Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Kansainvälisen toiminnan avustukset 2020

PRIDno-2020-237

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Kansainvälisen toiminnan avustusmääräraha (20.000 €) on yhteinen liikunta- ja nuorisoyhdistyksille. Muista liikunta- ja nuorisoavustuksista poiketen avustusehdotus on laskennallinen, eikä siinä ole käytetty tarveharkintaa. Yhteenveto avustusanomuksista on esityslistan liitteenä. Avustuksen määrään vaikuttavat nuorten määrä sekä matkustusvuorokaudet, jotka käyvät selville yhteenvetoliitteestä.

Avustusta voi saada kansainväliseen toimintaan sekä Porista ulkomaille lähtevien että Poriin ulkomailta saapuvien ryhmien kuluihin. Avustusta saavat tekevät selvityksen toteutuneesta toiminnasta. Kansainvälisen toiminnan avustusten käytössä tulee myöntämispäätöksen jälkeen vuosittain pieniä muutoksia, koska ryhmien koko voi muuttua anomuksesta tai matka kokonaan peruuntua. Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen odotettavissa saattaa olla aiempaa enemmän muutoksia tai peruutuksia.  Loppuvuoden aikana voi myös tulla uusia anomuksia, mikäli avustuksen tarve on syntynyt vasta kevään avustusprosessin jälkeen. Näille hakijoille sivistystoimiala voi myöntää vuoden 2020 aikana avustusta saaneilta mahdollisesti vapautuvia sekä tässä yhteydessä jakamatta jääneitä määrärahoja.

Kansainvälisen toiminnan avustus on liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustuksen lisäksi toinen määräraha, josta avustusta voidaan myöntää myöhemmin toimintavuoden aikana varsinaisen kevään avustusjaon jälkeen.

Avustusohjeet: https://www.pori.fi/avustukset

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää 16 740 euroa vuoden 2020 kansainvälisen toiminnan avustusta alla olevan erittelyn mukaan. 
 

FBT Karhut Minipojat 10 780 €
Musan Salama ry/d-tytöt 2 600 €
Porin Cheerleading Akatemia ry  4 000 €
Porin Judoseura Fudoshin ry 195 €
Porin Kylterit ry 3 250 €
Porin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry   455 €
Porin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry   455 €
Porin Ässät ry 2 340 €
Rastikarhut ry 468 €
Rastikarhut ry 975 €
Rastikarhut ry 390 €
Squash-Nallet ry 416 €
Squash-Nallet ry 416 €
yhteensä 16 740 €

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Avustusta hakeneet

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi