Sivistyslautakunta, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 LISÄPYKÄLÄ: Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi (lisäpykälä)

PRIDno-2020-6546

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon, johon haetaan pitkän aikavälin keinot Suomen koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi. Nykytilan tarkastelu, tavoitetila ja toimenpiteet kohdistuvat koko koulutusjärjestelmään sekä tutkimukseen.

Keskeisiä kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen vaikuttavia muutostekijöitä ovat mm. väestönmuutos, eriarvoistuminen, teknologian kehitys sekä työn ja ympäristön tilan muutokset.

Selonteossa valtioneuvosto antaa linjaukset koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi niin, että ne palvelevat Suomea, suomalaisia ja ihmiskuntaa laadukkaasti ja vaikuttavasti. Selonteossa esitetään kohti 2040-lukua ulottuva koulutuksen ja tutkimuksen visio ja linjataan tarvittavat normi- ja muun ohjauksen, voimavarojen ja rakenteiden muutokset.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää kaupungin lausuntoa luonnoksesta koulutuspoliittiseksi selonteoksi 22.1.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle sivistystoimialan valmistelun mukaisen lausunnon luonnoksesta koulutuspoliittiseksi selonteoksi. 

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavalla lisäyksellä: Lisäksi pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Merkitään, että Helvi Walli ja Anni Halminen poistuivat tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 18:35.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.