoiden kanssa. Asiantuntija toimii esimiesten ja muun henkilökunnan tukena päiväkoti-, koulu- ja monitoimitalohankkeissa. Asiantuntija muun muassa organisoi koulutuksia ja vierailuja, selvittää ja tuo tutkimusperusteisia asioita osaksi hankkeita, organisoi ja vetää eri työryhmiä, yhteensovittaa vanhojen koulujen vahvuuksia osaksi uuden koulun toimintakulttuuria, suunnittelee uusien koulujen henkilöstöä ja painotuksia sekä selvittää eri verkostoissa rakenteisiin ja toimintoihin liittyviä asioita, joita uusiin kouluihin kannattaa tuoda. Asiantuntija on esimiesten tukena eri tilanteissa ja osallistuu myös eri toimijoiden osallistamiseen. Hän suunnittelee ja koordinoi turvallisuuteen liittyviä asioita uudiskohteissa ja toimii linkkinä tiloihin sijoittuvien eri toimijoiden välillä.

Sivistystoimiala esittää, että perusopetuksen rehtorin viralle (2043)  anotaan täyttölupaa ja se täytetään 1.1.2020 alkaen ulkoisen haun kautta. Virka sijoitetaan aluksi sivistystoimialan hallintoon ja virantoimitusvelvollisuuteen kuuluu sivistystoimialan koulujen ja päiväkotien rakennus- ja perusparannushankkeiden asiantuntijana toimiminen. Pohjois-Porin koulun valmistuttua viran sijoituspaikkana on Pohjois-Porin koulu ja virantoimitusvelvollisuuteen kuuluu koulun rehtorina toimiminen.

Tehtävän Kelpoisuusvaatimuksena on asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986.

Virkaa täytettäessä arvostetaan:

- Kokemus koulurakennushankkeen läpi viemisestä ja oppimisympäristöjen kehittämisestä

- Näytöt opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan edistämisestä

- Johtamiskokemus, kyky johtaa muutosta, valmius jaettuun, dialogiseen johtajuuteen

- Vuorovaikutus-, verkosto- ja yhteistyötaidot sekä ratkaisukeskeinen työskentelyote

- Näkemys yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurista

 

Tehtävän palkkaus määräytyy OVTES mukaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta valtuuttaa toimialajohtajan aloittamaan täyttölupaprosessin perusopetuksen rehtorin viran (2043) täyttämiseksi 1.1.2020 alkaen ulkoisella haulla. Kelpoisuusvaatimus on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:ssä säädetty kelpoisuus.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Toimialajohtaja

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi