Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Esiopetuksen opetussuunnitelman päivitys

PRIDno-2020-2660

Valmistelija

  • Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, ritva.valimaki@pori.fi

Perustelut

Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden (OPH määräys 102/011/2014) mukaisesti varhaiskasvatuksessa on laadittu paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma, jonka sivistyslautakunta on hyväksynyt 14.6.2016 § 9. Perusteet on määräys, jonka mukaan paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma laaditaan ja esiopetus toteutetaan. Sunnitelma otettiin käyttöön elokuussa 2016.

Muutamien nimikkeiden vaihtumisten vuoksi opetussuunnitelma päivitetään. Porin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma on rakennettu siten, että opetussuunnitelman perusteiden tekstiin on kirjattu tummennetulla tekstillä paikallisesti päätettävät asiat.  Nyt tehdyt päivitykset koskevat ainoastaan paikallista, tummenetulla fontilla merkittyä osuutta. Muutosehdotukset näkyvät tekstissä yliviivauksin ja punaisella fontilla.

Myös valtakunnallisessa tekstissä on muuttuneita nimikkeitä. Se osuus voidaan päivittää kuitenkin vasta uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman ilmestyttyä.  

Sivistyslautakunta hyväksyy tekstiin tummennetulla tehdyt Porin kaupungin päivitykset, muu teksti on esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH) tekstiä. Päivitetty suunnitelma otetaan käyttöön 1.6.2020 alkaen.

Lisätietoja: Varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäki, ritva.valimaki@pori.fi, 044 701 6300

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy esiopetuksen opetussuunnitelman paikalliseen osuuteen tehdyt muutokset ja suunnitelman käyttöön otettavaksi 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päiväkodit, palvelusetelipäiväkodit

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi