Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Kulttuuriyksikön avustukset 2020, yhtyeet, taiteilijat ja opiskelijat

PRIDno-2020-236

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Taiteilijat ja työryhmät

Taiteen alueella kehitys on ollut kohti yhteisöllisiä hankkeita, jotka Porin alueella keräävät piiriinsä menestyksellä maakunnan oppilaitoksista valmistunutta nuorta taiteilijakuntaa. Yleisön kanssa toteutunut ja moninaisella yleisölle suunnatut poikkitaiteelliset festivaalit sekä performanssitapahtumat toteuttavat kaupungin strategisia tavoitteita kehittää Poria edelleen valtakunnallisesti tunnetuksi ympärivuotiseksi tapahtumakaupungiksi. Paikallisten taiteilijoiden tarpeet valtakunnalliseen toimintaan ja kansainvälistymiseen on myös huomioitu.

Bändit

Porissa elää vahva bänditoiminnan perinne, joka synnyttää musiikkimaailmaan tunnettuja yhtyeitä ja valovoimaisia muusikoita. Bändien tukeminen inspiroi aktiiviseen harrastukseen, lisää yhteisöllisyyttä ja on tärkeä elementti myös nuorille suuntautuvassa kulttuuripalvelussa ja rakentaa osaltaan Porin tunnettuuskuvaa musiikkikaupunkina.

Taide- ja kulttuurialan opiskelijat

Avustukset on tarkoitettu hakuilmoituksen mukaan Porissa kirjoilla oleville taide- ja kulttuurialan opiskelijoille mukaan luettuna kulttuuriperinnön tutkimus. Porin seudun taiteen koulutukseen keskittyvät oppilaitokset muodostavat kulttuurisen voimavaran alueelle. Näissä oppilaitoksissa opiskelevat nuoret ovat itsessään tärkeä luovuuden potentiaali Porin kaupungille. Kansainvälinen opiskelu vahvistaa myös kaupungin kulttuurista pääomaa.

Avustusohjeet: https://www.pori.fi/avustukset

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää taiteilijoille ja työryhmille 17 330 €, bändeille 16 370 € ja taide- ja kulttuurialan opiskelijoille 960 € seuraavan erittelyn mukaan:

Taiteilijat ja työryhmät:

[peitetty] muut 300 €
[peitetty] kuvataide 500 €
[peitetty] musiikki 0 €
[peitetty] elokuva 800 €
[peitetty] musiikki 2 200 €
[peitetty] kuvataide 300 €
[peitetty] kirjallisuus 600 €
[peitetty] kuvataide 700 €
[peitetty] kuvataide 300 €
[peitetty] musiikki 3 000 €
[peitetty] elokuva 530 €
[peitetty] kirjallisuus 400 €
[peitetty] muut 750 €
[peitetty] kuvataide 500 €
[peitetty] kuvataide 1 200 €
[peitetty] kuvataide 300 €
[peitetty] musiikki 400 €
[peitetty] valokuva 400 €
[peitetty] kuvataide 300 €
[peitetty] taideteollisuus, taidekäsityö  500 €
[peitetty] musiikki 400 €
[peitetty] muut 400 €
[peitetty] kirjallisuus 400 €
[peitetty] teatteri 800 €
[peitetty] valokuva 250 €
[peitetty] kuvataide 700 €
[peitetty] musiikki 400 €
yhteensä   17 330 €


Yhtyeet ja bändit:

Atlases 770 €
Bamba Tenda 1 000 €
Blowtorch 900 €
Callo 900 €
Countless Goodbyes  1 600 €
Eartheria 1 600 €
Elonkorjuu 1 400 €
Melua 1 100 €
Memoira 900 €
Oceanwake 900 €
Reiät 700 €
Rust n' Rage 2 900 €
Sunny May 800 €
SYTYTYS yhtye 400 €
Syvä totuus 500 €
yhteensä 16 370 €


Kulttuurialan opiskelijat:

[peitetty]    BA (hons) Acting and Physical Theatre    960 €

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Avustusta hakeneet

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi