Sivistyslautakunta, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

PRIDno-2021-73

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 17.12.2019  § 276 valinnut  Perusopetuksen rehtorin virkaan 2043 kasvatustieteen maisteri [peitetty]. Virka sijoitettiin aluksi sivistystoimialan hallintoon ja virantoimitusvelvollisuuteen kuuluu sivistystoimialan koulu- ja päiväkotihankkeiden asiantuntijana toimiminen. Pohjois-Porin koulun valmistuttua viran sijoituspaikkana on Pohjois-Porin koulu ja virantoimitusvelvollisuuteen kuuluu sen rehtorina toimiminen.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.6.2020 §83 päättänyt Porin palveluverkosta. Päätöksen mukaan Pohjois-Porin alueelle rakennetaan noin 600 oppilaan luokkien 1-6 monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen palvelut. Uuden koulun tiloihin siirretään Toejoen ja Ruosniemen koulujen toiminnot. Valtuuston uusi päätös palveluverkosta pienensi Pohjois-Porin hanketta yhtenäiskoulusta alakouluksi sekä perui ja siirsi päiväkoti- ja kouluhankkeita, joista valtuusto päätti kokouksessaan 27.5.2019 § 56 ja joiden perusteella virka 2043 päätettiin avata. 

Toejoen koulun rehtorin tehtävät hoidetaan Pohjois-Porin koulun valmistumikseen saakka tilapäisin järjestelyin. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 17.11.2020 § 247 myöntänyt eron Ruosniemen koulun rehtorille perusopetuksen rehtorin virasta (0007) 1.3.2021 alkaen. Ruosniemen koulun rehtorin tehtävät hoidetaan tilapäisin järjestelyin 31.7.2021 asti. 

On tarkoituksenmukaista, että Pohjois-Porin rehtori ottaa hoitaakseen Ruosniemen koulun rehtorin tehtävät 1.8.2021 alkaen. Asiasta on pidetty yhteistoimintalain mukainen neuvottelutilaisuus ja viranhaltijan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukainen kuuleminen [peitetty] kanssa 8.9.2020. [peitetty] kannattaa esitettyä muutosta virantoimitusvelvollisuuteensa. 

Sivistyslautakunnalle esitetään perusopetuksen rehtorin viran 2043 virantoimitusvelvollisuutta muutettavaksi niin, että siihen kuuluu 1.8.2021 alkaen Ruosniemen koulun rehtorin tehtävät sekä uuden Pohjois-Porin koulun toteuttamiseen liittyviä tehtäviä. Pohjois-Porin koulun valmistuttua virantoimitusvelvollisuuteen kuuluu Pohjois-Porin koulun rehtorin tehtävät. Virantoimitusvelvollisuudella on vaikutusta palkkaukseen. Palkkausmuutokset määrittelee opettajien virka- ja työehtosopimus. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että perusopetuksen rehtorin viran 2043 eli [peitetty] virantoimitusvelvollisuutta muutetaan niin, että siihen kuuluu 1.8.2021 alkaen Ruosniemen koulun rehtorin tehtävät sekä uuden Pohjois-Porin koulun toteuttamiseen liittyviä tehtäviä. Pohjois-Porin koulun valmistuttua virantoimitusvelvollisuuteen kuuluu Pohjois-Porin koulun rehtorin tehtävät. Virantoimitusvelvollisuudella on vaikutusta palkkaukseen. Palkkausmuutokset määrittelee opettajien virka-ja työehtosopimus. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

[peitetty]

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi