Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Kulttuuriyksikön avustukset 2020, yhdistykset ja yhteisöt

PRIDno-2020-236

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnalle osoitetut seuraavat avustushakemukset: Porin Nuorkokoomus ry ja Satakunnan Seta ry eivät kuulu kulttuuriavustusten kautta tuettavaan toimintaan. Lisäksi Satakunnan Opiskelijatalo ry:n hakeman avustuksen käyttötarkoitus ei sovellu kulttuuritoiminnan avustuksiin.

Esityksessä huomioidaan, että avustuksen hakijan toiminnassa on soveltuvin osin kaupungin ja sivistyslautakunnan strategisia linjauksia.

Sivistystoimialan tilinavauksessa 2020 avustuksissa tehtiin seuraavat varaukset:

Lainsuojattomat-festivaali ja Rakastajat teatteri 70 519 €, Satakunnan Elävän Kuvan Keskus 18 207 € ja Tanssitaiteen edistäminen 37 781 €.

Tanssitaiteen edistämisen varauksesta 37 781 € Porin kaupunki tukee Läntisen tanssin aluekeskuksen toimintaa, jonka tehtävänä on edistää ja tukea alueen tanssitaidetta. Sivistyslautakunnan talousarvion kustannuspaikan Tanssitaiteen edistäminen jakautuu seuraavasti
1) Läntisen tanssin aluekeskuksen toimintaan 20 028 €, joka kanavoituu Porin ja Satakunnan maakunnan ammattitanssille.
2) Keho Liikkeessä ry, toimintaan 10 923 €.
3) Keho Liikkeessä ry, esitystilavuokriin 6 830 €.

Avustusohjeet: https://www.pori.fi/avustukset

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää kulttuuriavustuksina 61 640 euroa yhdistyksille ja yhteisöille alla olevan erittelyn mukaisesti:
 

Contakti-teatteri ry 3 100 €
Huvilajuopayhdistys ry 500 €
Kulttuuriyhdistys Rapajööti ry 1 500 €
Lapsi- ja nuorisokuoro Katajanmarjat tuki ry, toiminta-avustus 2 800 €
Lapsi- ja nuorisokuoro Katajanmarjat tuki ry 0 €
Metallitehtaan Puhaltajat ry 250 €
Moderni Kanuuna ry 500 €
Nokun näyttämön kannatusyhdistys ry 600 €
Noormarkun Mieslaulajat ry 200 €
Noormarkun Taide- ja kulttuurityhdistys MyllyKONSTi ry 300 €
Noormarkun Torvisoittokuntayhdistys ry 500 €
Pihlavan Laulajat ry 500 €
Pihlavan Tapuliteatteri ry 240 €
Porin Kalevalaiset ry 200 €
Porin kamarikuoro ry 1 300 €
Porin Kameraseura ry 400 €
Porin Katajakuoro ry 250 €
Porin Lastentarhamuseon ystävät ry 700 €
Porin Laulajat ry 600 €
Porin Mies-Laulu ry, toiminta-avustus 1 900 €
Porin Mies-Laulu ry 0 €
Porin Naislaulajat ry 600 €
Porin nuorisosoittokuntayhdistys ry 4 700 €
Porin Nuorkokoomus ry 0 €
Porin Poikakuoro ry 2 200 €
Porin Saskiat ry 400 €
Porin Taidegraafikot ry 3 500 €
Porin Taiteilijaseura ry 4 300 €
Porin Teatterinuoret ry 3 500 €
Porin Työväen Soittokunta ry 2 300 €
Porin vapaaehtoinen palokunta ry  1 700 €
Porin ylioppilasteatteriyhdistys ry 1 200 €
Reposfääri ry, toiminta-avustus 1 900 €
Reposfääri ry 0 €
Ruosniemen Hanurit ry 800 €
Satakunnan Museon ystävät ry 500 €
Satakunnan musiikkijuhlat ry 1 500 €
Satakunnan Opiskelijatalo ry 0 €
Satakunnan Seta ry 0 €
Satasirkus ry 1 200 €
Suomen Nuorisoseurat ry - Lounais-Suomen aluetoimisto 500 €
T.E.H.D.A.S. Ry 3 800 €
Taiteilijaseura Nyte ry 4 500 €
Tanssiaskel ry 500 €
Tempori ry 500 €
The Jazz Society of Pori ry 800 €
Vihreä Teatteri ry 2 900 €
Sataooppera ry 1 500 €
yhteensä 61 640 €

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Avustusta hakeneet

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi