Sivistyslautakunta, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Toimintavuoden 2021-2022 esiopetuksen opetuspaikat

PRIDno-2021-102

Valmistelija

  • Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, ritva.valimaki@pori.fi

Perustelut

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen (700 tuntia/v) tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on maksutonta ja siihen kuuluu perusopetuslain mukaisen matkaedun saaminen, mikäli edellytykset täyttyvät. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen. Laissa ei säädetä lapsen velvollisuudesta osallistua perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn esiopetukseen. Huoltajat voivat päättää myös kotona toteutettavasta esiopetuksen tavoitteet saavuttavasta toiminnasta tai esiopetuksen toteuttamisesta muun kuin perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestäjän toimesta.

Porin kaupungin esiopetus toteutuu sivistystoimialan alaisena päiväkotien lapsiryhmissä. Osa ryhmistä toimii koulujen tiloissa. Esiopetuksen toteuttamisesta vastaa ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Suurin osa esiopetusikäisistä lapsista tarvitsee esiopetuksen lisäksi myös sitä täydentävää varhaiskasvatusta. Tammikuussa 2021 kaupungin omissa päiväkodeissa oli 82 lasta, jotka osallistuvat vain esiopetukseen.

Esiopetusta antavat ryhmät vaihtelevat esikouluikäisten määrän ja perheiden palvelutarpeiden mukaan vuosittain. Esiopetuksen toimintapäivät toimintakaudelle 2021-2022 on päätetty sivistyslautakunnan kokouksessa 17.11.2020 § 241. Porissa on syksyllä 2021 noin 780 esiopetusikäistä lasta. Esiopetus alkaa 19.8.2021.

Porissa esiopetukseen haku on 8.-21.2.2021. Haku koskee lapsia, jotka tarvitsevat vain esiopetusta (4 tuntia/päivä). Jos lapsi on jo esiopetusta antavassa päiväkodissa, häntä ei tarvitse erikseen hakea esiopetukseen samaan päiväkotiin. Päiväkodin vaihtoa toivovat päiväkotien ja  perhepäivähoidossa olevat asiakkaat tekevät varhaiskasvatuksen sisäisen siirtohakemuksen. Lapsen asuinpaikan tai huoltajan työ- tai opiskelutilanteen muuttuessa tai muusta erityisestä syystä esiopetukseen voi hakea hakuajan jälkeen.

Sivistystoimiala ostaa esiopetusta myös palvelusetelipäiväkodeista. Esiopetusta ei voi ostaa palvelusetelillä. Tuottajien kanssa on laadittu erillinen sopimus esiopetuksen ostamisesta.  Palvelusetelipäiväkodeissa esiopetuksessa olevat lapset tarvitsevat pääsääntöisesti myös sitä täydentävää varhaiskasvatusta eivät pelkkää esiopetusta 4 tuntia päivässä. Pelkkään esiopetukseen tulevat lapset ohjataan ensisijaisesti kunnallisten palveluiden piiriin.

Yleiset perusteet esiopetuksen oppilaaksi ottoon tulevat perusopetuslaista. Porin varhaiskasvatusyksikön esiopetusta koskevat linjaukset on hyväksytty sivistyslautakunnassa 29.1.2019.

Esiopetusryhmässä tulee olla lähtökohtaisesti vähintään 10 esiopetukseen osallistuvaa lasta. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin vuorohoidon esiopetusryhmät, joissa ryhmän koko voi olla tätä pienempi. Poikkeuksia vähimmäismäärään voidaan tehdä myös muusta erityisestä syystä esimerkiksi koulupiirin esioppilaiden määrä tai tilarajoitukset.

Vuosittain tulee päättää etukäteen esiopetusta antavat yksiköt / päiväkodit. Yksikön esimies muodostaa opetusryhmät resurssien puitteissa huomioiden Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen esiopetusryhmien koosta. Lisäksi päiväkodeissa annettavassa esiopetuksessa ja sitä täydentävässä varhaiskasvatuksessa on huomioitava varhaiskasvatuslain asettamat henkilöstövaatimukset.

Päiväkodeissa Kiertokatu, Pihlajanmarja ja Piparminttu ei järjestetä esiopetusta.  Kiertokadulla tilat soveltuvat paremmin pienemmille lapsille ja kaksiosastoisissa Piparmintussa ja Pihlajanmarjassa esiopetusikäisten ikäluokka on vuosittain ollut pieni.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Lautakunta päättää, että lukuvuonna 2021 – 2022 esiopetuksen järjestämisyksiköitä ovat kaupungin omat päiväkodit, lukuunottamatta Päiväkoti Kiertokatua, Pihlajanmarjaa ja Piparminttua. Lisäksi esiopetusta annetaan seuraavissa palvelusetelipäiväkodeissa:Touhulat Vähärauma ja Väinölä, Musiikkipäiväkoti Rytmi, Tiedepäiväkoti Välke, Päiväkodit Päkärä ja Pelastusarmeija sekä Luonto- ja ympäristöpäiväkoti Farelma.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta päättää, että lukuvuonna 2021 – 2022 esiopetuksen järjestämisyksiköitä ovat kaupungin omat päiväkodit, lukuunottamatta Päiväkoti Kiertokatua, Pihlajanmarjaa ja Piparminttua. Lisäksi Porin kaupunki ostaa esiopetusta seuraavilta palvelusetelipäiväkodeilta: Touhulat Vähärauma ja Väinölä, Musiikkipäiväkoti Rytmi, Tiedepäiväkoti Välke, Päiväkodit Päkärä ja Pelastusarmeija sekä Luonto- ja ympäristöpäiväkoti Farelma.

Tiedoksi

Päiväkodit, palvelusetelipäiväkodit

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi