Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Lausuntopyyntö, hallituksen esitysluonnoksen oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

PRIDno-2020-2977

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Porin kaupungin sivistyslautakunta lausuu asiasta seuraavasti: 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi oppivelvollisuuslaki ja laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi näihin uusiin annettaviin lakeihin liittyen perusopetuslakia, lukiolakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, vapaasta sivistystyöstä annettua lakia, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia, opintotukilakia, koulumatkatukilakia, ylioppilastutkinnosta annettua lakia sekä eräitä muita lakeja. Oppivelvollisuuslain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021 alkaen. Sivistyslautakunta katsoo, että aikataulu siihen kytkeytyvine muiden lakien muutoksineen on tiukka. Kunnille ja koulutuksen järjestäjille ei jää riittävästi aikaa varautua muutokseen. Lakiesityksen voimaantuloa tulisi siirtää vähintään vuodella eteenpäin. 

Lakiluonnoksen tavoitteet ja niihin kytkeytyvät rakenteelliset muutokset ovat sivistyslautakunnan mielestä hyviä ja kannatettavia. Oppivelvollisuuden laajentamisella tavoitellaan ennen muuta sitä, että suomalaisten nuorten tulevaisuus rakentuu hyvään koulutustasoon ja kykyyn kouluttautua tarvittaessa uudelleen. Tavoitteet edellyttävät panostuksia perusopetukseen, kuten oppimisen tukeen, ohjaamiseen ja oppilashuoltoon. Jokaisella perusopetuksen päättävällä nuorella tulee olla tosiasialliset valmiudet toisen asteen opiskeluun ammatillisessa tai lukiokoulutuksessa. Ilman perusopetuksen toiminnan ja rakenteiden kehittämistä lakiluonnoksen tavoitteet eivät kunnolla voi toteutua. Uudistus ei siis koske ainoastaan nuoren elämänvaihetta perusopetuksen päättymisen yhteydessä, vaan pohja luodaan paljon aiemmin. On tiedossa, että esimerkiksi kokemus itsestä oppijana, omasta kyvystä saavuttaa oppimisen avulla jotain, muodostuu varsin varhain. Siksi ennakoivan ohjaustoiminnan ja vahvan opiskeluhuollon tuen pitää perustua yhtenäiseen tapaan, joka varmistaa lasten ja nuorten koulutuksellisen yhdenvertaisuuden ohjauksessa ja tuessa. Tarvitaan yhtenäinen resurssipohja, jolle palveluja perustetaan. Sivistyslautakunta katsoo, että osana uudistuksia hallituksen tulisi varmistaa myös edellä mainitut, perusopetuksen kehittämiseen liittyvät asiat. 

Oppivelvollisuuden laajentamisen ja toisen asteen maksuttomuuden kustannuksista on eriäviä mielipiteitä. Sivistyslautakunta katsoo, että koronakriisin jälkeisessä uudessa todellisuudessa kunnilla ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia ottaa vastuulleen uusia kustannuksia, ellei valtio korvaa niitä täysimääräisinä. Lisäajan ottaminen lain voimaanastumisen osalta on tärkeää, jotta tosiasialliset kustannukset ja niihin liittyvät rahoitusjärjestelmät saadaan huolellisesti ratkaistua. Esimerkiksi hallintoon ja tukipalveluihin liittyviä kustannuksia tulee tarkastella huolella. Kustannuksista iso osa on seurausta toisen asteen maksuttomien oppimateriaalien hankkimisesta. Tähän liittyvää mallia esimerkiksi oppilaiden tietokoneiden osalta tulee voida valmistella huolella. Porin 1200 lukiolaisen tietokoneiden tuleminen kaupungin hallintaan edellyttää merkittäviä muutoksia myös kaupungin ict-yksiköltä. Sivistyslautakunta pitää oppivelvollisuuden laajentamiseen esitettyä rahoitusta riittämättömänä suhteessa uudistuksesta aiheutuviin tosiasiallisiin kustannuksiin.

Uudistukset edellyttävät uuden ohjaavan henkilöstön sekä oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön palkkaamista. Henkilöstön saatavuuden, etenkin koulupsykologien ja erityisopettajien osalta, voi ilmetä rekrytointihaasteita. Vahvistamista tarvitaan etenkin ohjaukseen peruskoulussa ja toisella asteella, valmentavassa koulutuksessa että nivelvaiheissa. Lisäksi jälkiohjaus vaatii henkilöstöresurssia. Kohdennettu palvelutarve siis pitenee ja syvenee. 

Säädettäväksi ehdotettu uusi laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta on merkittävä uudistus, joka parantaa perusopetuksen päättävien oppilaiden ja päättäneiden opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa toisen asteen tutkinto yksilöllisten opintopolkujen avulla. Tällaisen koulutuksen järjestäminen onnistuu osittain nykyisiä rakenteita hyödyntäen, mutta se vaatii myös uusia tiloja, työntekijöitä ja yhteistyömalleja. Niiden suunnittelemiseen tarvitaan aikaa. Kunnille ei ole esityksen mukaan tulossa velvoitetta järjestää toisen asteen koulutusta eikä uutta tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta, mutta käytännössä Porin kaupungin maakunnan keskuskaupunkina tulee näitä molempia järjestää. 

Kunnille ja koulutuksen järjestäjille tulee “saattaen vaihtaen”-periaatteella ohjaus- ja valvontavastuu. Asuinkunnalle tulee viimekätinen vastuu ohjata ja osoittaa oppivelvolliselle koulutuspaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa. Tähän liittyvien toimintamallien suunnitteleminen yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä riittävien resurssien varaaminen vaativat valmistautumisaikaa. 

Sivistyslautakunta katsoo lakiesityksen tavoitteiden olevan kannatettavia, mutta aikataulujen, rahoituksen ja käytännön järjestelyjen vaativan täsmennyksiä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Porin kaupunki antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle oheisen lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Ritva Välimäki poistui tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 20.23.

Tiedoksi

Leena Tuominen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.